Vedtægter

 

Kapitel 1 - Kunstnersamfundet

§ 1 Kunstnersamfundets opgaver
Kunstnersamfundet vælger hvert tredje år de ordinære medlemmer af Akademiet samt medlemmer til Juryen.
Stk. 2
Kunstnersamfundets valg til Akademiet og til Juryen samt forberedelserne hertil ledes af Akademiraadets forretningsudvalg. Umiddelbart før hvert valg indkaldes Kunstnersamfundets medlemmer, samlet eller sektionsvis, til orienterende møde.

§ 2 Medlemmer
Kunstnersamfundets medlemmer er de kunstnere, som Juryen har anerkendt til optagelse. Medlemmerne er opdelt i to sektioner, arkitekter og billedkunstnere.
Stk. 2
Optagelse i Kunstnersamfundet forudsætter dansk statsborgerskab eller fast bopæl i Danmark.
Stk. 3
Flytter et medlem, der ikke er dansk statsborger, til udlandet bortfalder medlemskabet af Kunstnersamfundet ikke.
Stk. 4
Medlemmer der er optaget inden den 5. juli 1988 er medlemmer for livstid. Medlemmer optaget fra den 5. juli 1988 og frem er optaget for 12 år ad gangen. 


Kapitel 2
- Akademiet

§ 3 Akademiets opgaver
Akademiet vælger Akademiraadets medlemmer og indvælger æresmedlemmer i Akademiet.
Stk. 2
Akademiets virksomhed udøves gennem Akademiraadet.
Stk. 3
Akademiets medlemmer har pligt til at lade sig indvælge i de udvalg, som Akademiraadet nedsætter, og bistå ved løsning af de opgaver, som påhviler rådet.
Stk. 4
Akademiet træffer afgørelse om forslag til ændringer i denne vedtægt. 

§ 4 Sammensætning
Akademiet har 60 ordinære medlemmer og 20 suppleanter, valgt for seks år med mulighed for umiddelbart genvalg én gang i fortsættelse af én valgperiode. Efter 3 års pause vil valg af et tidligere medlem igen kunne ske, og så fremdeles.
Stk. 2
Kunstnersamfundets to sektioner vælger hver blandt sine medlemmer 30 kunstnere til Akademiet samt 10 suppleanter for disse. Halvdelen heraf fratræder hvert tredje år efter tur. Suppleanter til Akademiet prioriteres efter opnåede stemmer og indtræder i denne orden, hvis et medlem i den pågældende sektion for den pågældende valgperiode fratræder. Ved de årlige møder, hvor Akademiet skal vælge medlemmer til Akademiraadet, indkaldes suppleant ikke, selv om et medlem har forfald.
Stk. 3
Akademiraadets formand og næstformand er Akademiets præsident og vicepræsident. 

§ 5 Rådsvalgte- og æresmedlemmer af Akademiet
I Akademiet kan indvælges æresmedlemmer samt indtil 12 rådsvalgte medlemmer. Æres- og rådsvalgte medlemmer af Akademiet er ikke valgberettigede eller valgbare ved valget til Akademiraadet og behøver ikke at være knyttet til kunstnerstanden.
Stk. 2
Æresmedlemmer vælges for livstid efter forudgående skriftlig og motiveret indstilling af mindst 24 ordinære medlemmer af Akademiet. Til valg kræves, at mindst 40 af Akademiets ordinære medlemmer stemmer for den pågældendes optagelse.
Stk. 3Akademiraadet kan vælge indtil 12 rådsvalgte akademimedlemmer med særlig faglig viden, som man ønsker at knytte nærmere til Akademiet. Valg kan finde sted inden for en seksårig valgperiode med virkning for resten af denne. Genvalg kan finde sted.

§ 6Møder
Akademiets præsident indkalder Akademiets medlemmer til mindst et årligt ordinært møde, der normalt afholdes umiddelbart inden 1. april, med henblik på valg af medlemmer til Akademiraadet.Desuden kan præsidenten indkalde Akademiet til ekstraordinære møder, når det findes nødvendigt, og skal indkalde til møde, når mindst 12 medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom.
Stk. 2
Møder i Akademiet skal indkaldes skriftligt – eventuelt pr. e-mail - med mindst 14 dages varsel.

Kapitel 3 - Juryen

§ 7Juryens opgaver
Juryen optager medlemmer i Kunstnersamfundet og skal tilstræbe, at alle kvalificerede kunstnere anerkendes til optagelse.

§ 8Optagelse og overflytning
Optagelse sker på baggrund af Juryens vurdering af kvaliteten i en kandidats kunstneriske virksomhed og kvalifikationer i forhold til det niveau, allerede anerkendte medlemmer i Kunstnersamfundet repræsenterer. Ved beslutning om optagelse af nye medlemmer samt forlængelse af medlemskab i Kunstnersamfundet følger Juryen de af Akademiraadet til enhver tid fastsatte regler herfor.
Stk. 2
Umiddelbart inden udløbet af en optagelsesperiode skal Juryen afgøre, om de pågældendes medlemskab kan forlænges for de kommende 12 år. Ved afgørelse heraf skal Juryen udelukkende tage stilling til, om medlemmet stadig er aktiv, udøvende kunstner inden for arkitektur, billedkunst eller tilgrænsende kunstarter.
Stk. 3
Ønsker et medlem af Kunstnersamfundet overflytning fra en sektion til en anden, skal der være mindst 3 stemmer for overflytning i den sektion i Juryen, hvortil vedkommende ønsker at blive overført.

§ 9Sammensætning
Juryen består af 12 medlemmer og 8 suppleanter valgt for 3 år med mulighed for umiddelbart genvalg én gang i fortsættelse af én valgperiode. Efter 3 års pause vil valg af et tidligere medlem igen kunne ske, og så fremdeles.
Stk. 2
Kunstnersamfundet vælger fra hver sektion tre medlemmer og to prioriterede suppleanter. Akademiraadet vælger ligeledes fra hver sektion tre medlemmer og to prioriterede suppleanter. Ved valgene skal Akademiraadet tilstræbe en alsidig sammensætning af Juryen.
Stk. 3
Fratræder medlemmer af Juryen, indtræder i prioritetsorden suppleanter, der inden for sektionen er valgt af samme valggruppe, som medlem; subsidiært indtræder sektionens suppleanter, valgt af den anden valggruppe, som medlem.
Stk. 4
Akademiraadet kan foretage supplerende valg til Juryen for resten af en valgperiode for medlemmer og suppleanter, der fratræder, også selvom de fratrådte var valgt af Kunstnersamfundet.
Stk. 5
Medlemmer af eller suppleanter til Juryen kan ikke samtidig være medlem af eller suppleant til Akademiraadet. 

§ 10Møder
Umiddelbart efter den 1. april hvert år konstituerer Juryen sig med formand og næstformand.
Stk. 2
Formanden er Juryens talsmand i sager behandlet af Juryen.
Stk. 3
Juryen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 4
Juryen er beslutningsdygtig, når mindst 7 medlemmer (heri medregnet evt. suppleanter) er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslaggivende.
Stk. 5
Juryen holder normalt 4 møder årligt. I øvrigt indkaldes til møder, så ofte Juryens formand finder det nødvendigt. 


Kapitel 4 - Akademiraadet

§ 11Akademiraadets opgaver
Akademiets virksomhed udøves gennem Akademiraadet, der virker til kunstens fremme og er statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål.
Stk. 2
Rådet behandler henvendelser fra statslige myndigheder og står til rådighed som rådgiver for kommunale myndigheder. Rådet kan på eget initiativ indhente oplysninger fra og fremsætte erklæringer over for statslige myndigheder og institutioner samt over for offentligheden.
Stk. 3
Rådet udpeger medlemmer til statslige, kommunale og andre offentlige eller private repræsentantskaber, udvalg, bestyrelser mv.
Stk. 4
Rådet udpeger censorer til videregående uddannelsesinstitutioner i henhold til de for skolerne gældende regler.
Stk. 5
Rådet yder rådgivning i forbindelse med ansættelse af kongelige bygningsinspektører. 
Stk. 6
Rådet uddeler medaljer, legater, præmier og priser, der henhører under Akademiet.
Stk. 7
Rådet har sammen med Danmarks Kunstbibliotek og Det Kongelige Danske Kunstakademis skoler ansvaret for Kunstakademiets kunstsamling.
Stk. 8
Rådet yder gennem Udvalget for Kirkekunst sagkyndig bistand til Kirkeministeriet og stiftsøvrighederne i spørgsmål om kunstneriske udsmykninger i og omkring kirker og kirkegårde, i henhold til Lov om Folkekirkens Kirkebygninger og Kirkegårde.
Stk. 9
Rådet udtaler sig i tvivlstilfælde om en kunstnerisk udsmykning kan kvalificeres som kunst i henhold til afskrivningsloven.
Stk.10
Rådet ansætter og afskediger akademisekretæren. Forretningsudvalget ansætter og afskediger sekretariatets øvrige personale.

§ 12 Sammensætning
Akademiraadet består af 12 medlemmer og 6 suppleanter, valgt for 2 år (med overlappende valgperioder) af og blandt Akademiets ordinære medlemmer.
Stk. 2
Rådet er sammensat af 2 faggrupper: Arkitektur og Billedkunst, bestående af 6 repræsentanter for hver af Akademiets sektioner, valgt sektionsvis. På tilsvarende måde vælges 6 suppleanter, 3 for hver sektion.
Stk. 3
Hver faggruppe udpeger en formand for 1 år ad gangen. Akademiraadets formand og næstformand danner sammen med de 2 faggruppers formænd forretningsudvalget, der forbereder de sager og indstillinger, som skal forelægges Akademiraadet.
Stk. 4
Hvis et medlem indtræder i eller bliver valgt som suppleant til Akademiraadet midt i en valgperiode, gælder medlemskab kun for den resterende del af valgperioden. 

§ 13Formand og næstformand
Akademiraadet vælger hvert andet år af sin midte og fra hver sektion rådets formand og næstformand. Umiddelbart genvalg af formanden kan kun finde sted én gang. Efter 2 års pause vil valg af en tidligere formand igen kunne ske, og så fremdeles.
Stk. 2
Akademiraadets formand tilrettelægger og leder rådets virksomhed og er i sin egenskab af præsident for Akademiet overordnet ansvarlig for Akademiets bevillinger.
Stk. 3
Hvis rådet ikke er beslutningsdygtigt, eller ikke kan sammenkaldes, og en sag ikke kan vente til næste møde, kan rådets formand træffe beslutning på rådets vegne – så vidt muligt efter samråd med medlemmer af rådet. Formanden orienterer om dette på det førstkommende rådsmøde.

§ 14Møder
Akademiraadet konstituerer sig pr. 1. april hvert år med en dirigent og vicedirigent, samt hvert andet år med en formand og næstformand.
Stk. 2
Rådet fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 3
Rådet holder normalt møder én gang om måneden i tiden fra 1. september til 1. juni.
Stk. 4
Rådet er beslutningsdygtigt, når mindst 7 medlemmer (heri medregnet evt. suppleanter) er til stede.
Stk. 5
Hvor intet andet er foreskrevet træffes beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.Stk. 6Akademiraadets møder, der er lukkede, ledes af dirigenten. 

§ 15Udvalg
Akademiraadet nedsætter Udvalget for Kirkekunst.
Stk. 2
Rådet kan desuden nedsætte andre udvalg eller sagkyndige arbejdsgrupper til behandling af særlige sager. 

§ 16 Sekretariat og økonomi
Akademiets administration følger de af staten fastsatte regler. Sekretariatsforretninger og Akademiets regnskabsvæsen varetages af akademisekretæren, som i øvrigt er ansvarlig over for formanden for, at de givne bevillinger anvendes i overensstemmelse med formålet. Akademisekretæren tilrettelægger Kunstnersamfundet valg til Akademiet og til Juryen.
Stk. 2
Akademisekretæren varetager under ansvar over for rådets formand den daglige ledelse.
Stk. 3
Akademiets IT samt drifts- og lønregnskab varetages af relevante ressortministerier.
Stk. 4
Akademiets årlige driftsbevilling fremgår af Finansloven § 21.21.21. Stk. 5Et årligt vederlag til Akademiraadets formand er godkendt af Kulturministeriet. Forretningsudvalget kan beslutte at råds- og udvalgsmedlemmer aflønnes for ekstraordinær arbejdsindsats i forbindelse med behandling af bestemte sager. 


Kapitel 5 - Beretning, stiftelsesfest, valgregler mv. 

§ 17 Beretning
Beretning om Akademiets virksomhed, i et af Akademiraadet valgt format, fremsendes med jævne mellemrum – typisk i forbindelse med hver formandsperiodes ophør – til Kulturministeriet og gøres tilgængelig for Kunstnersamfundets medlemmer.

§ 18Stiftelsesfest
Akademiet markerer hvert år, normalt på Frederik Vs fødselsdag den 31. marts, underskrivelse i 1754 af den første ’Fundation for Det kongelige danske Skildre- Bildhugger- og Bygnings-Academie i Kiøbenhavn’.

§ 19 Fællesregler for Det Kongelige Danske Kunstakademis institutioner
Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster, Danmarks Kunstbibliotek og Det Kongelige Danske Kunstakademis skoler udgør tilsammen Det Kongelige Danske Kunstakademis institutioner. Formanden for Akademiraadet afgør sammen med direktøren for Danmarks Kunstbibliotek samt skolernes rektorer alle spørgsmål om fælleslokaler, samlinger, personale mm., der vedrører forholdet mellem Akademiet, Kunstbiblioteket og skolerne. 

§ 20Valgregler og reglementer
Akademiraadet fastsætter de nærmere regler for de valg, Kunstnersamfundet, Akademiet og rådet foretager og fastsætter endvidere andre nødvendige bestemmelser, bl.a. for rådets udvalg, Guldmedaljekonkurrencer og optagelse i Kunstnersamfundet.

 
Kapitel  6 - Vedtægtsændringer

§ 21Vedtægtsændringer
Forslag til ændring af vedtægter kan i skriftlig form forelægges Akademiraadet af rådsmedlemmer eller af mindst 15 ordinære Akademimedlemmer. Ændringsforslag skal forelægges Akademiets ordinære medlemmer til afgørelse, hvis mere end halvdelen af alle rådets medlemmer støtter et ændringsforslag.
Stk. 2
Ændringsforslag, der således er vedtaget af rådet, sættes til afstemning i Akademiet. Endelig vedtagelse kræver at 35 af Akademiets ordinære medlemmer stemmer for forslaget.
Stk. 3
Afstemning herom sker ved skriftlig afstemning umiddelbart efter afholdelse af et med mindst 3 og højst 5 ugers varsel indkaldt møde i Akademiet. Efterfølgende skriftlig afstemning bortfalder dog, hvis 35 af Akademiets medlemmer på mødet stemmer for forslaget.
Stk. 4
Fra evt. udsendelse af ændringsforslag til afslutningen af afstemningen skal der gå mindst 3 uger.
Stk. 5
Opgørelsen af afstemninger foretages af rådets forretningsudvalg.
Stk. 6
Der informeres om vedtægtsændringer på rådets hjemmeside.


Kapitel  7 - Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 22Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser
Denne vedtægt træder i kraft den 1. december 2010.
Stk. 2
Ved valgene i 2010/2011 til Akademiet (§4), Akademiraadet (§12) og Juryen (§9) forholdes der i overensstemmelse med nedenstående stk. 3– 7.
Stk. 3
Ved valget til Akademiet i 2011 afgår 10 medlemmer samt 5 suppleanter fra hver af de hidtidige tre sektioner (30 medlemmer og 15 suppleanter i alt). Til erstatning for disse vælges 20 medlemmer og 5 suppleanter til Arkitektsektionen og 10 medlemmer til Billedkunstsektionen.
Stk. 4
De 20 medlemmer og 10 suppleanter af Billedhugger- og Malersektionen, der er valgt for 6 år i 2008 i henhold til den ophævede vedtægt pr. 1. april 1999, indgår i 2011 i Billedkunstsektionen, men berøres ikke af denne vedtægt mht. genvalgsbegrænsningen, jfr. § 4, stk. 1.
Stk. 5
Ved Akademiets valg i 2011 til Akademiraadet, hvor der afgår 6 medlemmer og 3 suppleanter af rådet (2 medlemmer og 1 suppleant fra hver af de hidtidige 3 sektioner), vælges, til erstatning for disse, 4 medlemmer og 2 suppleanter fra Arkitektsektionen og 2 medlemmer og 1 suppleant fra Billedkunstsektionen.
Stk. 6
De 4 medlemmer og 2 suppleanter i rådet, der er valgt for 2 år i 2010 af henholdsvis Billedhugger- og Malersektionen, indgår pr. 1. april 2011 i Billedkunst-faggruppen, jfr. § 12, stk. 2.
Stk. 7
Den pr. 1. december 2010 siddende Jury fortsætter indtil nyvalg finder sted i foråret 2011.