Tidligere vedtægter

Til supplering af bestemmelserne i Bekendtgørelsen af 18. maj 1999 har Akademiraadet – statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål - fastsat følgende vedtægter for Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster

Endeligt vedtaget på Akademiraadets møde den 18. august 1999.
Ændring i § 6, stk. 3, vedtaget af Akademiet i november 2000 er inkluderet.


Kapitel 1
KUNSTNERSAMFUNDET

§ 1
Kunstnersamfundets opgaver og medlemmer
Kunstnersamfundet har bl.a. til opgave at vælge de 60 ordinære medlemmer af Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster, der er statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål. Akademiet står til rådighed som rådgiver i kunstneriske spørgsmål for amtskommunale og kommunale myndigheder. Kunstnersamfundet vælger desuden 6 medlemmer til Akademiraadets og Kunstnersamfundets Jury.

Stk.2
Kunstnersamfundets medlemmer er opdelt i 3 sektioner: Arkitekter, billedhuggere og malere, herunder udøvere af tilgrænsende kunstarter. Medlemmerne er de kunstnere, som Akademiraadets og Kunstnersamfundets Jury har anerkendt til optagelse i Kunstnersamfundet. Juryens anerkendelse sker på baggrund af en vurdering af kvaliteten i en kandidats kunstneriske virksomhed og kvalifikationer i forhold til det niveau, allerede anerkendte medlemmer i Kunstnersamfundet repræsenterer. Juryen skal tilstræbe, at alle kvalificerede kunstnere anerkendes til optagelse.

Stk.3
Fra den 5. juli 1988 (dato for ikrafttrædelse af tidl. bekendtgørelse) optages nye medlemmer i Kunstnersamfundet for 12 år ad gangen. Umiddelbart inden udløbet af en optagelsesperiode skal Juryen afgøre, om de pågældendes medlemskab kan forlænges for de kommende 12 år. Ved afgørelse heraf skal Juryen udelukkende tage stilling til, om medlemmet stadig er aktiv, udøvende kunstner inden for arkitektur, billedhugger- og malerkunst eller tilgrænsende kunstarter.

Stk.4
Kunstnersamfundets valg til Akademiet og til Juryen samt forberedelserne hertil ledes af en valgbestyrelse bestående af Akademiets præsident og formændene for Raadets 3 faggrupper. Umiddelbart før hvert valg indkalder præsidenten Kunstnersamfundets medlemmer, samlet eller sektionsvis, til orienterende møde. Regler for afholdelse af valgene fastsættes i øvrigt af Akademiraadet (jfr. § 19).

§ 2
Forudsætninger for medlemskab af Kunstnersamfundet
Medlemskab af Kunstnersamfundet forudsætter dansk indfødsret eller fast bopæl i Danmark.

Stk.2
Flytter et medlem, der ikke er dansk statsborger, til udlandet, bortfalder medlemskab af Kunstnersamfundet. Ved tilbageflytning til Danmark kan et medlem, der er optaget på livstid før 1988, genoptages efter anmodning, mens et medlem optaget efter 1988 kan anmode om optagelse for den resterende del af optagelsesperioden. Er perioden udløbet, må vedkommende ansøge om optagelse. Det påhviler Kunstnersamfundets medlemmer at meddele adresseændringer til Akademiraadets sekretariat. Medlemmer, der flytter til udlandet, skal desuden oplyse, om de har dansk indfødsret.

Kapitel 2
DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER

§ 3
Akademiets sammensætning, opgaver og møder
Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster har 60 ordinære medlemmer, som vælges for en periode af seks år. Genvalg kan finde sted.

Stk.2
Hver af Kunstnersamfundets tre sektioner vælger blandt sine medlemmer 20 kunstnere til Akademiet samt 10 suppleanter for disse. Halvdelen heraf fratræder hvert tredje år efter tur. Suppleanter til Akademiet er nummererede for hver valgperiode, og indtræder i denne orden hvis et medlem i den pågældende sektion for den pågældende valgperiode fratræder. Ved de årlige møder, hvor Akademiet skal vælge medlemmer til Akademiraadet, indkaldes suppleant ikke, selv om et medlem har forfald.

Stk.3
Akademiet vælger Akademiraadets medlemmer, samt indvælger æresmedlemmer i Akademiet. Akademiets medlemmer har pligt til at lade sig indvælge i de udvalg, som Akademiraadet nedsætter, og i øvrigt at bistå ved løsning af de opgaver, som påhviler Raadet. Akademiet træffer desuden afgørelse om forslag til ændringer i denne vedtægt (jfr. § 21).

Stk.4
I henhold til Lov om Folkekirkens Kirkebygninger og Kirkegårde yder Akademiet Kirkeministeriet og stiftsøvrighederne sagkyndig bistand i forhold, der vedrører kirker og kirkegårde. Denne virksomhed udøves gennem det af Akademiraadets nedsatte Udvalg for Kirkekunst, der også står til rådighed for andre kirkelige myndigheder m.v. i spørgsmål om kunstneriske udsmykninger i og omkring kirker samt anlæg og udvidelse af kirkegårde.

Stk.5
Akademiets præsident er den af Akademiraadet valgte formand.

Stk.6
Akademiets præsident indkalder Akademiets medlemmer til mindst et årligt ordinært møde, der normalt afholdes umiddelbart inden 1. april, med henblik på valg af medlemmer til Akademiraadet.
Desuden kan præsidenten indkalde Akademiet til ekstraordinære møder, når det findes nødvendigt, og skal indkalde til møde, når mindst 12 medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom.

Stk.7
Møder i Akademiet skal indkaldes med mindst 10 dages varsel.

Kapitel 3
AKADEMIRAADETS OG KUNSTNERSAMFUNDETS JURY

§ 4
Juryens arbejdsopgaver
Juryen optager medlemmer i Kunstnersamfundet og afgør uddeling af de bevillinger, der stilles til Juryens rådighed som tilskud til udstillingsvirksomhed.

Stk.2
I henhold til de til enhver tid gældende regler herfor meddeler Juryen, hvilke udstillingssammenslutninger, der er stemmeberettigede ved sammenslutningernes valg til ledelsen af statslige institutioner m.v.

§ 5
Juryens sammensætning
Juryen består af 15 medlemmer samt 12 suppleanter. Kunstnersamfundet vælger to medlemmer og to prioriterede suppleanter fra hver sektion, og Akademiraadet vælger tre medlemmer og to prioriterede suppleanter fra hver sektion. Ved valgene skal Akademiraadet tilstræbe en alsidig sammensætning af Juryen.

Stk.2
Valgene til Juryen sker for 3 år. Umiddelbart genvalg af medlemmer og suppleanter kan kun finde sted én gang uanset valggruppe. Ved afgørelse af om genvalg kan finde sted, skal kun hele valgperioder medregnes – dvs. funktionsperioder for medlemmer og suppleanter, der er indtrådt eller valgt ved supplerende valg under en 3-årig valgperiode, medregnes ikke.

Stk.3
Fratræder medlemmer af Juryen under en 3-årig valgperiode, indtræder i prioritetsorden suppleanter, der inden for sektionen er valgt af samme valggruppe, som medlem; subsidiært indtræder sektionens suppleanter, valgt af den anden valggruppe, som medlem. Ved afbud til møder indkaldes suppleanter i samme orden.

Stk.4
Fratræder en valggruppes 1. suppleant, rykker 2. suppleanten op som 1. suppleant. Akademiraadet kan foretage supplerende valg til Juryen for resten af en valgperiode for medlemmer og suppleanter, der fratræder, også såfremt de fratrådte var valgt af Kunstnersamfundet.

§ 6
Juryens formand, møder m.v.
Hvis ikke andet er foreskrevet, er Juryen beslutningsdygtig, når mindst 8 medlemmer (incl. suppleanter) er til stede.

Stk.2
Medlemmer af Juryen, der er nyvalgt ved ordinære valg, træder i funktion den 1. april. Umiddelbart efter den 1. april hvert år afholder Juryen et konstituerende møde, som indkaldes af Juryens (i alder) ældste medlem.

Forsædet ved mødet føres af Juryens ældste tilstedeværende medlem som aldersformand, indtil formand og næstformand er valgt. Juryens formand og næstformand vælges ved simpelt flertal af de afgivne stemmer for et år ad gangen til en 1. april. Genvalg kan finde sted, men hvervene bør gå regelmæssigt på skift mellem de tre kunstarter. Det påhviler Juryens formand at tage initiativ til medlemmernes besøg på kunstudstillinger m.v.

Stk.3
Formanden er Juryens talsmand i sager behandlet af Juryen.

Stk.4
Under juryformandens forfald, eller hvis hvervet som formand for en valgperiode er ledigt, træder næstformanden i formandens sted, indtil Juryen for den resterende del af valgperioden har valgt ny formand. Dette suppleringsvalg kan udelades, når vakancen i formandshvervet ikke vil overstige 6 måneder. Har såvel formand som næstformand forfald, fungerer det i alder ældste medlem af Juryen som formand.

Stk.5
Juryen holder normalt 6 møder årligt. I øvrigt indkaldes til møder, så ofte Juryens formand finder det nødvendigt.

Juryen fastsætter selv sin forretningsorden.
Af Juryens møder udarbejdes beslutningsreferater.

Ved beslutning om forlængelse af medlemskab og om optagelse af nye medlemmer i Kunstnersamfundet følger Juryen de af Akademiraadet fastsatte regler herfor.
Ønsker et Kunstnersamfundsmedlem overflytning fra en sektion til en anden, skal der være mindst 3 stemmer for overflytning i den sektion i Juryen, hvor vedkommende ønsker at blive overført til.
Hvor intet andet er bestemt, træffer Juryen beslutning ved almindelig stemmeflertal blandt de tilstedeværende medlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslaggivende.

Stk.6
Akademisekretæren, eller en af denne bemyndiget medarbejder, fungerer som Juryens sekretær.
Kapitel 4

AKADEMIRAADET

§ 7
Akademiraadets opgaver
Akademiraadet udøver Akademiets virksomhed til kunstens fremme og er statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål.

Stk.2
Akademiraadet behandler henvendelser til Akademiet fra statslige myndigheder og står til rådighed som rådgiver for amtskommunale og kommunale myndigheder.
Akademiraadet kan (jfr. Bekendtgørelsen § 1, stk. 2) på eget initiativ indhente oplysninger fra og fremsætte erklæringer over for statslige myndigheder og institutioner samt over for offentligheden.
Stk.3
Akademiraadet udpeger 9 medlemmer til Akademiraadets og Kunstnersamfundets Jury og indvælger raadsvalgte medlemmer i Akademiet. Desuden udpeger Raadet medlemmer til statslige, kommunale og andre offentlige eller private repræsentantskaber, komiteer, bestyrelser m.v. i henhold til de for disse gældende bestemmelser. Akademiraadet udpeger desuden censorer, medlemmer af ansættelsesudvalg samt medlemmer til skolebestyrelser m.v. til videregående uddannelsesinstitutioner i henhold til de for skolerne gældende regler.

Stk.4
Akademiraadet uddeler, efter de fastsatte regler, de medaljer, præmier og priser, der henhører under Akademiet.

§ 8
Akademiraadets sammensætning
Akademiets virksomhed udøves gennem Akademiraadet, der består af 12 medlemmer, valgt for en periode på 2 år (med overlappende valgperioder) af og blandt de ordinære medlemmer af Akademiet. Genvalg kan finde sted. Raadet er sammensat af 3 faggrupper, hver bestående af 4 repræsentanter for hver af Akademiets sektioner, valgt sektionsvis. På tilsvarende måde vælges 6 suppleanter, 2 for hver sektion.

Stk.2
Halvdelen af hver faggruppes medlemmer og suppleanter fratræder efter tur hvert år.

Stk.3
I tilfælde, hvor et medlem indtræder i eller bliver valgt som suppleant til Akademiraadet midt i en valgperiode, gælder medlemskab dog kun for den resterende del af valgperioden. Bliver et medlem af Akademiet, ved indgangen af det sidste år af sin valgperiode til Akademiet, valgt som medlem eller suppleant til Akademiraadet, gælder dette valg kun 1 år, medmindre den pågældende bliver genvalgt til Akademiet.
Fratræder et raadsmedlem midt i en 2-årig valgperiode, fordi vedkommende ikke er genvalgt som medlem af Akademiet, indtræder i hans/hendes sted den for samme valgperiode og af samme sektion valgte suppleant som medlem af Raadet for det resterende år. Akademiet foretager hvert år nødvendige supplerende valg for en løbende valgperiode af raadsmedlemmer og suppleanter.

Stk.4
I tilfælde af forfald udpeger vedkommende raadsmedlem sin suppleant blandt de til faggruppen valgte suppleanter. Subsidiært indkaldes først den suppleant, der er valgt for samme valgperiode.

Stk.5
Medlemmer af Akademiraadet, der er nyvalgt ved ordinære valg, træder i funktion den 1. april. Akademiraadet konstituerer sig pr. 1. april med en formand, en næstformand, en dirigent og en vicedirigent. Et konstituerende møde indkaldes af Raadets i alder ældste medlem, og forsædet føres af dette medlem, indtil formand og dirigent er valgt.

§ 9
Akademiraadets formand og næstformand
Akademiraadet vælger hvert år for perioden 1. april til 31. marts af sin midte Raadets formand, der tillige er Akademiets præsident, samt en næstformand, der tillige er Akademiets vicepræsident. Umiddelbart genvalg af formanden kan normalt kun finde sted 2 gange. Genvalg af formand for yderligere perioder kan kun undtagelsesvis finde sted.
Valgene foretages på et konstituerende møde, der normalt afholdes umiddelbart før den 1. april, men mødet kan i de år, hvor der foretages valg til Akademiet, udskydes til umiddelbart efter den 1. april.
Til valg af formand kræves mindst 7 stemmer for; til valg af næstformand kræves almindelig stemmeflerhed af de afgivne stemmer.

Stk.2
I perioden fra 1. april og indtil formand og næstformand er valgt, fungerer Raadets i alder ældste medlem som Akademiraadets formand.

Stk.3
Akademiraadets formand tilrettelægger og leder Akademiraadets virksomhed og er i sin egenskab af præsident for Akademiet overordnet ansvarlig for Akademiets bevillinger.

Stk.4
Hvis Raadet ikke er beslutningsdygtigt, eller det ikke kan sammenkaldes, og en sag ikke tåler at opsættes samt i sager af mindre betydning, kan Raadets formand træffe beslutning på Akademiraadets vegne – så vidt muligt efter samråd med medlemmer af Raadet. Om de trufne beslutninger giver formanden Raadet meddelelse på det førstkommende møde.

Stk.5
Under formandens forfald, eller hvis hvervet som formand inden for en valgperiode er ledigt, træder næstformanden i formandens sted, indtil Akademiraadet for den resterende del af valgperioden har valgt ny formand. Dette suppleringsvalg kan udelades, når vakancen i formandshvervet ikke vil overstige 6 måneder. Har såvel formand som næstformand forfald, fungerer det i alder ældste medlem af Akademiraadet som formand.

Stk.6
Funktion som formand ved suppleringsvalg medregnes ikke ved den i stk. 1 nævnte funktionsperiode på i alt 3 år.

§ 10
Akademiraadets møder
Akademiraadet holder normalt møder én gang om måneden i tiden fra 1. september til 1. juni. I øvrigt indkaldes Raadet til møde, så ofte Raadets formand finder det nødvendigt, eller når mindst 4 af Raadets medlemmer skriftligt begærer det. Møder i Akademiraadet skal indkaldes med mindst 1 uges varsel.

Stk.2
Akademiraadet er beslutningsdygtigt, når mindst 7 medlemmer (inkl. suppleanter) er til stede. Hvor ikke andet er foreskrevet træffes beslutning ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk.3
Akademiraadets forhandlinger ledes af dirigenten. Akademiraadet fastsætter selv sin forretningsorden. Af Raadets møder udarbejdes beslutningsreferater.

Stk.4
Akademiraadets møder er lukkede, men udvalgsmedlemmer og andre kan efter Forretningsudvalgets bestemmelser indkaldes ved en sags behandling, dog uden stemmeret.

§ 11
Akademiraadets faggrupper og Akademiraadets Forretningsudvalg
Akademiraadet består af 3 faggrupper: Arkitektur, skulptur og maleri. Hver faggruppe udpeger en formand for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Stk.2
Akademiraadets formand danner sammen med de 3 faggruppers ledere et Forretningsudvalg, der forbereder de sager og indstillinger, som skal forelægges Akademiraadet. Akademisekretæren og dirigenten deltager i Forretningsudvalgets møder.

Stk.3
Forretningsudvalgets medlemmer har ret til – uden stemmeret - at overvære alle møder i de af Raadet nedsatte udvalg og arbejdsgrupper samt møder i Akademiraadets og Kunstnersamfundets Jury.

§ 12
Akademiraadets Udvalg
Akademiraadet nedsætter et Udvalg for Kirkekunst (jfr. § 3, stk. 4). Som bistand til løsning af de Akademiraadet påhvilende opgaver, kan nedsættes andre stående udvalg eller nedsættes sagkyndige arbejdsgrupper (ad hoc udvalg) til behandling af særlige sager.

§ 13
Akademisekretær og sekretariat
Akademiets administration følger de af staten fastsatte regler. Sekretariatsforretninger og Akademiets kasse- og regnskabsvæsen varetages af akademisekretæren, som i øvrigt er ansvarlig over for formanden for, at de givne bevillinger anvendes i overensstemmelse med formålet. Akademisekretæren tilrettelægger Kunstnersamfundet valg til Akademiet og til Juryen.

Stk.2
Akademiraadet ansætter og afskediger akademisekretæren. Akademiraadets Forretningsudvalg ansætter og afskediger sekretariatets øvrige personale. Akademisekretæren varetager under ansvar over for Akademiraadets formand den daglige ledelse og drift.

Stk.3
Akademiets bogholderi og lønningsregnskab føres af fællesadministrationen ved Kunstakademiets institutioner.

§ 14
Vederlag
Et årligt vederlag til Akademiraadets formand er godkendt af Kulturministeriet. Efter Forretningsudvalgets afgørelse kan raads- og udvalgsmedlemmer aflønnes for ekstraordinær arbejdsindsats i forbindelse med behandling af bestemte sager.

Kapitel 5
BERETNING, STIFTELSESFEST, ÆRESMEDLEMMER M.V.

§ 15
Beretning
Beretning om Akademiets virksomhed sendes til Kulturministeriet og til Kunstnersamfundets medlemmer de år, hvor der afholdes valg til Akademiet og til Juryen.

§ 16
Stiftelsesfest
Akademiet markerer hver år, normalt på Frederik Vs fødselsdag den 31. marts, underskrivelse i 1754 af den første ’Fundation for Det kongelige danske Skildre- Bildhugger- og Bygnings-Academie i Kiøbenhavn’.

§ 17
Æresmedlemmer og raadsvalgte medlemmer af Akademiet
I Akademiet kan indvælges inden- og udenlandske æresmedlemmer samt indtil 12 raadsvalgte medlemmer. Æres- og raadsvalgte medlemmer af Akademiet er hverken valgberettigede eller valgbare ved valget til Akademiraadet og behøver ikke at være knyttet til kunstnerstanden.

Stk.2
Æresmedlemmer vælges for livstid efter forudgående skriftlig og motiveret indstilling af mindst 24 ordinære medlemmer af Akademiet. Til valg kræves, at mindst 40 af Akademiets ordinære medlemmer ved skriftlig afstemning stemmer for den pågældendes optagelse.

Stk.3
Akademiraadet kan vælge indtil 12 raadsvalgte akademimedlemmer med særlig faglig viden, som man ønsker at knytte nærmere til Akademiet. Valg kan finde sted inden for en seksårig valgperiode med virkning for resten af denne. Genvalg kan finde sted.

§ 18
Fællesregler for Det Kongelige Danske Kunstakademis institutioner
Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster og Det Kongelige Danske Kunstakademis skoler udgør tilsammen Det Kongelige Danske Kunstakademis institutioner. Formanden for Akademiraadet afgør sammen med skolernes rektorer alle spørgsmål om fælleslokaler, samlinger, personale m.m., der vedrører forholdet mellem Akademiet og skolerne.

§ 19
Valgregler og reglementer
Akademiraadet fastsætter de nærmere regler for de valg, Kunstnersamfundet, Akademiet og Akademiraadet foretager, og fastsætter endvidere andre nødvendige bestemmelser, bl.a. for Akademiraadets udvalg, Guldmedaljekonkurrencer og optagelse i Kunstnersamfundet.

Kapitel 6
IKRAFTTRÆDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER

§ 20
Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser
Denne vedtægt træder i kraft med virkning pr. 1. april 1999.

Stk.2
Medlemmer, der er optaget i Kunstnersamfundet før 1988, bevarer deres livsvarige medlemskab, og medlemmer, der er optaget for 12 år efter den 5. juli 1988, bevarer medlemskabet i optagelsesperioden.
Overordentlige medlemmer og æresmedlemmer af Akademiet, valgt under tidligere anordninger og bekendtgørelser, bevarer deres livsvarige medlemskab.
Ordinære- og raadsvalgte akademimedlemmer samt medlemmer af Akademiraadet, valgt under den ophævede bekendtgørelse fra 1988, bevarer deres medlemskab i resten af de pågældende valgperioder.

Stk.3
6 jurymedlemmer og 6 jurysuppleanter, der under den ophævede bekendtgørelse er valgt til 31. marts 2002, bevarer deres medlemskab. De 6 suppleanter indtræder som sektionernes og valggruppernes 1. suppleanter.
For perioden 1. april 1999 – 31. marts 2002 udpeger Akademiraadet yderligere 2 medlemmer samt én 2. suppleant til hver sektion, mens Kunstnersamfundet udpeger yderligere 1 medlem samt én 2. suppleant til hver sektion i Juryen.
Jurymedlemmer og –suppleanter, der har fungeret i hele perioden 1993 – 1999 samt i hele perioden 1996 – 2002, kan ikke umiddelbart genvælges.

Stk.4
Valgene til Akademiet, Akademiraadet og Juryen pr. 1. april 1999 foretages efter bestemmelserne i et foreløbigt valgreglement, vedtaget af Akademiraadet den 17. november 1998.

Kapitel 7

ÆNDRING AF VEDTÆGTER
§ 21:
Ændring af vedtægter
Forslag til ændring af vedtægter kan i skriftlig form forelægges for Akademiraadet af medlemmer af Raadet eller af mindst 15 ordinære medlemmer af Akademiet.
Ændringsforslag skal forelægges Akademiets ordinære medlemmer til afgørelse, hvis mindst 9 raadsmedlemmer støtter et ændringsforslag.

Stk.2
Ændringsforslag, der er vedtaget af Raadet med mindst 9 stemmer, sendes til afstemning i Akademiet, og endelig vedtagelse kræver, at mindst 35 stemmer for forslaget.
Afstemning i Akademiet skal foretages ved skriftlige afstemninger, hvor stemmesedlen skal underskrives af medlemmet. Afstemning kan evt. ske ved et Akademimøde med efterfølgende udsendelse af supplerende valgmateriale til medlemmer, der ikke var til stede ved mødet.
Fra udsendelsen af ændringsforslag til afslutningen af afstemningen skal der gå mindst 3 uger.
Opgørelsen af afstemninger foretages af Akademiraadets Forretningsudvalg.

Stk.3
Akademiraadet afgør, om vedtagne ændringer i vedtægterne er af en sådan karakter, at Kunstnersamfundets medlemmer skal orienteres.

Vedtaget på Akademiraadets møde den 18. august 1999.
Charlottenborg, den 19. august 1999
Sys Hindsbo
præsident for Akademiet, formand for Akademiraadet