Valgreglement

 


AKADEMIRAADETS VALGREGLEMENT  2004
vedtaget på Akademiraadets møde den 16. juni 2004

 

I medfør af
 § 2, stk. 2 i Kulturministeriets Bekendtgørelse nr. 306 af 18. maj 1999 om Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster
og af
§ 19 i Vedtægter for Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster pr. 1. april 1999 (dateret 18. august 1999)
fastsætter Akademiraadet følgende regler for:
  side:
A   Kunstnersamfundets valg af medlemmer til
 Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster og  til
 Akademiraadets og Kunstnersamfundets Jury ............................................... 2

B   Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunsters valg
 af medlemmer til Akademiraadet  .................................................................. 7

C Akademiraadets valg af Jurymedlemmer ..................................................... 9

D  Akademiraadets valg af formand, næstformand og dirigent  .................. 10

E   Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunsters valg af
 æresmedlemmer af Akademiet ....................................................................... 12

F Akademiraadets valg af raadsvalgte medlemmer af Akademiet .............. 12 

Bilag til A.
Skematisk opstilling over tidsfrister ved Kunstnersamfundets valg …………………. 14


* * * * * *

A:
KUNSTNERSAMFUNDETS  VALG AF MEDLEMMER TIL
DET KONGELIGE AKADEMT FOR DE SKØNNE KUNSTER
og
AKADEMIRAADETS OG KUNSTNERSAMFUNDETS JURY


Valg og valgperioder
§ 1  Hvert 3. år vælger hver af Kunstnersamfundets tre sektioner blandt sine medlemmer pr. 1. november i året forud for valgåret 10 medlemmer og 5 suppleanter til Akademiet, samt 2 medlemmer og 2 prioriterede suppleanter til Juryen.
Stk. 2  Valgperioden til Akademiet er 6 år fra den 1. april i valgåret.
Stk. 3  Valgperioden til Juryen er 3 år fra den 1. april i valgåret.
Stk. 4 Akademiets medlemmer kan genvælges.
Stk. 5 Umiddelbart genvalg af medlemmer og suppleanter til Juryen kan kun finde sted én gang uanset om vedkommende var valgt af Kunstnersamfundet eller Akademiraadet. Ved afgørelse af om genvalg kan finde sted, skal kun hele valgperioder medregnes, dvs. funktionsperioder for medlemmer og suppleanter, der er indtrådt eller valgt ved supplerende valg under en 3-års valgperiode medregnes ikke.

Tilrettelæggelse af og tidsfrister for valgene
§ 2 Valgene og forberedelserne hertil forestås af en Valgbestyrelse bestående af Akademiraadets Forretningsudvalg.
Stk. 2   Akademisekretæren deltager i Valgbestyrelsens møder og i opgørelsen af valgene.
Stk. 3   Valgenes afvikling tilrettelægges af Valgbestyrelsen senest den 1. december i det år, der går forud for valgåret.
 Ved tilrettelæggelsen skal tages hensyn til følgende tidsfrister:
a) Fastlæggelse af dato for første udsendelse af valgmateriale til medlemmerne af Kunstnersamfundets tre sektioner.
 Valgmaterialet skal senest udsendes den 10. december i året før valgåret.
 Eventuel offentlig annoncering om udsendelsen af valgmaterialet kan ske via dagspressen få dage efter udsendelsen.
b) Fastlæggelse af orienterende møde (evt. møder) med Kunstnersamfundets medlemmer. Indkaldelse til mødet kan udsendes samtidig med det i a) omtalte materiale.
c) Sidste frist for modtagelse af klager over valglisten fastlægges således, at den ligger mindst 1 uge senere end udsendelsesdatoen i a).
d) Sidste frist for modtagelsen af kandidatanmeldelser fastlægges således, at den ligger mindst 3 uger senere end udsendelsesdatoen i a).
e)  Sidste frist for berigtigelse af indsendte kandidatanmeldelser fastlægges således, at den ligger mindst 3 dage senere end fristen i d).
f) Sidste frist for anden udsendelse af valgmateriale fastlægges under hensyntagen til de øvrige tidsfrister.
g) Sidste frist for modtagelse af stemmesedler fastlægges således, at den ligger mindst 2 uger senere end datoen for den anden udsendelse af valgmaterialet til Kunstnersamfundet .
h) Valgenes opgørelsesdato fastlægges inden for en frist på 5 dage efter den fastsatte frist for modtagelse af stemmesedler.
i) Datoen for Akademiets møde med medlemmerne pr. 1. april i valgåret, hvor medlemmer til Akademiraadet vælges, fastlægges således, at mødeindkaldelse kan udsendes med varsel på mindst 1 uge.
j) Akademiraadets konstituerende møde med valg af bl.a. formand og valg af jurymedlemmer pr. 1. april i valgåret afholdes umiddelbart efter Akademiets valg af medlemmer til Raadet og normalt inden den 1. april, men således, at mødeindkaldelsen kan udsendes med et varsel på mindst 1 uge.
 Raadets valg af Jurymedlemmer bør ske ved Raadets konstituerende møde i valgåret, men kan evt. udskydes til det første møde i Raadet efter det konstituerende møde.
Stk. 4  Dato og klokkeslæt for modtagelsesfristen af det i stk. 3 omhandlede materiale (dvs. kandidatanmeldelser, berigtigelse af anmeldelser og modtagelse af stemmesedler) refererer til modtagelse på Akademiraadets kontor, idet der af hensyn til valgenes rettidige afvikling ikke kan tages hensyn til evt. uregelmæssig postgang.
Stk.5   Valgbestyrelsen kan dog i ganske særlige tilfælde (force majeure) - hvor man må befrygte, at valgmateriale til eller fra en stor del af Kunstnersamfundets medlemmer ikke kan nå frem rettidigt - forlænge modtagelsesfristerne og ændre de tidligere fastsatte frister for valgproceduren.
Stk. 6 Hvis de i stk. 5 omtalte forlængelser vil få til følge, at valgene til Akademiet og Juryen ikke kan afgøres inden den 1. april i valgåret, fungerer det indtil den 1. april i valgåret siddende Akademiraad og raadsformand og den indtil 1. april i valgåret siddende Jury og juryformand, indtil valgene er gennemført.

Valglisten
§ 3 Valgliste for hver af de tre sektioner indeholdende navn og adresse på Kunstnersamfundets medlemmer udfærdiges pr. 1. november i året forud for valgåret. Kun medlemmer optaget på valglisten er stemmeberettigede og valgbare.
Stk. 2  Kunstnersamfundets medlemmer har pligt til at anmelde adresseændring til Akademiraadets kontor.
Stk. 3  Klage over valglisten skal indgives skriftligt til valgbestyrelsen inden den fastsatte frist.

1.  udsendelse af valgmateriale
§ 4 Senest 10. december i året forud for valgåret udsendes til alle optaget på valglisten: Orienterende skrivelse om valgene til Akademiet og Juryen indeholdende bl.a. oplysning om hvilke akademimedlemmer, der er på valg, og hvilke jurymedlemmer, der ikke kan genvælges til Juryen.
Stk. 2  Endvidere fremsendes den pågældende sektions valgliste (evt. trykt i Beretning om Akademiet) og kandidatanmeldelsesblanket til såvel Akademiet som Juryen.

Kandidatanmeldelser
§ 5 Hver kandidatanmeldelsesblanket skal have påtrykt, hvilken sektion, valg og valgår den vedrører, nødvendigt antal stillere samt sidste frist for modtagelse på Akademiraadets kontor.
Stk. 2  Kandidatanmeldelse skal foretages på de af Valgbestyrelsen autoriserede formularer; yderligere blanketter kan rekvireres fra Akademiraadets kontor. Såvel stillere som kandidat skal tilhøre den pågældende sektion. Anmeldelsen skal indeholde navn og adresse på den opstillede kandidat, og denne skal ved underskrift og datering bekræfte sin kandidatur. Hver kandidatanmeldelse skal være (læseligt) underskrevet af mindst 5 og højst 10 stillere. Stillerunderskrifterne kan evt. vedlægges som bilag til anmeldelsen.
Stk. 3 Kandidatanmeldelser og evt. bilag dertil, der modtages på Raadets kontor  pr. fax  inden den fastsatte frist, betragtes som gyldige.  Valgbestyrelsen afgør inden hvert valg, om anden elektronisk post kan godkendes ved opstilling af kandidater. I givet fald skal dette fremgå af anmeldelsen.
Stk. 4  Samme vælger kan være stiller for flere kandidater, ligesom hun på en anden kandidat¬anmeldelsesblanket selv kan være kandidat, anbefalet af andre stillere.

§ 6 Ved modtagelsen på Raadets kontor af en kandidatanmeldelse noteres modtagelsestidspunkt på blanketten, og anmeldelsen kontrolleres.
Stk. 2  Lider anmeldelsen af fejl, skal kontoret på hurtigste måde forsøge at kontakte kandidaten eller en af de i anmeldelsen anførte stillere.
Stk. 3  Fejl ved kandidatanmeldelsen skal berigtiges inden for den fastsatte frist, for at anmeldelsen kan komme i betragtning.

Evt. bortfald af valg og evt. nødvendige suppleringsvalg
§ 7 Er der ved et eller flere af sektionernes valg til Akademiet kun opstillet et antal kandidater, der er lig med eller mindre end de 10 kandidater, der skal vælges, anses de opstillede kandidater for valgt uden afstemning.
Stk. 2   Er en af Akademiets tre sektioner som følge af den i stk. 1 omtalte årsag ikke fuldtallig pr. 1. april, skal de manglende medlemmer udpeges på et møde med vedkommende sektions 10 siddende medlemmer og de pr. 1. april uden afstemning nyvalgte medlemmer. Valgbestyrelsen indkalder et sådant møde med mindst 1 uges varsel umiddelbart efter udløbet af den fastsatte frist for berigtigelser af kandidatanmeldelser (§ 2, stk.3,e). Fra kandidater, der bringes i forslag på dette møde, skal der foreligge et skriftligt tilsagn om at ville påtage sig valg.
Stk. 3 Opstilles til valg til Juryen fra en sektion kun 1, 2 eller ingen kandidater, bortfalder vedkommende sektions valg til Juryen, idet den/de opstillede kandidater anses for valgt uden afstemning. Akademiraadet pr. 1. april udpeger sektionens manglende medlemmer samt suppleanter til Juryen.

Fremstilling af afstemningsmateriale
§ 8 De til afstemningen nødvendige stemmesedler fremstilles, så snart fristen for berigtigelse af kandidatanmeldelser er udløbet.
Stk. 2  Hver stemmeseddel skal angive hvilken sektion, valg og valgår den vedrører. Endvidere skal den indeholde oplysning om, hvor mange kandidater der må stemmes på, samt sidste frist for modtagelsen på Akademiraadets kontor.
Stk. 3  Kandidaterne anføres i alfabetisk rækkefølge under hinanden med en vandret streg mellem navnene, og således, at der til højre for kandidatens navn er god plads til vælgerens kryds. Kandidaterne kan anføres i kolonner, således at kolonne 2 danner en fortsættelse af kolonne 1.
Stk. 4  På Valgbestyrelsens foranledning fremstilles en vejledning for stemmeafgivning, der for hver sektion og hvert valg indeholder navnene på de opstillede kandidater og deres stillere.
Stk. 5  Endvidere fremstilles stemmekuverter, der angiver hvilken sektion og valg de vedrører, og indsendelsesformularer for hver af de tre sektioner (formularen kan evt. nummereres for at lette afkrydsning på valglisten) samt en generel indsendelseskonvolut adresseret til Akademiraadets kontor.


2 udsendelse af valgmateriale
§  9 Afstemningsmaterialet udsendes til alle personer på de tre sektioners valglister under iagttagelse af de i § 2, stk. 3 fastsatte frister.
Stk. 2  For den enkelte vælger omfatter materialet:
 - Sektionens vejledning for stemmeafgivning med stillernavne
 - Sektionens stemmeseddel til valget til Akademiet
 - Sektionens stemmeseddel til valget til Juryen
 - Stemmekuverter til Akademivalget og til Juryvalget
 - Indsendelsesformular   
 - Fælles indsendelseskonvolut.
Stk. 3  Stemmemateriale bortfalder i tilfælde af, at en afstemning er bortfaldet i henhold til § 7.

Stemmeafgivelse
§ 10 Stemmeafgivning sker ved, at sætte kryds til højre for kandidatens navn.
 Ved Akademivalget kan der højst sættes kryds ud for 10 kandidater – kun et kryds for hver kandidat.
 Ved Juryvalget kun 1 kryds ud for 1 kandidat.
Stk. 2  Når vælgeren har stemt, nedlægges stemmesedlerne i de respektive stemmekuverter, der tilklæbes. Vælgeren daterer og underskriver (læseligt) indsendelsesformularen og oplyser ved afkrydsning, om der er stemt til et af valgene eller dem begge.
Stk. 3  Stemmekuverter og indsendelsesformular lægges i indsendelseskonvolutten, der frankeres og afsendes så betids, at den indgår på Akademiraadets kontor inden fristens udløb.

Kontrol og registrering af modtaget stemmemateriale
§ 11 Indsendelseskonvolutter, der er modtaget inden den fastsatte frist, åbnes på Raadets kontor, og det undersøges for hver enkelt, om det  på indsendelsesformularen anførte navn findes på sektionens valgliste. I bekræftende fald sættes ud for det pågældende navn i valglisten et ”A”, hvis indsendelseskonvolutten kun indeholder en stemmekuvert til Akademivalget; et ”J”, hvis den indeholder en stemmekuvert til Juryvalget og ”A/J”, hvis konvolutten indeholder begge stemmekuverter.
Stk. 2 De stemmekuverter, hvorom der ikke kan være tvivl om gyldigheden, samler kontoret for hvert valg, og kuverterne opbevares på betryggende måde.
Stk. 3  Findes det på indsendelsesformularen anførte navn ikke på valglisten, stemmer sektionsnavnet på stemmekuverten ikke overens med sektionsnavnet på indsendelsesformularen, er stemmekuverten ikke den autoriserede, eller er stemmekuverten påtegnet eller på anden måde individualiseret, lægges formular og de uåbnede stemmekuverter tilbage i indsendelseskonvolutten. Disse kuverter opbevares særskilt og forelægges Valgbestyrelsen, der inden optællingen afgør, om materialet kan komme i betragtning ved valghandlingen.
Stk. 4  Indsendelseskonvolutter, der indgår efter afstemningsfristens udløb, åbnes ikke, men på konvolutten noteres dato og klokkeslæt for modtagelsen. Valgbestyrelsen kan i ganske særlige tilfælde beslutte, at for sent modtaget materialet kan komme i betragtning ved valghandlingen.
Stk. 5 Ved afstemningsfristens udløb afstemmer kontorets personale de umiddelbart godkendte stemmekuverters antal med anførte stemmer til Akademi- henholdsvis Juryvalget sektionsvis efter valglisten. Stemmetallene indføres i valgprotokollen.
Stk. 6 Såfremt Valgbestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, at kontrol og registrering af stemmematerialet ikke foretages af personalet på Akademiraadets kontor, kan arbejdet overdrages til en sagkyndig (revisor, advokat el.lign.), der skal overholde reglerne i  stk. 1-5.

Optælling af valgene
§ 12 Senest 5 dage efter udløbet af afstemningsfristen samles Valgbestyrelsen til opgørelse af valgene. Valgbestyrelsen kan indkalde akademi- eller jurymedlemmer til at bistå ved optællingen.
Stk. 2  Først træffer Valgbestyrelsen beslutning om, hvorvidt nogle af de i § 11, stk. 3 og stk. 4 omtalte indsendelseskonvolutter, som kontoret har samlet særskilt, kan komme i betragtning ved valgene. Antallet af konvolutter, der efter Valgbestyrelsens kontrol godkendes, samt det antal kuverter, der ikke videre kommer i betragtning og årsagen hertil, anføres i valgprotokollen.
Stk. 3 Derefter udtages selve stemmekuverterne for hvert valg i en af Valgbestyrelsen besluttet rækkefølge.
 Følgende fremgangsmåde anvendes for hver valg:
 Stemmekuverterne skæres op, og stemmesedlerne tages ud, idet det påses, at den enkelte kuvert ikke indeholder andet og mere end en stemmeseddel.
 Hver stemmeseddel kontrolleres – jfr. stk. 4  og stk. 5.
 Stemmeafgivningen oplæses og normalt  2 personer pinder uafhængigt af hinanden kandidaternes stemmer på særlige opgørelses-skemaer. Valget til Juryen kan dog afgøres ved optælling af stemmesedler for hver kandidat.
 Valgresultatet opgøres, idet de valgte udtages i rækkefølge efter deres stemmetal, og derefter suppleanterne på tilsvarende måde.
 Har to eller flere kandidater samme stemmetal, der har betydning for valget, afgøres rækkefølgen ved lodtrækning, der foretages af vedkommende optællingshold.
 Valgresultatet og de ugyldige stemmesedler efter stk. 4 noteres i valgprotokollen.
Stk. 4  En stemmeseddel er ugyldig, når den er blank, og endvidere under følgende forhold:
- Når der er sat flere kryds end fastsat i § 10.
- Når stemmesedlen ikke er fremstillet ved valgbestyrelsens foranstaltning.
- Når der på stemmesedlen findes skrevet, tegnet eller på anden måde anbragt noget, der ikke vedkommer afstemningen.
- Når en stemmeseddelkuvert indeholder andet og mere end en stemmeseddel.
Stk. 5 Hvis en stemmeseddel er nedlagt i forkert stemmekuvert (fx juryseddel i akademikuvert) kan valgbestyrelsen dog bestemme, at stemmesedlen er gyldig til det valg hvortil den er udstedt.

Offentliggørelse, valgprotokollens tilgængelighed og klager over valgene
§ 13  Umiddelbart efter opgørelsen tilstilles alle opstillede kandidater skriftlig meddelelse om valgenes resultater, og resultatet af valget til Akademiet offentliggøres. Resultatet af valget til Juryen offentliggøres dog først sammen med resultatet af Raadets valg af jurymedlemmer.
Stk.2 Ethvert medlem af Kunstnersamfundet er berettiget til på Akademiraadets kontor at få adgang til at gennemgå valgprotokollen.

§ 14 Klager over valget kan i indtil 4 hverdage efter datoen for udsendelse af valgresultatet til samtlige kandidater, indgives skriftligt til Akademiets præsident, der forelægger klager for Valgbestyrelsen til udtalelse.
 Afgørelse i klager træffes af det pr. 1. april konstituerede Forretningsudvalg, og klageren modtager skriftlig meddelelse om afgørelsen så vidt muligt inden udgangen af april måned i valgåret.
Stk. 2 Dersom klager over valget må anses for berettigede, er det Forretningsudvalget pr. 1. april der afgør, om omvalg i vedkommende sektion og til vedkommende valg må foretages. Beslutning om et sådant omvalg forudsætter dog, at fejl må anses for meget graverende og må påregnes at have haft meget stor indvirkning på valgresultatet.  Evt. omvalg tilrettelægges af Forretningsudvalget, og kortere tidsfrister end i § 2 kan fastsættes. Beslutning om, hvorledes Akademiet og/eller Juryen kan fungere, indtil omvalg har fundet sted, træffes ligeledes af Forretningsudvalget.
 I tilfælde af, at Forretningsudvalget pr. 1. april i valgåret ikke er funktionsdygtigt, træffes afgørelser af de personer, der er medlem af Forretningsudvalget indtil 1. april i valgåret. (jfr. § 3, stk. 6)
Stk. 3  Indkommer klager opbevares valgmaterialet til efter klagens endelige behandling, ellers destrueres valgmaterialet efter klagefristens udløb.

Ikrafttræden
§ 15 Dette reglement for Kunstnersamfundets valg af medlemmer til Akademiet og til Juryen træder i kraft i forbindelse med valgene pr. 1. april 2005. Det  foreløbige valgreglement, vedtaget af Akademiraadet den 5. september 2001 ophæves.


Reglementet for Kunstnersamfundets valg er vedtaget af Akademiraadet den 16. juni 2004.


* * * *
 
B:
AKADEMIETS VALG AF MEDLEMMER TIL
AKADEMIRAADET

§ 1  Akademiraadets 12 medlemmer og 6 suppleanter vælges for en periode af 2 år fra en 1. april af og blandt de af Kunstnersamfundet valgte ordinære 60 medlemmer af Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster.
 Raadet er sammensat af 3 faggrupper, hver bestående af 4 repræsentanter med 2 suppleanter for hver af Akademiets 3 sektioner.

§ 2 Halvdelen af hver faggruppes medlemmer fratræder efter tur hvert år.
 I tilfælde, hvor et medlem indtræder i eller bliver valgt som suppleant til Akademiraadet midt i en løbende valgperiode, gælder medlemskabet kun for den resterende del af en 2-årig valgperioden.
 Bliver et medlem af Akademiet ved indgangen til det sidste år af sin valgperiode til Akademiet valgt som medlem af eller suppleant til Akademiraadet gælder dette valg kun ét år, medmindre den pågældende bliver genvalgt til Akademiet ved valgperiodens udløb.

§ 3 Hvert år i marts måned (evt. ultimo februar) afholdes et møde med de ordinære medlemmer af Akademiet pr. 1. april samme år.
 Der indkaldes ikke suppleanter for de ordinære medlemmer, der måtte melde afbud til mødet, idet kun valgbare akademimedlemmer indkaldes.
 Valgmødet i Akademiet indkaldes af Akademiets præsident  - i valgår, dvs. de år hvor Kunstnersamfundet vælger medlemmer til Akademiet, af valgbestyrelsen - med mindst en uges varsel. Af indkaldelsen skal fremgå, hvilke raadsmedlemmer og suppleanter der er på valg pr. 1. april.

§ 4 Ved en sektions valgmøde skal mindst halvdelen (dvs. 10) af medlemmerne være til stede, for at valg kan foretages. Er sektionen ikke beslutningsdygtig, indkalder præsidenten, valgbestyrelsen eller akademisekretæren til nyt sektionsmøde med mindst 1 uges varsel.
 Valgene foretages sektionsvis, og møderne i de 3 sektioner ledes af formanden for vedkommende faggruppe i Akademiraadet eller - såfremt denne ikke er udpeget eller ikke er til stede - af en af sektionsmødet valgt mødeleder.
 Kun de fremmødte akademimedlemmer har stemmeret, men kandidatforslag kan indsendes skriftligt til Raadets kontor inden mødet.

§ 5  Valget af medlemmerne og valget af suppleanten for den kommende 2- års periode foretages i hver sektion som særskilte valg, ligesom evt. supplerende valg for en anden valgperiode foretages særskilt (jfr. stk. 4).
Stk. 2 Valgene sker ved skriftlig afstemning, men kan, hvis samtlige tilstedeværende er enige heri, finde sted ved håndsoprækning.
Stk. 3 Såfremt der stilles forslag om valg til Raadet af en person, der ikke er til stede, må der foreligge bekræftelse på, at vedkommende er villig til at påtage sig valg til Akademiraadet.
Stk. 4 Først vælger hver sektion 2 medlemmer for den næste 2-års periode pr. 1. april.
 Følgende fremgangsmåde anvendes:
 - Kandidatforslag til medlemmer indhentes.
 Hvis der ikke er flere kandidater end det antal  medlemmer der skal vælges, bortfalder afstemningerne.
 - Skriftlig afstemning mellem samtlige kandidater i forslag - på stemmesedlen må højst skrives navnene på 2 af kandidaterne.  Anvendes afstemning ved håndsoprækning gælder samme begrænsning.
 De to kandidater, der ved denne afstemning opnår det højeste antal stemmer, er valgt som medlemmer af Akademiraadet.
 Ved evt. stemmelighed, der har betydning for valget, foretages omvalg mellem de kandidater, der har opnået lige mange stemmer. Resulterer et sådant omvalg igen i ligestemmighed, afgøres omvalget ved lodtrækning.
Stk. 5 Dernæst vælges sektionens suppleant for den næste 2-års periode pr. 1. april med samme fremgangsmåde som i stk. 2; dog må der ved suppleantvalget kun stemmes på én kandidat.

§ 6 Supplerende valg for den løbende valgperiode i Raadet (hvortil valgene gælder endnu et år) kan derefter være nødvendige at foretage, fx såfremt en suppleant, valgt for den løbende valgperiode, blev indvalgt som medlem af Raadet for den næste 2-års valgperiode, eller såfremt et siddende raadsmedlems eller siddende suppleants valgperiode til Akademiet for de skønne Kunster udløber pr. 1. april og vedkommende ikke er genvalgt til Akademiet.
Stk. 2 Udtræder et raadsmedlem, fordi vedkommende ikke blev genvalgt til Akademiet, indtræder i hendes sted den for samme valgperiode og af samme sektion udpegede suppleant som medlem af Raadet for det resterende år af valgperioden, såfremt vedkommende stadig er medlem af Akademiet. Sektionen skal derfor vælge en ny suppleant (eller evt. et nyt medlem) for det resterende år af valgperioden.
 Ved supplerende valg benyttes samme fremgangsmåde som i § 5.

§ 7  Sektionerne meddeler præsidenten, hvilke medlemmer og suppleanter der er valgt, og præsidenten underretter skriftligt de valgte med angivelse af, for hvilken valgperiode valgene gælder.
 Resultaterne af valget offentliggøres efter Akademiraadets konstituerende møde, der normalt afholdes umiddelbart før den 1. april. I valgår, dvs. de år hvor Kunstnersamfundet vælger medlemmer til Akademiet for de skønne Kunster, kan det dog være nødvendigt at udskyde Raadets konstituerende møde til umiddelbart efter den 1. april.

 

Reglementet for Akademiet valg af medlemmer til Akademiraadet 
er vedtaget af Akademiraadet den 16. juni 2004.

* * * *

 
C: 
AKADEMIRAADETS VALG AF JURYMEDLEMMER

§ 1 Akademiraadet vælger 3 medlemmer og 2 prioriterede suppleanter til hver sektion i Juryen.
 Valgene til Juryen gælder for 3 år fra den 1. april i valgåret, dvs. de år hvor Kunstnersamfundet vælger medlemmer til Juryen.
Stk. 2   Umiddelbart genvalg af medlemmer og suppleanter kan kun finde sted én gang uanset valggruppe. Ved afgørelse af, om genvalg kan finde sted, skal kun hele valgperioder medregnes – dvs. funktionsperioder for medlemmer og suppleanter, der er indtrådt , eller valgt ved supplerende valg, under en 3-årig valgperiode, medregnes ikke.

§ 2  Akademiraadet skal tilstræbe en alsidig sammensætning af Juryen, og Raadets valg af jurymedlemmer bør ske ved Raadets konstituerende møde i valgåret, men kan udskydes til det første møde i Raadet efter det konstituerende møde.

§ 3  På Raadets konstituerende møde eller det første ordinære møde derefter drøftes de valg, som Kunstnersamfundet allerede har foretaget til Juryen, og Raadet drøfter herefter – under tilbørlig hensyntagen til alsidigheden – andre kandidater til Juryen for den kommende periode.
 Herefter fremsætter hver af Raadets tre faggrupper kandidater til  3 medlemmer og 2 prioriterede suppleanter til Juryen.  Fra de kandidater, der bringes i forslag, skal der så vidt muligt foreligge tilsagn om at de vil påtage sig et evt. valg.
Stk. 2.  De af faggrupperne foreslåede medlemmer og suppleanter betragtes som valgt, medmindre ét af Raadets medlemmer gør indsigelse mod én eller flere af de foreslåede kandidater.
 I så fald skal der foretages en skriftlig afstemning om samtlige foreslåede medlemmer og suppleanter. Afstemning foretages i to særskilte valg: 1. for medlemmer og 2. for suppleanter.
Stk. 3.  Først stemmes om samtlige foreslåede jurymedlemmer. Hvert raadsmedlem skriver på stemmesedlen navnene på de foreslåede, vedkommende ønsker at stemme for. Optælling foretages af dirigenten og akademisekretæren i forening.
Stk. 4.  Ved afstemning om jurymedlemmer skal der være mindst 7 stemmer for i Akademiraadet. 
 Opnår en eller flere kandidater til medlemskab af Juryen ikke de fornødne 7 stemmer, skal Juryens sammensætning drøftes på ny, hvorefter vedkommende faggruppe fremsætter tilsvarende antal nye kandidatforslag, som derefter sættes under afstemning. Opnår den/de nye kandidat mindst 7 stemmer, er vedkommende valgt.
Stk. 5.  Foretages afstemning om de i alt 6 prioriterede suppleanter, skal valgene ske på tilsvarende måde.

§ 4  I henhold til vedtægternes § 5, stk. 4 skal/kan Akademiraadet foretage supplerende valg til Juryen.  Supplerende valg foretages efter retningslinierne i  § 3.

§ 5  Når medlemmer af og suppleanter til Juryen er valgt af Akademiraadet, tilstilles de pågældende skriftlig meddelelse om valget med angivelse af, for hvilken periode valget gælder.

§ 6  Resultatet af Akademiraadets valg af jurymedlemmer offentliggøres sammen med resultatet af Kunstnersamfundets valg af jurymedlemmer.
* * * *


 
D:
AKADEMIRAADETS VALG AF
FORMAND OG NÆSTFORMAND
(PRÆSIDENT OG VICEPRÆSIDENT FOR AKADEMIET) 
SAMT AF DIRIGENT OG VICEDIRIGEN


§ 1  Iflg. Vedtægternes § 9 konstituerer Akademiraadet sig umiddelbart efter den 1. april med en formand – der tillige er Akademiets præsident -  n næstformand, en dirigent og en vicedirigent. Valgene gælder for 1 år fra den 1. april.
 Iflg. Vedtægterne kan umiddelbart genvalg af formanden normalt kun finde sted 2 gange. Genvalg af formand for yderligere perioder kan kun undtagelsesvis finde sted.
 For de øvrige valg er ingen genvalgsbegrænsning.
 Næstformanden er tillige vicepræsident for Akademiet. Dirigenten fungerer ved alle møder i Akademiraadet og Akademiet samt ved møder med Kunstnersamfundet.
Stk. 2 Mødet, hvor Akademiraadet konstituerer sig, afholdes normalt umiddelbart før den 1. april, men kan i de år, hvor der foretages valg til Akademiet, udskydes til umiddelbart efter den 1. april.
 Forsædet ved det konstituerende raadsmøde føres af Raadets - i alder - ældste medlem, indtil formand og dirigent er valgt.
 Det påhviler akademisekretæren at indkalde det konstituerende møde i Raadet med mindst 1 uges varsel. Mødedatoen bør fastsættes af Akademiraadet.
 Ændret den 9. marts 2005 til:
 Et konstituerende møde indkaldes af Raadets i alder ældste medlem, og forsædet føres af dette medlem, indtil formand og dirigent er valgt. Mødedatoen bør fastsættes af Raadet og indkaldelsen sker med mindst 1 uges varsel.
Stk. 3 I umiddelbar forbindelse med det konstituerende raadsmøde bør der afholdes møde i Raadets 3 faggrupper, hvor der for den tilsvarende periode udpeges en formand for hver faggruppe.

§ 2 Valg af formanden for Akademiraadet foretages ved skriftlig afstemning. Stemmeoptælling foretages af mødelederen og akademisekretæren i forening. Såfremt alle samtykker kan afstemning foretages ved håndsoprækning.
Stk. 2 Til valg af formand for Akademiraadet kræves mindst 7 stemmer for.
Stk. 3 Ved valget af formand anvendes følgende fremgangsmåde:
a. Kandidatforslag fremsættes.
b.  Alle foreslåede kandidater sættes på én gang under afstemning, og hvert raadsmedlem skriver på stemmesedlen navnet på den kandidat, vedkommende stemmer for (dvs. 1 kandidatnavn).
c.  Får ingen kandidat ved denne afstemning de nødvendige 7 stemmer, foretages omvalg mellem de to kandidater, der ved den første afstemning har fået flest stemmer.
 Skulle den første afstemning (b.) resultere i, at der ved stemmelighed er skabt tvivl om, hvilke to kandidater der skal foretages omvalg imellem, skal Raadet først foretage en afstemning imellem de kandidater, der har lige mange stemmer, for herved at afgøre, hvilke to kandidater der endeligt skal foretages omvalg imellem.
d. Opnår en kandidat ved omvalget mellem de to kandidater med flest stemmer ikke de nødvendige 7 stemmer, udsættes raadsmødet ½ time, medens faggrupperne holder møder.
e. Efter raadsmødets genoptagelse foretages på ny omvalg mellem de to kandidater, og skulle dette omvalg resultere i, at ingen af kandidaterne opnår de nødvendige 7 stemmer, hæves mødet, og der indkaldes til et nyt konstituerende møde i Akademiraadet snarest muligt.
Stk. 4 I perioden fra 1. april og indtil formand og næstformand er valgt, fungerer Raadets - i alder - ældste medlem som Akademiraadets formand.

§ 3   Valgene af næstformand, dirigent og vicedirigent afgøres ved stemmeflertal, og kan afgøres ved håndsoprækning, men såfremt ét medlem fremsætter ønske om skriftlig afstemning om besættelsen af én af disse poster, anvendes følgende fremgangsmåde:
a. Kandidatforslag fremsættes.
b. Alle kandidater til posten sættes under afstemning på én gang. På stemmesedlen må kun skrives navnet på én kandidat.
c. Den kandidat, der opnår det højeste antal stemmer, er valgt.
d. Ved evt. ligestemmighed, der har betydning for valget, foretages omvalg mellem de kandidater, der har opnået lige mange stemmer.
e. Opnår kandidaterne ved dette omvalg igen lige mange stemmer, afgøres valget ved lodtrækning.

§ 4  Resultaterne af valgene af formand, næstformand, dirigent og vicedirigent offentliggøres sammen med resultatet af Akademiets valg af Akademiraadsmedlemmer og resultatet af faggruppernes valg af formænd, snarest efter mødet.

* * * *
 
E:
DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTERS
VALG AF ÆRESMEDLEMMER

§ 1  Akademiet kan i henhold til Vedtægtens § 17 for livstid indvælge såvel indenlandske som udenlandske æresmedlemmer, som ikke behøver at være knyttet til kunstnerstanden. Æresmedlemmer har adgang til at overvære Akademiets møder, dog uden stemmeret.
§ 2  Æresmedlemmer vælges efter forudgående skriftlig og motiveret indstilling af mindst 24 ordinære medlemmer af Akademiet.
Stk. 2 Indstillingen udsendes sammen med en stemmeseddel til Akademiets 60 ordinære medlemmer, der på stemmesedlen skal tilkendegive, om de stemmer for eller stemmer imod vedkommendes valg som æresmedlem.
 Stemmesedlen skal underskrives af akademimedlemmet, returneres til Akademiraadets kontor og skal være Akademiraadets kontor i hænde inden for den fastsatte frist for modtagelsen af stemmesedlerne.
 Denne frist skal mindst være 2 uger fra datoen for udsendelsen af stemmematerialet.
Stk. 3  Til valg kræves, at mindst 2/3 af Akademiets medlemmer inden afstemningsfristens udløb har stemt for (dvs. mindst 40 stemmer for).
§ 3  Præsidenten underretter skriftligt nyvalgte æresmedlemmer, og æresmedlemsbrev overrækkes normalt ved den førstkommende Stiftelsesfest.

F:
AKADEMIRAADETS VALG AF MEDLEMMER AF
DET KGL. AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER
"Raadsvalgte medlemmer”

§ 1  I henhold til Vedtægter for Akademiet (§ 17) kan Akademiraadet i Akademiet indvælge indtil 12 medlemmer med særlig faglig viden, som man ønsker at knytte nærmere til Akademiet. Raadsvalgte medlemmer er hverken valgberettigede eller valgbare ved valget til Akademiraadet og behøver ikke at være knyttet til kunstnerstanden.
Stk. 2 Akademiraadets valg af raadsvalgte medlemmer af Akademiet kan finde sted inden for en seksårig valgperiode med virkning for resten af denne. Dvs. at nyvalgte raadsvalgte medlemmers valgperiode er den samme som den på valgtidspunktet resterende del af de senest valgte ordinære akademimedlemmers. Genvalg kan finde sted.
§ 2  Hvert år på det første møde i Raadet efter det konstituerende møde oplyser Raadets formand, hvilke raadsvalgte medlemmer der sidder i Akademiet. Såfremt der er færre end 12 kan Raadets medlemmer herefter fremsætte motiverede forslag til genvalg eller nyvalg af raadsvalgte medlemmer.
Stk. 2 Fremkommer der forslag om flere raadsvalgte medlemmer, end der er ledige "pladser", foretages allerede på dette tidspunkt en afstemning om, hvilke af de foreslåede kandidater der skal på dagsordenen for Raadets næste møde.
Stk. 3 Punktet sættes på dagsordenen for Raadets næste møde, hvor der foretages afstemning om kandidaterne.
Stk. 4   Til valg af raadsvalgte medlemmer af Akademiet kræves, at mindst  7 raadsmedlemmer stemmer for.
§ 3  Forslag til raadsvalgte medlemmer af Akademiet kan dog fremsættes på andre møder end det i § 2 nævnte; men valg kan først foretages på det efterfølgende raadsmøde, på hvis dagsorden forslaget skal være optaget.
§ 4  De valgte raadsvalgte medlemmer af Akademiet underrettes skriftligt af Akademiraadets formand med angivelse af, for hvilken periode valget gælder.

* * * *
 
Skematisk opstilling af tidsfrister for Kunstnersamfundets valg til Det Kongelige Akademiet for de Skønne Kunster og til Akademiraadets og Kunstnersamfundet Jury

1. november i året før valgåret:
 VALGLISTE (= KS-medlemmer pr. 1. november)
senest 1. december i året før valgåret:
 Valgbestyrelsen tilrettelægger valgene
senest 10. december i året før valgåret:
 1. udsendelse af valgmateriale til KS.
 Orienterende skrivelse med indkaldelse til KS-møde, kandidatanmeldelsesblanketter, valgliste (Beretning) m.v.
ca. 2 dage efter 1. udsendelse:
 Annonce om valgene og om KS-møde og om fristen for klager til valglisten

Min 1 uge efter 1. udsendelse
 Frist for klager over valglisten

Primo januar:
Møde med Kunstnersamfundet  (praktisk at det afholdes, inden fristen for kandidatanmeldelser udløber, så der på mødet evt. kan samles stiller-underskrifter)

Min. 3 uger efter 1. udsendelse:
 Frist for modtagelse af kandidatanmeldelser

Min. 3 dage efter frist for modtagelse af kandidatanmeldelser:
 Frist for berigtigelser af kandidatanmeldelser
(ca. 2 uger til trykning af stemmesedler m.v., dvs.:)
Ca. 3 uger efter fristen for berigtigelser af kandidatanmeldelser:
 2. udsendelse af valgmateriale til KS:
Følgeskrivelse med stillernavne. Stemmesedler med tilhørende stemmekuverter. Indsendelsesformular og Indsendelseskonvolut.

Min. 2 uger efter 2. udsendelse til KS:
Frist for modtagelse af afstemningsmaterialet

Max. 5 dage efter fristen for modtagelse af stemmesedlerne:
Optælling af valgene v/ Valgbestyrelsen (m. hjælpere)

(Breve til alle kandidater med valgresultat og pressemeddelelse om valgresultaterne til Akademiet)

Indkaldelsesfrist min. 1 uge:
 Akademimøde med medlemmerne pr. 1. april, hvor Raadsmedlemmer pr. 1. april vælges

Indkaldelsesfrist min. 1 uge: 
Konstituerende møde i Akademiraadet med medlemmerne pr. 1. april. Valg af formand m.v.  Jurymedlemmer for de kommende 3 år bør også vælges ved det konstituerende møde men det kan dog udskydes til næste møde i Raadet.
Raadets konstituerende møde bør normalt afholdes inden 1. april.  Hvis det er nødvendigt at udskyde mødet til umiddelbart efter 1. april har Raadet i perioden fra den 1. april til mødets afholdelse ingen formand.

Offentliggørelse af valget til Juryen.

Evt. brev/postkort til alle KS-medlemmer om valgresultaterne 

TL 25. maj 2004