Bekendtgørelse

 

Kulturministeriets Bekendtgørelse nr. 306 af 18. maj 1999 for Det Kongelige Akademi for De Skønne Kunster

§ 1 Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster virker til kunstens fremme og som statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål.

Stk.2
Akademiet behandler henvendelser fra statslige myndigheder. Akademiet kan på eget initiativ indhente oplysninger fra og fremsætte erklæringer over for statslige myndigheder og institutioner samt over for offentligheden.

Stk.3
Akademiet står til rådighed som rådgiver i kunstneriske spørgsmål for amtskommunale og kommunale myndigheder.

Stk.4
Akademiet udpeger medlemmer til statslige, kommunale og andre offentlige eller private repræsentantskaber, komiteer, bestyrelser m.v. i henhold til de for disse gældende bestemmelser. Akademiet udpeger desuden censorer, medlemmer af ansættelsesudvalg, samt medlemmer til skolebestyrelser m.v. til videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner i henhold til de for skolerne gældende regler.

Stk.5
Akademiet uddeler efter de fastsatte regler de medaljer, præmier og priser, der henhører under Akademiet.

Akademiraadet

§ 2
Akademiets virksomhed udøves gennem Akademiraadet.

Stk.2
Kulturministeren bemyndiger Akademiraadet til at fastsætte regler om organisationen af Akademiets virksomhed.

Overgangsbestemmelser

§ 3
Akademiets organer er frem til den 1. april 1999 institueret efter bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 393 af 5. juli 1988.

Stk.2
Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 393 af 5. juli 1988 og cirkulære af 15. marts 1990 ophæves.

Stk.3
Nærværende bekendtgørelse har virkning fra 1. april 1999.
Kulturministeriet, den 18. maj 1999
ELSEBETH GERNER NIELSEN

Helvinn Høst
specialkonsulent