Akademiraadet vil styrke kunstens rolle med ny strategi

Kunsten spiller en vigtig rolle for fællesskabet som en af de bærende værdier i vores velfærdssamfund. Kunsten udfordrer vores syn på os selv og på vores samfund ved at synliggøre nogle af de mest skelsættende strømninger og problemstillinger, der præger vores tid.

Det er store globale kriser som klimaforandringer, faldende biodiversitet, energikrise og inflation, der lige nu sætter dybe aftryk i den tid, vi lever i. Aftryk, der rækker langt ud i fremtiden og påvirker kommende generationers livsvilkår. Som fællesskab har vi derfor brug for at styrke den demokratiske samtale om, hvilke værdier vores samfund fremadrettet skal bygges på.

Som kunstens uvildige fortaler, ser Akademiraadet det som en af sine væsentligste opgaver at styrke billedkunsten og arkitekturens rolle ved at inddrage dem som essentielle medspillere, når vi skal skabe fremtiden. Derfor har Akademiraadet de sidste par år arbejdet på at reaktualisere institutionens strategiske grundlag med en ny femårig strategi; Det nye Akademiraad 2021-2025.

Strategien udfolder kunstens mulighedsrum med løsningsforslag til, hvordan billedkunsten og arkitekturen kan bidrage til at øge livskvaliteten for alle der færdes i det offentlige rum. Ikke kun i dag, men langt ud i fremtiden.

Akademiraadet påbegyndte den strategiske udviklingsproces i 2019 med indkredsning af en række nye sigtelinjer, der skal styrke rådets rolle som relevant og konstruktiv medspiller for både beslutningstagere i staten og kommunerne og den brede offentlighed. Strategiprocessen er mundet ud i en konkret udviklingsplan for institutionen med fire overordnede fokusområder:

    At tænke i helheder på tværs af landet
    At insistere på høj kunstnerisk kvalitet i vores fysiske omgivelser
    At reetablere samtalen mellem kunst og politik
    At sprogliggøre kunstens betydning og rolle i samfundet

Strategiprocessen blev søsat med støtte fra Dreyers Fond og undervejs i processen har Akademiraadet fået positive tilkendegivelser fra en række fonde og konkret støtte fra Ny Carlsbergfondet til udviklingen af en ny tidssvarende kommunikationsplatform, der formidler rådets mangefacetterede virke.