Udvalg for Nye Perspektiver

Akademiraadets Udvalg for Nye Perspektiver er et selvstændig udvalg under Akademiraadet. Udvalget forholder sig til spørgsmål, der har særlig relevans for yngre billedkunstnere og arkitekter.

På et konstituerende møde har udvalget identificeret en række tematiske fokusområder, som de vil arbejde med i de kommende år. Disse tematiske fokusområder er, i ikke prioriteret rækkefølge:

Bæredygtighed, nye narrativer, arbejdsliv, materialitet, internationale
perspektiver, skønhed og æstetik samt vidensdeling.

Det er hensigten, at udvalget i de kommende år igangsætter en række aktiviteter, der kan løfte udvalgets interesseområder frem i fagene såvel som i offentligheden. Udvalget vil derfor, udover at komme med udtalelser og rådgive i forlængelse af Akademiraadets virke, arrangere aktiviteter i relation til fokusområderne.

Udvalget kommer således til at udvikle en række outreach-tiltag, der dels kan bidrage til at skabe en tydeligere stemme for de yngre generationer af billedkunstnere og arkitekter i den offentlige samtale, dels skabe øget synlighed for de yngre generationer af fagfæller om Akademiraadets arbejde som statens rådgiver.   

Det er en rettesnor for udvalgets praksis, at aktiviteterne finder sted på tværs af faggrupper, så udvalgets aktiviteter er med til at understøtte gensidig viden og anerkendelse mellem yngre billedkunstnere og arkitekter. Tilsvarende er det også et bærende princip for udvalget at orientere sig internationalt og at understøtte tværdisciplinær erfaringsudveksling.

Udvalg for Nye Perspektiver er etableret som et treårigt pilotprojekt med støtte fra Dreyers Fond. Herefter er målet, at udvalget kan blive et permanent udvalg under Akademiraadet. Udvalget havde konstituerende møde den 8. august 2023.

Medlemmer

Udvalget består af 12 medlemmer – 6 billedkunstnere og 6 arkitekter. Medlemmerne udpeges af Akademiraadet.

Mødeplan for mødeåret 2023/24

  • Tirsdag den 12. september 2023
  • Onsdag den 22. november 2023
  • Onsdag den 17. januar 2024
  • Onsdag den 10. april 2024
Baggrund for Udvalg for Nye Perspektiver

Udvalg for Nye Perspektiver er etableret i forlængelse af Akademiraadets strategi ’Det Nye Akademiraad 2021-2025’ for at skabe en platform, der kan samle og udvikle synspunkter for den yngre generation, så deres bidrag i højere grad kan høres i Akademiraadets arbejde og rådgivning.
 
Udvalget er selvsupplerende og udspringer af en arbejdsgruppe på fire medlemmer, udpeget at Akademiraadet.
 
Arbejdsgruppen har over en periode på 12 måneder sammen med Akademiraadets sekretariatet og i dialog med rådets ledelse arbejdet på at formulere rammerne for udvalgets arbejde, herunder udvalgets forretningsorden og kommissorium.
 
De fire medlemmer af arbejdsgruppen er også medlemmer af det nu eksisterende udvalg. De fire medlemmer er billedkunstnerne Anna Weber Henriksen og Markus von Platen og arkitekterne Rikke Rohr og Magnus Maarbjerg.
 
Udvalg for Nye Perspektiver er etableret med støtte fra Dreyers Fond. Udvalget havde konstituerende møde 8.8.2023.

Kommissorium

Akademiraadets Udvalg for Nye Perspektiver er et pilotprojekt, der gennemføres i 2023-2025 i forbindelse med implementeringen af Akademiraadets nye strategi. Projektet har til formål at skabe et samlende fagligt forum for yngre arkitekter og billedkunstnere, som kan kvalificere og styrke de yngre generationers faglige stemme i offentligheden. Projektet har tillige som formål at engagere yngre generationer af arkitekter og billedkunstnere i den tværfaglige dialog og udveksling mellem de to fag og på tværs af generationerne.

Det er ambitionen med projektet, at Akademiraadet med Udvalg for Nye Perspektiver kommer til at yde en mere komplet, facetteret og repræsentativ rådgivning til det offentlige Danmark inden for billedkunst- og arkitekturområdet (herunder plan og landskab) og kan bidrage med nye perspektiver og visioner for den verden fremtiden bringer.