Bådehavnsgade Vest

Københavns Kommune har indkaldt til forudgående offentlighed i forbindelse med ændring af kommuneplanens rammer for området Bådehavnsgade Vest.

Akademiraadet anbefaler, at kommunen lader en stor en del af det eksisterende erhvervsbyggeri indgå i planerne – gerne i form af nytænkende transformation, som kan være med til at fastholde stedets ånd.

Naboskabet til Tippen er grundens store attraktion, og overgangen hertil skal behandles med indlevelse og fornemmelse for skalamæssig overgang.

Fordi området vil være stationsnært i forhold til den kommende metrostation Sluseholmen, fordrer kommuneplanen en tæt bebyggelse på stedet. Akademiraadet ønsker at anfægte den præmis. De antagelser, der udgjorde grundlaget for ideen om fortætning ved alle stationer, har vist sig at være forkerte.

Det er karakteristisk for mange af de byudviklingsprojekter, der er iværksat i Københavns Kommune siden 1990’erne, at der ikke kan etableres adgangsveje, der svarer til det behov, bebyggelsestætheden skaber. Ofte er der kun én eller to smalle veje eller gader, der leder ind til store områder, hvor der planlægges høje og tætte bebyggelser.

Dette gælder også den planlagte udvikling af Bådehavnsgade Vest, hvor Akademiraadet allerede i høringssvaret om Stejlepladsen (19. oktober 2020) bemærkede, at Bådehavnsgade ikke kan bære den øgede trafik.

For ti år siden kunne man måske have argumenteret med, at de nye bydele skulle være “cykel-bydele” og baseret på offentlig transport. Men virkeligheden har vist sig at være en anden. Der er flere biler i København end nogensinde, og selvom et flertal måske bruger cykel eller offentlig transport, så er befolkningstilvæksten så stor, at der alligevel bliver for mange biler på de smalle gader.

Tilmed betyder den teknologiske og politiske udvikling, at vi bevæger os væk fra benzin og dieselbiler og frem mod en fuldstændig elektrificering, hvor det måske vil være mindre indlysende, hvorfor man skal vælge bilen fra som beboer i et område, der vil opleves at ligge langt fra resten af byen.

Akademiraadet opfordrer Københavns Borgerrepræsentation til at tage en principiel diskussion om byens udvikling set i forhold til den infrastruktur, der findes eller kan etableres. Den planlagte udvikling vil skabe triste, isolerede byområder, hvor den arkitektoniske og bymæssige kvalitet er ringe og ikke kan opvejes af, at adressen er i København.

Nu står vi i et vadested, hvor vi som samfund skal tænke bæredygtighed i alle vore beslutninger.

Akademiraadet vil gerne advare Københavns Kommune mod at træffe beslutninger, der vil forekomme håbløst ugennemtænkte i fremtiden.

Akademiraadet stiller sig gerne til rådighed for en uddybende dialog, såfremt det skulle ønskes

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET