Bekendtgørelse om Kunsthal Charlottenborg

Akademiraadet har modtaget udkastet til Bekendtgørelse om Kunsthal Charlottenborg den 28. maj 2009 med svarfrist den 11. juni.

Rådet skal indledningsvis beklage den situation Charlottenborg Kunsthal er kommet ud i og udtrykke håb om, at der fremover kan skabes bedre og klarere vilkår for det enestående udstillingssted, som Charlottenborg Kunsthal er.

For stedets fremtidige succes og profil som et seriøst, alsidigt og spændende udstillingssted er det af central betydning, at der afsættes tilstrækkelige midler til at gennemføre udstillinger af høj kvalitet særligt i tider, hvor det er vanskeligt at skaffe sponsorater. Med den nuværende fastholdelse af finanslovsbevillingen til stedet, er rådet stærkt i tvivl, om dette er tilfældet.

Rådet har følgende bemærkninger til udkastet:

§1 Formål og opgave

Det bør indføjes i formålserklæringen, at kunsthallen skal afspejle kunstlivets mangfoldighed og vise dansk og international samtidskunst af høj kvalitet.

§ 2 Bestyrelse

Det er fornuftigt at reducere bestyrelsen fra 12 til 6 medlemmer indeholdende ledelses- og erhvervsmæssige kompetencer. Rådet finder dog, at det er vigtigt at sikre, at bestyrelsens flertal består af kunstfaglige personer, særligt medlemmer med kunstnerisk indsigt fra egen praksis således, at Kunsthallen fortsat har forbindelse til billedkunstnerstanden. Rådet skal desuden henstille til, at formanden for bestyrelsen til enhver tid er billedkunstner.

Kunstrådets udpegning af 1 medlem stiller rådet sig undrende overfor. Kunstrådets primære opgave er at yde støtte til kunst, og det forekommer som en uhensigtsmæssig og uheldig sammenblanding af Kunstrådets opgaver, at det skal have udpegningsret til et organ – en institution, der kan være en potentiel ansøger, direkte eller indirekte.

Rådet skal derfor henstille til ministeren at overveje dette forhold og i stedet lade Akademiraadet udpege 2 medlemmer, alternativt Akademiraadet 1 medlem og de kunstfaglige organisationer 1 medlem.

§ 3 Bestyrelsens opgaver

Stk. 2 

Det er glædeligt, at bestyrelsen ansætter Kunsthal Charlottenborgs direktør.

Stk. 3, (jf. § 5 stk.3)

Bestyrelsens indflydelse på udstillingsplanerne bør præciseres, således at der ikke opstår uklarhed om kompetenceforholdet mellem direktøren og bestyrelsen på dette væsentlige område. Det bør indføjes, at udstillingsplanerne enten skal godkendes eller ikke-godkendes af bestyrelsen.

§ 3 bør desuden indeholde en bestemmelse om, at bestyrelsen selv fastsætter sin forretningsorden.

§ 7 Regnskab

Rådet går ud fra, at kunsthallen i lighed med andre statslige institutioner er underlagt kravet om at aflægge årlig beretning til ministeriet. Hvis ikke dette er tilfældet, bør der indføjes et krav om det.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET