Boliger sydøst for Dagmar Petersens Gade, Aarhus Ø

Akademiraadet har med interesse læst Aarhus Kommunes lokalplanforslag til boliger sydøst for Dagmar Pedersens Gade på Aarhus Ø. Materialet er udarbejdet af ingeniørvirksomheden Niras.

Akademiraadet har længe fulgt udviklingen af Aarhus Ø og dens voksende samling af bygninger. Det er stadig alene havneøens byggerier, der former bydelen, og ikke den vekselvirkning af byrum og bygninger, som kendetegner de byer og bydele, vi holder mest af, hvor mennesker kan møde hinanden på smukke og velfungerende steder – i handelsgader, i smøger og på kajkanter, i parker og på alleer, i byhaver og på pladser.

Aarhus Ø er trods alt godt på vej til at kunne kaldes en bydel. 5000 indbyggere skaber tilsammen en form for fællesskab, og butikslivet begynder så småt at blomstre. Den store rekreative værdi er åbenlyst nærheden til havet, hvilket også er et meget væsentligt grundlag for succes. Var havet der ikke, ville der desværre være en risiko for et fremtidigt slumområde. Rigtige, planlagte og fælles byrum er en mangelvare på Aarhus Ø, hvis rekreative rum – ud over havnepromenaden, stadig har langt mere karakter af overskydende arealer, der bliver tilbage efter afsluttet planlægning af infrastruktur, forsyninger og byggeri.

Høringsmaterialet er, trods sit vældige omfang, mangelfuldt. Byggeriet kan ikke for alvor sættes i en kontekst, ud over den meget overordnede disponering, der ligger til grund for hele udviklingen af Aarhus Ø.

Akademiraadet anbefaler derfor, at det videre byggeri på hele Aarhus Ø sættes på pause, indtil der er tilvejebragt en samlet og fremsynet plan for byrummene i området. 

Det er dyrt at bygge, men det er endnu dyrere at forhaste sig og tage fejl.

Lokalplanforslagets boligblokke fremstår som endnu et sæt generiske bygningskroppe, der kunne placeres næsten hvor som helst og hævdes at passe ind i en given kontekst. Grunden er desuden udnyttet maksimalt. Bygningskroppene ser ganske vist ikke ud af meget på visualiseringerne. Men den påståede, skalamæssige sammenhæng med byens bagvedliggende, historiske profil langs Kystvejen forsvinder helt i den påtænkte optrapning af bygningshøjden fra 5 til 8 etager. 

For den, der oplever byrummet i virkeligheden, vil der ikke være en form- eller skalamæssig sammenhæng mellem den historiske facaderække på Kystvejen og det nye byggeri.

Bygningskroppene forekommer både massive og ensformige, og den porøsitet i bebyggelsen, der ville kunne formidle en mangfoldighed af synsvinkler, udsigter og forbindelser på tværs af den nye og den gamle by, findes ikke i forslaget.

Akademiraadet håber, at Aarhus Kommune vil udarbejde en helhedsplan for de offentlige rum på Aarhus Ø.

Akademiraadet står til rådighed for en uddybende dialog om ovenstående med Aarhus Kommune.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET