Boliger ved Honnørkajen i Haderslev

Haderslev Kommune har offentliggjort et debatoplæg med forslag til boligbebyggelse på Honnør-kajen i Haderslev.

Der er, som det fremgår af debatoplægget, ”tale om et byggeri i et anderledes udtryk og en anden skala end tidligere set i området og i Haderslev by.”

Alle byer er levende og udvikling er en naturlig proces, der følger i kølvandet på funktions-tømning af havnearealer, udflytning af funktioner i byen og inddragelse af nye arealer til bymæssige formål. Det er naturligt, at en by hele tiden ændrer sig i takt med den samfundsmæssige udvikling. Den gode byudvikling understøtter de særlige kendetegn ved byerne, deres skala, bebyggelsesstruktur og afbalancerede forhold til landskabet, de ligger i.

Haderslev er en købstad med en karakteristisk lav profil, hvor Domkirken – beliggende på byens højderyg – understreger byens lave profil ved ikke at have et tårn, men et centralt placeret spir.

Akademiraadet undrer sig derfor over de overvejelser, der ligger til grund for den form og størrelse, der skitseres for det planlagte byggeri på Honnørkajen. Bebyggelsen vil ændre byens profil og forholdet til Haderslev Fjord radikalt. Men debatoplægget indeholder ikke nogen beskrivelse af de tanker, der ligger bag. Haderslev, der blev grundlagt i 1200-tallet på et højdedrag i bunden af Haderslev Fjord, hvor denne er forbundet med Haderslev Dam, har bevaringsværdige historiske og æstetiske kvaliteter. Det er Akademiraadets opfattelse, at ethvert byudviklingsprojekt bør gøre rede for sin indplacering i både den bymæssige og landskabelige sammenhæng. 

Det skitserede forslag til bebyggelse på Honnørkajen er efter Akademiraadets opfattelse et projekt, der tager fra fjordens landskab, havnen og byen, uden at give noget tilbage.

At den skitserede bebyggelse tilmed har store ligheder med et tilsvarende projekt på havnen i Aarhus understreger kun projektets mangel på indlevelse i sted og historie samt fravær af lokal forankring. I vor tids globaliserede verden ses det alt for ofte, at arkitektoniske motiver rejser jorden rundt uden at finde fæste noget sted.

Boligbebyggelsen på Honnørkajen foreslås opført i op til 51 m højde, hvor kommuneplanen angiver en maksimal bygningshøjde på 15 m. Og man foreslår en bebyggelsesprocent på 140 mod kommuneplanens angivelse af 110 procent som den maksimale.

Det gælder i hele landet, også i Haderslev, at byudvikling er et samfundsmæssigt anliggende. Byudvikling må ikke blive anskuet som et forretningsmæssigt anliggende, men derimod som et forpligtende arbejde, der skal styrke fællesskabet, så udviklingen af byen kommer flest mulige til gode.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET