De videregående kunstneriske uddannelser

Akademiraadets 2. høringssvar vedr. ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet

Akademiraadet skal beklage ministeriets meget korte høringsfrist på 4 dage, som bevirker, at rådet ikke har mulighed for at sætte sig ind i konsekvenserne af fusioneringen af Det Kongelige Danske Kunstakademis Konservatorskole med Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole og Danmarks Designskole, og der henvises derfor til de generelle betragtninger, rådet fremførte i høringsvaret 17. december 2010.

Derimod må Akademiraadet på det kraftigste protestere mod navnet på den nye institution, Det Kongelige Danske Kunstakademi, ikke alene på grund af den over 250 år gamle historik, men også fordi det signalerer, at alle Kunstakademiets institutioner er inkluderet, hvilket ikke er tilfældet.

Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler er f.eks. ikke en del af fusionen, men det kan man nemt forledes til at tro. Det vil efter rådets skøn være uklart og uigennemsigtigt for omverdenen, hvilke institutioner navnet dækker over – tenderende til det krænkende over for Billedkunstskolerne og historikken, og rådet skal derfor indtrængende henstille til, at den nye institutions navn klart og uomtvisteligt præciserer, hvilke institutioner, der er tale om.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET