De videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

L 148 Forslag til lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet.

Kære Per Stig Møller,

Akademiraadet er blevet opmærksom på, at du i forbindelse med 2. behandlingen af ovennævnte forslag vil stille forslag til ændring af bl.a. § 11 b. stk. 3 og 4, hvilket bevirker, at Statens Kunstråd skal udpege et eksternt bestyrelsesmedlem med særlige kunstfaglige kvalifikationer inden for et eller flere af institutionens hovedfagområder.

Akademiraadet går ud fra, at der må være sket en fejl i ovenstående formulering af svaret på spørgsmål 14, idet rådet mener, at det bør være Akademiraadet og ikke Statens Kunstråd, der skal udpege et medlem til bestyrelsen for Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering og Arkitektskolen Aarhus.

Akademiraadet repræsenterer og virker inden for arkitekturog billedkunst samt tilgrænsende kunstarter som f.eks. design. Akademiraadet rådgiver som bekendt staten i kunstneriske anliggender og udpeger og indstiller fagkyndige medlemmer til statslige, kommunale og andre offentlige eller private bestyrelser mv. Udpegelserne og indstillingerne sker ud fra et ønske om at placere de bedst egnede og mest kvalificerede personer på posterne.

Statens Kunstråd rådgiver og bistår offentlige myndigheder i sager inden for rådets virkeområde, som primært er de fire kunstarter billedkunst, musik, litteratur og scenekunst.

Rådet håber derfor, at denne henvendelse giver anledning til at gentænke formuleringen i §11b stk. 3 og 4.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET