Fusionen af Kunstakademiets Billedkunstskoler og Kunsthal Charlottenborg

Akademiraadet har tidligere i brev af 7. august i år til Kulturministeriet beklaget, at høringen af udkastet til bekendtgørelsen om fusionen mellem de to institutioner foregik i sommerperioden, hvilket bevirkede, at vi ikke havde mulighed for at kommentere udkastet.

Nu hvor fusionen er trådt i kraft, vil vi gerne bemærke følgende:

En fusion mellem to institutioner med vidt forskellige formål, beskeden økonomi og heraf følgende driftsmæssige problemer forekommer ikke umiddelbart hensigtsmæssig eller lovende. Kunsthal Charlottenborg har i gennem de senere år haft driftsunderskud og stærkt dalende besøgstal, og Kunstakademiets Billedkunstskoler har været nødsaget til at afskedige lærere og nedlægge værksteder.

Historisk set har Kunsthal Charlottenborg haft en bred udstillingsprofil og et stort publikum. Det var, indtil de senere par års omstruktureringer, et vitalt og levende udstillingssted, der havde en væsentlig betydning for både billedkunstnere, designere og arkitekter. Det er beklageligt, at stedets demokratiske styreform og brede forankring i kunstnerstanden ad åre er indskrænket og nu fjernet helt i den nye bekendtgørelse, hvor kunsthalsdirektøren, der ansættes af rektor for Billedkunstskolerne, alene får ansvaret for programvalg og tilrettelæggelse af udstillingerne.

Rådet håber, på trods af disse betænkeligheder, at begge institutioner vil få gavn af fusionen, og at den vil få positiv indflydelse på kunst, kunstliv og offentlighed.

Vi vil dog anbefale, at der, som bekendtgørelsen giver mulighed for, tilknyttes et advisory board – rådgivende panel – til Kunsthallen. Et panel bestående af repræsentanter udpeget af relevante organer/institutioner inden for kunstlivet, ligesom vi vil anbefale, at der ved ansættelsen af den kommende kunsthalsdirektør inddrages fagkyndige personer fra kunstlivet.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET