Høringssvar: CARLSBERG II

Tillægget til lokalplanen fortsætter loyalt hovedgrebet og hovedidéen omkring temaerne urbanitet og tæthed i den oprindelige Lokalplan nr. 432.

Volumenstudierne er ambitiøse og grundige. De fortsætter de oprindelige intentioner om at skabe bymæssighed og byrum i et tidligere industrianlæg. Men de forekommer diagrammatiske og noget overfladiske i deres arkitektoniske fremstilling.

Der savnes rumlige og formmæssige intentioner og tilhørende beskrivelser af arkitektoniske spilleregler.

Disse kunne sikre en større mangfoldighed og diversitet i den arkitektoniske fremstilling. I en sådan sammenhæng kunne det være arkitektoniske spilleregler eller guidelines, der til enhver tid skal danne grundlag for kommende arkitektkonkurrencer alle steder i bydelen.

Vi ser sådanne regler som en helt nødvendig forudsætning for skabelsen af æstetiske kvaliteter i den kommende bydel.

Og samtidig ser vi fraværet af eksempler på en kommende identitetsgivende arkitektur for Carlsberg som problematisk og et udtryk for en ”laden stå til arkitekturpolitik” i denne vigtige kontekst.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET