Høringssvar til Kulturministeriet om visningsvederlag

Vi finder det dybt beklageligt og uforståeligt, at arkitekter, der stiller egne værker til rådighed for udstillinger arrangeret af de i § 4 stk. 1 nævnte institutioner, er udeladt af bekendtgørelsen og dermed ikke berettigede til vederlag.

I følge udkastet er det kun billedkunstnere, kunsthåndværkere og designere, der er berettigede til vederlaget, hvilket ikke harmonerer med virkeområdet for forslaget til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning, der blev sendt i høring i begyndelsen af oktober 2012.

I høringssvaret af 2. november 2012 skrev rådet bl.a., at arkitekternes støttemuligheder bør ligestilles eller være identiske med designernes og kunsthåndværkernes, og at det bør stå i lovteksten – ikke kun i bemærkningerne – at der kan ydes tilskud til udstillinger, der gælder de kunstneriske aspekter af arkitektur. Rådet skrev endvidere, at kredsen af berettigede til udstillingsvederlaget nu ikke svarer til lovens virkeområde, idet arkitekterne ikke er indskrevet i ordningen.

Vi har positivt noteret, at ordningen moderniseres og kommer til at omfatte performance, digital kunst mv., og vi har forståelse og sympati for hensigten om en mere ligelig fordeling af de bevilgede midler mellem kunstnerne.

Vi finder det dog beklageligt, at perioden for udløsning af vederlaget forkortes fra kunstnerens afsendelse og modtagelse af værket til udstillingens åbning og lukning, idet der kan blive tale om et betydeligt tidsrum, hvor kunstneren skal undvære sit værk uden betaling for det. Ligeledes finder vi det beklageligt, at der nu sættes et maksimum på 6 måneder for visningsvederlagets beregning, og vi skal derfor opfordre til, at bevillingen til ordningen forhøjes, også for at undgå at institutionerne pålægges udgifter til ordningen

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET