Hotel Scandinavia

Akademiraadet har på sit møde den 13. januar 2010 behandlet det af Københavns Kommune fremsendte forslag til tillæg nr. 3 til lokalplan 327-1&2 ”Ny Tøjhus”, der har til formål at muliggøre en udvidelse af Hotel Scandinavia.

Forslaget indebærer en forøgelse på 10 etager af højhuset fra 26 til 36 etager plus tagterrasse samt bebyggelse i 5 og 6 etager på den eksisterende parkeringsplads. Bebyggelsen omfatter udvidelse af de nuværende hotel- og kongresfunktioner tillige med en række udadvendte funktioner såsom serveringsterrasse, butikker og en overdækket urban have.

Det aktuelle projekt er udformet i overensstemmelse med forslag til kommuneplan 2009, hvor grunden er udlagt med en bebyggelsesprocent på 285 og en maksimal bygningshøjde på 125m. De nævnte bestemmelser udtrykker kommunens intention om at byfortætte ved knudepunkter for offentlig trafik, en intention som Akademiraadet principielt er enig i.

De arkitektoniske argumenter for forøgelsen med de 10 etager er, at

højhuset herved vil fremtræde slankere, – en virkning, der modsiges af de 6-etages bygninger ved højhusets fod. Og netop bygningens højde er projektets store og grundlæggende problem.

Københavns kommune har i begyndelsen af 2007 udarbejdet et oplæg til en strategi for byens profil, Højhuse i København. Akademiraadet bifalder initiativet, fordi der heri anlægges en samlet byarkitektonisk vurdering af højhuses mulige placeringer. En placering uden for de nævnte områder må følgelig kræve særlige byarkitektoniske begrundelser.

Oplægget udpeger prioriterede såvel som perspektivområder for højhuse, men Hotel Scandinavia er ikke indbefattet i disse områder. Tværtimod illustreres bygningens uheldige placering med udsagnet om, at den ”brat standser udsynet fra Stormbroen over Frederiksholms Kanal”, hvilket rådet er enig i.

Akademiraadet finder ikke, at højhuset i den nye udformning indeholder en særlig byarkitektonisk begrundelse, ej heller at det giver en særlig berigelse i byens profil.

Akademiraadet kan således ikke anbefale forslaget og så hellere, at Hotel Scandinavia blev revet ned.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET