Indsigelse mod lokalplanforslag 10-41, Boligområde ved Honnørkajen, Haderslev

Haderslev Kommune har offentliggjort forslag til lokalplan omhandlede et boligbebyggelse på Honnørkajen i Haderslev.

Akademiraadet er det offentlige Danmarks rådgiver i kunstneriske spørgsmål inden for arkitektur- og billedkunstområdet, og er altid til rådighed for dialog. Vi har tidligere den 21. august 2019 gjort indsigelse mod dette byggeri og inviteret til dialog. Og vi kan se, at lokalplanen konkretiserer de tanker der lå til grund for høringen.

Der er tale om et byggeri i et anderledes udtryk og en anden skala end tidligere set i området og i Haderslev by.”

Alle byer er levende og udvikling er en naturlig proces, der følger i kølvandet på funktionstømning af havnearealer, udflytning af funktioner i byen og inddragelse af nye arealer til bymæssige formål. Det er naturligt, at en by hele tiden ændrer sig, i takt med den samfundsmæssige udvikling. Den gode byudvikling understøtter det særlige, der kendetegner byerne, deres skala, bebyggelsesstruktur og afbalancerede forhold til landskabet, de ligger i.

Haderslev er en købstad med en karakteristisk lav profil, hvor Domkirken beliggende på byens højderyg understreger byens lave profil ved ikke at have et tårn, men et centralt placeret spir.

Akademiraadet undrer sig derfor over de beslutninger, der er taget i forbindelse med byggeriets form og størrelse, der skitseres for det planlagte byggeri på Honnørkajen. Bebyggelsen vil ændre

byens profil og forholdet til Haderslev Fjord radikalt. Lokalplanen indeholder ikke nogen beskrivelse

af de tanker, der ligger bag og det principielle i, at man vil tillade en så radikal ændring af havnens profil. Haderslev, der blev grundlagt i 1200-tallet på et højdedrag i bunden af Haderslev Fjord, hvor denne er forbundet med Haderslev Dam, har bevaringsværdige historiske og æstetiske kvaliteter.

Det er Akademiraadets opfattelse, at ethvert byudviklingsprojekt bør gøre rede for sin indplacering i både den bymæssige, landskabelige og generelle arkitektoniske sammenhæng. Vi kan konstatere, at der er sket ændringer i kommuneplanen i forbindelse med fx bebyggelsesprocent og højde, hvilket undrer os.

Det skitserede forslag til bebyggelse på Honnørkajen er efter Akademiraadets opfattelse et projekt, der tager fra fjordens landskab, havnen og byen – uden at give noget tilbage.

At den skitserede bebyggelse tilmed har store ligheder med et tilsvarende projekt på havnen i Aarhus understreger kun projektets mangel på indlevelse i sted og historie og fraværet af lokal forankring. I vor tids globaliserede verden ses det alt for ofte, at arkitektoniske motiver rejser jorden rundt uden at finde fæste noget sted.

Boligbebyggelsen på Honnørkajen foreslås opført i op til 55 m højde, hvor kommuneplanen angiver en maksimal bygningshøjde på 15 m. Og med en bebyggelsesprocent på 185% mod kommuneplanens angivelse af 110% som den maksimale.

Det gælder i hele landet, også i Haderslev, at byudvikling er et samfundsmæssigt anliggende. Vi har forståelse for de store udfordringer en kommune kan have i forbindelse med at tillade en så stor udnyttelse af en byggegrund. Men byudvikling må ikke blive anskuet alene som et forretningsmæssigt anliggende, men derimod som et forpligtende arbejde, der skal styrke fællesskabet, så udviklingen af byen kommer flest mulige til gode.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET