Indsigelse mod tillæg til lokalplan, Holmen II

Akademiraadet har set på planerne om det foreslåede byggeri på Holmen, der omfatter området ved den fredede Kuglegården og en del af Basecamp, der er beliggende på Arsenaløen.

Lokalplanen muliggør to nye bebyggelser på Kuglegårdens matrikel, samt en ny tagbebyggelse på det tidligere artilleriværksted, bygning 25.

Akademiraadet mener ikke, at Københavns Kommune bør tillade byggeriet som foreslået i tillægget til lokalplanen.

I begrundelsen for lokalplanen er det anført, at det nye byggeri på Kuglegården er inspireret af lokale bygningstyper og arkitektoniske elementer, der er karakteristiske for Holmen. Det mener Akademiraadet ikke fremgår af det tegningsmateriale, der indgår i forslaget – tværtimod.  De eksisterende anlæg på Holmen er – på trods af, at de er bygget i forskellige epoker – præget af en fælles orden og logik, der er udsprunget af Flådens behov og en særlig arkitektonisk tradition. Dette er centralt i den arkitektoniske skønhed og særlige historisk forankrede identitet på Holmen.

Anlægget fremtræder i dag harmonisk og afsluttet, med to parallelle længer, der definerer den lange side af karréen og to sidebygninger, der flankerer de korte sider. Det er vigtigt at bemærke, at alle bygninger afsluttes med synlige gavle, og at dette motiv skaber en karakteristisk rumlig relation mellem bygningerne. Det er også vigtigt at bemærke, at bygningerne ikke er særlig dybe, og at de er placeret med en stram symmetri i forhold til midterakse og portal mod Arsenalgraven.

De to planlagte nye bygninger (betegnet som A og B) samt nedrivning af dele af bygning 25 erstatter den oven for beskrevne stramme typologi, der tager udgangspunkt i Philip de Langes hovedbygning, der i sig selv er en lang smal længe. De to bebyggelser i forslaget er udformet som selvstændige bygninger i hver side af karreen med grundplaner, der virker helt ude af skala og proportion i forhold til de eksisterende, historiske bygninger. Bygning A er udformet som et atriumhus med en indre gård, mens bygning B er udformet som et U, der omslutter bygning C (25). Dette formsprog er fremmed for stedet og vil blive meget dominerende i forhold til den fredede bygning. De nye bygninger danner sammen med bygning C en helt ny komposition mod Danneskjold-Samsøes Alle.

Selvom bygning C (25) er markant ombygget – og ikke fredet – så er den i sine proportioner udformet i overensstemmelse med anlæggets historiske udtryk. Den foreslåede nye bebyggelse vil virke fremmedartet i forhold til konteksten, og påvirke de bevaringsmæssige værdier, der er karakteristiske ved overgangen mellem Christianshavn og Holmen, negativt.

Akademiraadet finder det problematisk, at forslagets visualiseringer er vildledende flere steder.

Akademiraadet tilslutter sig Københavns Museums høringssvar, der giver udtryk for, at det aktuelle forslag vil true de bærende fredningsværdier samt de bærende bevaringsværdier ved den fredede Kuglegården. Den foreslåede nye bygning – betegnet som bygning D – vil desuden spærre for udsigten til det fredede vagthus, der står som den ikoniske port til Holmen.

Akademiraadet anbefaler, at det nye byggeri på Holmen udviser større forståelse og respekt for den bygningsmæssige og kulturhistoriske kontekst, det skriver sig ind i. Derfor mener rådet ikke, at byggeriet bør tillades som beskrevet i tillægget.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET