Kommuneplan Odense 2020

Kommuneplanen for Odense Kommune er opdelt i seks afsnit, hvoraf Akademiraadet har gennemlæst de fire (indsat herunder) med henblik på at kommentere disse på et strategisk niveau.

BOLIGUDVIKLING

1.1 Storby i udvikling

1.2 Bykvalitet og bytyper

1.3 Kulturhistorie og bevaringsværdier

1.4 Industrikulturhistorien

Odense skal være en dansk storby. En storby, hvor Odense Kommune styrker en bæredygtig boligudvikling ved at omdanne utidssvarende områder i byen.

Byen omdannes med fokus på det gode liv – med kvalitet i boliger og byrum.

Det grønne, kulturhistorien og landskabsværdierne skal danne grundlag for nye spændende by- og boligområder. Muligheden for fællesaktiviteter skal understøttes i de nye boligbebyggelser.

Initiativer i kommuneplanen

Bymidten skal udbygges og moderniseres, og nye friarealer og boliger passes ind.

Nye erhverv, institutioner og boliger finder sammen i en blanding af nye og genanvendte bygninger.

I bykvartererne uden for bymidten leves livet lidt mere roligt. Her blander store områder med ældre villaer, rækkehuse, almene boliger og lejligheder sig med hinanden.

I forstæderne er bebyggelsen lav. Her skal boligudbygningen dække efterspørgslen på boliger til flere børnefamilier og seniorer. Flere nye beboere understøtter grundlaget for det lokale liv.

GRØN STORBY

3.1 Grøn-blå struktur

3.2 Fritidsliv, friluftsliv og byens rum

3.3 Grundvand og landskab

3.4 Kulturmiljøer

3.5 Byggeri og anvendelse i det åbne land

Odense skal være Danmarks grønneste storby.

Den grønne storby rummer alt fra landbrug, kulturmiljøer og skove i det åbne land over landskaber langs ådale og veje til byens parker og foreningsliv.

Initiativer i kommuneplanen

I kommuneplanen er der udlagt en Grøn-blå struktur. Her bliver parker, grønne områder, landskab, vandløb, grundvand og rekreative interesser prioriteret højt. Odense Kommune ønsker ikke ny bebyggelse i Grøn-blå struktur.

En stor del af den Grøn-blå struktur er med på det såkaldte Grønt Danmarkskort – et sammenhængende naturnetværk, som alle kommuner bidrager til med udpegninger i deres kommuneplaner.

Et rigt foreningsliv kendetegner Odense. Der er gode muligheder for at vælge det aktive fællesskab og træffe det sunde valg ved at mødes i byrum, parker, skove og på stierne.

Odenses forskellige grønne elementer spiller tæt sammen med mulighederne for at mødes i brede fællesskaber.

Alt dette understøtter byrådets vision om, at Odense skal være Danmarks grønneste storby.

KLIMATILPASNING

4.1 Risiko for oversvømmelse

4.2 Håndtering af ekstremt vejr

4.3 Håndtering af hverdagsregn

Hav- og grundvandet stiger, der kommer mere nedbør, og vejret bliver mere ekstremt. Temaet klimatilpasning sætter derfor fokus på håndtering af vand i Odense.

Klimatilpasning kan for eksempel være at tilbageholde vand i ådalene og egnede naturområder.

Det kan også være at indrette byens gader, pladser og grønne områder, så de kan håndtere vand, samtidig med at de fungerer som rekreative områder og sociale mødesteder.

Endelig kan klimatilpasning også indarbejdes i byens øvrige funktioner. For eksempel på veje, hvor man kan udnytte chikaner til også at håndtere regnvand.

Denne helhedstænkning, hvor byens rum får flere funktioner, bidrager til, at Odense Kommune arbejder for at opfylde FN’s Verdensmål og Odensemålene.

Initiativer i kommuneplanen

I kommuneplanen er det kortlagt, hvor der er risiko for oversvømmelser fra fjorden, nedbør eller ændringer i grundvandsstanden. Planen indeholder på den baggrund krav til forebyggelse i den fremtidige planlægning, så skaderne fra oversvømmelser begrænses.

Risikostyring

Odense har væsentlig risiko for oversvømmelser fra havet i områder, hvor vigtige samfundsværdier kan gå tabt. Derfor er Odense Kommune udpeget af staten til at være i særlig risiko for oversvømmelse. Det betyder, at der skal udarbejdes en såkaldt risikostyringsplan. Risikostyringsplanen bliver udarbejdet i tæt sammenspil med kommuneplanen, således at de to planer understøtter hinanden.

TRAFIK OG MOBILITET

5.1 Principper for trafik og mobilitet

5.2 Vejnettet

5.3 Vejinteressezoner

5.4 Kollektiv trafik

5.5 Cyklister

5.6 Fodgængere

5.7 Parkering

Mennesker og varer skal kunne komme nemt fra A til B i Odense.

Odense Kommune indretter derfor byen bedst muligt og udnytter infrastrukturen for at sikre god afvikling af trafikken.

Det skal være attraktivt at vælge en bæredygtig transportform (for eksempel bus og cykel). Derfor skal det være nemt at skifte fra én transportform til en anden (for eksempel fra bil til cykel). Mere bæredygtig transport giver mere plads på vejene og skaber liv i byen.

Vi skal også være imødekommende over for fremtidens bæredygtige mobilitetsløsninger og udvikle en samlet vision for den kollektive transport, så byen bindes bedre sammen på tværs og får en stærkere kobling til Fyn, Danmark og resten af verden.

Under temaet behandles kapitelvis de forskellige transportformers funktion og arealkrav som eksempelvis arealudlæg til veje, stier og letbane og retningslinjer for fodgængervenlige arealer.

Akademiraadets udtalelse

Kommuneplanens struktur og opdeling er overskuelig og indeholder relevante fokusområder i forhold til kommende års planlægning af byens vækst, herunder byudvikling, kulturhistorie, industrikulturhistorien, blå og grøn struktur, kulturmiljøer, klimatilpasning og mobilitet.

Det er Akademiraadets opfattelse, at forslaget til Kommuneplanen er velafbalanceret ved at fastholde kulturhistoriske værdier og samtidig styrke udviklingen af Odenses position som Danmarks blå og grønne ’hovedstad’ i de kommende år.

Hvis kommuneplanens ambitioner skal indfries, må kommuneplanen følges op med udarbejdelse af ambitiøse lokalplaner med checklister, der sikrer, at projekterne lever op til intentionerne. I lokalplanerne bør ligeledes indarbejdes retningslinier for facadeudtryk, der skal overholdes i det videre forløb. 

Planlagt bebyggelse i Aaløkkeskoven bør undgås og bebyggelse langs kanalen til mundingen i Odense Fjord må respektere den lille skala, der er karakteristisk for den nuværende bebyggelse.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET