Krydstogtterminal i Københavns Nordhavn

Klage til Naturklagenævnet
Landsplandirektiv om Krydstogtterminal i Københavns Nordhavn

Akademiraadet har modtaget ”Orientering om Landsplandirektiv om krydstogtterminal i Københavns Nordhavn” af 5. januar 2010, vedlagt landsplandirektiv (cirkulære), høringsnotat, sammenfattende miljøvurdering samt høringsliste fra Miljøministeriet.

Raadet har på sit møde den 13. januar d.å. drøftet Landsplandirektivet og den vedlagte sammenfattende miljøvurdering, som fastslår:

  • at krydstogtterminalens begrænsede udstrækning er en mindre fravigelse fra direktiv om Fingerplan 2007, der ikke forrykker balancen i byudviklingsmulighederne i hovedstadsregionen
  • at terminalen udgør en selvstændig byfunktion
  • at direktivet ikke tager stilling til kommunens planer om yderligere opfyldninger og deponeringer
  • at en eventuel fremtidig byudvikling på langt sigt i den ydre del af Nordhavnen ligger uden for det aktuelle direktiv.

Akademiraadet er betænkelig ved, at Landsplandirektivet og dermed en statslig myndighed, støtter Københavns Kommune i en praksis, der opdeler byudviklingen i mindre, selvstændige entrepriser ved brug af kommuneplantillæg og afgrænsede lokalplaner. En praksis der har den effekt, at vurderingen af miljømæssige konsekvenser for den samlede byudvikling ikke bliver vurderet efter de intentioner, der er formuleret i den strategiske miljøvurdering til forskel fra en VVM proces.

Tværtimod bliver effekterne i hvert enkelt tilfælde screenet som uvæsentlige på grund af denne afgrænsning. Det medfører, at en stadig stigende miljøbelastning legitimeres trin for trin uden en egentlig perspektivering af den samlede effekt. Dette gælder også konsekvenserne for de arkitektoniske og bygningskulturelle forhold som særligt har Akademiraadets bevågenhed.

I den aktuelle sag er intentionerne i byplanlægningen langt fremme for de arealer og deres funktionelle kapacitet, der ligger i umiddelbar tilknytning til Krydstogtterminalen, hvilket også fremgår af den tilsendte orientering. De bør efter Akademiraadets vurdering medtages som foreliggende planintentioner, ligesom de påtænkte vindmølleopstillinger og de for nyligt vedtagne lokalplaner for Marmormolen, Svanemøllebugten og det østlige Østerbro. Kun derved kan en strategisk miljøvurdering klarlægge den samlede udvikling af miljøforholdene i hovedstadens nordøstlige bystruktur.

Akademiraadet skal på denne baggrund indstille, at der aktuelt og i den pågældende sag sker en supplerende strategisk vurdering der tilgodeser dette formål.

Alternativt, at Naturklagenævnet foranlediger, at der bør ske en retslig vurdering af lovligheden i den partikulære opdeling af de strategiske miljøvurderinger, der ofte sammenkædes med en VVM.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET