Kulturministeriets videregående uddannelser

Rapport om den fremtidige organisering af Kulturministeriets videregående uddannelser.

Akademiraadet har den 25. februar 2009 modtaget rapporten af 7. januar 2009 om en fremtidig organisering af Kulturministeriets videregående uddannelser. Rapporten fokuserer især på Kunstakademiets Arkitektskole med forslag til en faglig og administrativ sammenlægning med Danmarks Designskole og Glas- og Keramikskolen på Bornholm. Rapportens første del er koncentreret om den nuværende organisation af de videregående uddannelser og deres udviklingsmuligheder, mens anden del indeholder en række konkrete konkluderende anbefalinger.

Akademiet har på sit møde den 4. marts i år drøftet den omtalte rapport og efterfølgende har Akademiraadet med udgangspunkt i denne drøftelse følgende bemærkninger til rapporten:

Udvalgets antagelser

Udvalget bemærker indledningsvist, at de videregående kunstneriske uddannelser og det udviklingsarbejde, der knyttes hertil, skal være i verdensklasse og leve op til fagområdernes internationale standarder. Udvalget vurderer i denne sammenhæng, at uddannelserne er velfungerende og solidt fagligt funderet. Det er derfor ikke udvalgets udgangspunkt, at der skal løses problemer, men i stedet skal de udviklingspotentialer og muligheder, der kan være ved at ændre den nuværende institutionsstruktur, vurderes. Udvalget præciserer dernæst to forhold, som udvalget finder begrænsende for udviklingspotentialet:

For det første, at der ikke findes større organisatoriske institutioner, der kan skabe nye kvalitative potentialer, blandt andet ved sammenlægninger af forskellige fagområder og en effektivisering af deres administrative struktur – med udvikling af nye tværfaglige uddannelser

For det andet, at denne manglende kapacitet af kritisk masse, der også omfatter det kunstneriske udviklingsarbejde, vanskeliggør et internationalt udsyn og en dialog med internationale fagmiljøer, standarder og konkurrencedygtighed – med globalt perspektiv.

Udvalgets konkluderende anbefalinger

Skønt udvalget finder det helt afgørende at de centrale kunstneriske og faglige kvaliteter i de eksisterende uddannelser fastholdes, er udvalget overbevist om, at disse kvaliteter kan fremmes i nye organisatoriske rammer med nye faglige og administrative fællesskaber. I denne forbindelse peger udvalget især på en sammenlægning af konservator-, arkitekt- og designuddannelserne på kort sigt. Det vil sige inden for et år.

Som et led i denne proces præciserer udvalget, at der indføres et forpligtende, formaliseret samarbejde mellem institutionerne og at dette understøttes af en fælles administrativ enhed. Et uddannelsessekretariat (KUMUS), der får en selvstændig placering uden for de berørte institutioner.  

Akademiraadets bemærkninger til udvalgets anbefalinger:

Akademiraadet er af den opfattelse, at det ikke er hensigtsmæssigt at jævnføre universiteternes kvantitative størrelser, kritiske masse og deres internationale udviklingspotentialer med de forhold, der hersker inden for det kunstneriske udviklingsarbejde. Fagdiscipliner på universiteterne indgår i udvekslinger, der er funderet og fastlagt i videnskabelige paradigmer og internationale standarder. Det gælder navnlig indenfor de tekniske-, sundhedsvidenskabelige- og naturvidenskabelige fagområder. Men inden for det kunstneriske udviklingsarbejde er dette ikke et selvfølgeligt forhold, hverken i forhold til optimeringen af en såkaldt kritisk masse eller for den internationale anseelse og udveksling.

Akademiraadet finder ikke, at udvalgets rapport godtgør, at større institutioner med flere forskellige fagområder nødvendigvis giver bedre udviklingspotentialer inden for de centrale kunstneriske og faglige kvaliteter i de eksisterende uddannelser. Udvalgets anbefalinger peger gang på gang på den administrative rationaliseringsgevinst af dette forhold, men ikke på de vanskeligheder de to institutioners faglige miljøer må imødese i udviklingen af de centrale kunstneriske potentialer. Netop de danske universiteters fusioner og nye administrative styringsforhold har medført stærk kritik fra de faglige miljøer. Ikke mindst fordi det ser ud til at administrative funktioner angiveligt beslaglægger en stadig større del af institutionernes samlede bevilling.

Da det er hensigten, at denne nye organisering af universiteternes forhold vil blive evalueret inden for kort tid, skal rådet henstille til Kulturministeriet, at behandlingen af udvalgets anbefalinger afventer denne evaluering.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET