Kunstrådet

Kære Brian Mikkelsen

Akademiraadet har med interesse læst rapporten om Kunstrådet, udarbejdet af konsulenthuset Pluss Leadership. Rådet vil gerne, inden den kommende revision af Lov om Kunstrådet, kommentere enkelte, men for rådet væsentlige, anliggender.

Generelt

Armslængde, mangfoldighed og faglighed er væsentlige styrker i det danske kunststøttesystem, ligesom åbenhed og fleksibilitet er befordrende for en alsidig og levende kunst, der konstant er i bevægelse og forandring. For at have reel be- tydning, må disse fundamentale værdier understøttes af strukturen for den stats- lige kunststøtte, ellers vil ønsket om øget enkelthed og effektiviseringsgevinster tværtom kun føre til større centralisering.

Repræsentantskaberne

Statens Kunstfonds repræsentantskab og Kunstrådets repræsentantskab bør be- vares som to selvstændige og uafhængige organer. Kunstrådets repræ- sentantskabs indflydelse og beføjelser bør efter rådets skøn udbygges og styrkes, og repræsentantskabet bør i lighed med andre relevante institutioner have mu- lighed for at kommentere Kunstrådets handlingsplaner inden endelig godkendel- se.

Det internationale billedkunstudvalg

Rådet anbefaler, at det internationale udvalg for billedkunst bevares som et selvstændigt udvalg. Mulighederne for en kvalificeret international udveksling er af vital betydning for dansk samtidskunst. En centralisering af de to billedkunstudvalg vil efter rådets skøn svække diversiteten i dansk kunstliv. Rådet har derfor med glæde noteret sig, at Kunstrådet nu efter henstilling fra billedkunstmiljøet ønsker at bevare de to billedkunstudvalg. Det internationale udvalg bør dog ikke alene bevares, men gøres permanent og forankres i Kunstrådets regi.

Formandsposten

Rådet vil anbefale, at det i forbindelse med revisionen af loven sikres, at forman- den for billedkunstudvalget er billedkunstner, ligesom det bør sikres, at billed- kunstnerne udgør majoriteten i begge udvalg. I forbindelse med nedsættelsen af det tidligere Billedkunstråd var det lovfæstet, at formanden skulle være billed- kunstner, og desuden skulle de af kulturministeren udpegede medlemmer være billedkunstnere. Det er kunstnerne, der skaber kunsten og kunstnerne har der- med en indsigt i deres eget fag, der udgår fra et andet synspunkt end kunsthistorikernes/-formidlernes.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET