Kunststøtteudvalget under Kulturministeriet

Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunsters ca. 1400 medlemmer repræsenterer en stor bredde af forskellige kunstneriske udtryk inden for arkitektur og billedkunst, og det glæder Akademiraadet, at udvalget bl.a. har fået i kommissorium at se på om systemet sikrer, at der er synergi mellem kunstarterne, at kvaliteten er i højsædet og at kunstudtryk, der falder mellem to stole opfanges.

Akademiraadet har foreløbig følgende bemærkninger til en eventuel kommende modernisering af det statslige kunststøttesystem.

Støttestrukturen

Armslængde, mangfoldighed og faglighed er væsentlige styrker i det danske kunststøttesystem, ligesom åbenhed og fleksibilitet er befordrende for en alsidig og levende kunst, der konstant er i bevægelse og forandring. For at have reel betydning, må disse fundamentale værdier understøttes af strukturen for den statslige kunststøtte, og et ønske om modernisering, enkelthed og gennemskuelighed må ikke føre til yderligere centralisering. Det er netop de forskellige øjne, der ser på kunsten og de forskellige støttemuligheder, der er styrken i det nuværende danske kunststøttesystem.

Fastholdelsen af et pluralistisk støttesystem er altafgørende repræsenteret ved Statens Kunstråd og Statens Kunstfond, hvor Kunstrådet støtter produktion, formidling og udstilling, og Kunstfonden støtter mulighed for fordybelse og forskning.

Repræsentantskaberne

Statens Kunstfonds repræsentantskab og Kunstrådets repræsentantskab er centrale for opretholdelsen af diversiteten og armslængdeprincippet, og de bør bevares som to selvstændige og uafhængige organer. De er afgørende for bredden i udpegningen af medlemmer til Kunstrådet, dets udvalg og Kunstfonden og dens udvalg samt for de relevante forskelligheder i fonden og rådets formål og arbejde.

Det internationale billedkunstudvalg

Det internationale udvalg for billedkunst bør bevares som et selvstændigt udvalg. Mulighederne for en kvalificeret international udveksling er af vital betydning for dansk samtidskunst. De særlige kompetencer, der kræves til det internationale arbejde, er ikke kun et spørgsmål om, hvilke personer der sidder i udvalget, men i høj grad også et spørgsmål om at have særligt fokus på dette område, der er i konstant udvikling. Det er i sig selv en tidskrævende og væsentlig arbejdsopgave at holde sig internationalt orienteret, at diskutere og at udvikle strategier for området, som ikke uden videre kan varetages administrativt, eller løftes forsvarligt i det nationale udvalg, som sidder med en lang række andre væsentlige arbejdsopgaver.

Arkitektur og design

I Statens Kunstfonds udvalg for Arkitektur og i udvalget for Kunsthåndværk og Design modtages der hvert år et stort antal ansøgninger om tilskud til produktions- og formidlingsprojekter, herunder til videreudvikling af idéprojekter og formidling af arkitektur og design i udlandet, som ikke har mulighed for at opnå tilskud i Kunstfondens regi. Arkitekter og designere falder hermed ofte mellem to stole, i et hul, hvor der ikke er mulighed for at opnå tilskud til projekter. Disse tilskudsmuligheder må ligge i Statens Kunstråd.

Akademiraadet sætter særligt fokus på denne problematik, både fordi det forfordeler en stor del af Kunstnersamfundets medlemmer, men også fordi vi mener, det er en uheldig tilsidesættelse af kunstarter, der ellers betragtes som ligeværdige i den del af kunststøtteordningen, der dækkes af Statens Kunstfond. Rådet mener samtidig, at det er et alvorligt problem, at der i de tværfaglige støttemuligheder ikke gives plads til arkitektur og design(jvf. Pluss-rapport), da de eksperimentelle og tværkunstneriske initiativer er med til at fremme den kunstneriske udvikling af områderne.

Rådet er naturligvis opmærksomt på, at der i kommissoriet for udvalget tiludredning af behovet for en modernisering af kunststøtten ikke er lagt op til en forøgelse af det statslige støttebudget, alligevel er det vores holdning, at der bør afsøges muligheder for en fremtidig inkludering af arkitektur og design med egne selvstændige udvalg i Kunstrådets opgaveportefølje uden, at midlerne til kunstarter, der allerede er inkluderet, reduceres.

Indplacering af arkitektur og design i Kunstrådet vil efter rådets skøn være en nødvendig forbedring for fagene, medføre større gennemsigtighed og rimelighed i det statslige støttesystem og sikre en ligeværdig repræsentation af disse kunstarter i Statens Kunstråd og Statens Kunstfond, hvad angår støttemuligheder og faglig ekspertise.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET