Lokalplan 413 for Stolpehøj i Gentofte

Gentofte Kommune har udsendt Lokalplan 413 – forslag til et område ved Stolpehøj. Forslaget omfatter primært anlæg af nye parkeringspladser samt udførelse af nye bebyggelser ved den tidligere skole, Maglehøjskolens, i dag Nymosehaves, eksisterende og nuværende ældre- og plejehjemsbebyggelser.

De eksisterende landskabsmæssige og bygningsarkitektoniske kvaliteter er særdeles høje og bør i derfor i højere grad respekteres.

I forbindelse med forslaget til et udvidet parkeringsanlæg vil de grønne haveanlæg imidlertid blive reduceret og fredede træer samt fine beplantninger vil blive nedlagt.

Desuden vil en øget trafikbelastning betyde mere støj og større trafikal usikkerhed for bebyggelsernes ældre beboere.

Nybyggeriet forekommer voldsomt og ude af skala med den eksisterende bebyggelse. Højden er voldsom og – sammen med den store bredde på de foreslåede nye bygninger – helt uforståelig, både funktionelt, rumligt og formmæssigt.

Der er for store tætheder og der opstår uhensigtsmæssige skyggeforhold ved de eksisterende bygninger. Arkitektonisk og kontekstuelt savnes der endvidere en forklaring på, hvorfor de nye, foreslåede bygningskroppe ikke er forsynet med tagformer, der harmonerer med den eksisterende bebyggelse.

Vi har at gøre med bevaringsværdige bygninger, der tidligere rummede Maglemoseskolen, et byggeri af stor national værdi. Det er vanskeligt at forestille sig nedrivninger af væsentlige detaljer, som foreslået. Derfor anbefaler Akademiraadet, at der udarbejdes et revideret forslag til Lokalplan 413, hvor der tages mere hensyn til og arbejdes med større respekt for de store bygningsmæssige og arkitektoniske kvaliteter på stedet. Dette bør ske i form af væsentlige reduktioner af indgrebene og med virkemidler, der i højere grad respekterer og forstærker stedets umiskendelige egenart.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET