Lokalplan for Bryghusgrunden

Multifunktionelt Byggeri ved Inderhavnen, Realea Ejendomsselskab.
Forslag til lokalplan for ”Bryghusgrunden

Ovennævnte forslag til lokalplan giver Akademiraadet anledning til følgende udtalelse:

Det nye bygningsanlæg fra Realea Ejendomsselskab fremtræder både som en større bygningsklump og som en forsætning af kassetter. Den arkitektoniske løsning af programmet er på den måde et stort korpus af forskellige dele. En sammensathed, der dels underdeler sig selv som bygning og dels forholder sig nuanceret til konteksten, til omgivelserne. På den ene side korresponderer bygningskomplekset med Borup Højskolens sammensatte bygningsstruktur og på den anden side til havnens store enkeltstående voluminer, som Bryghuset og Den sorte Diamant. Bygningsanlægget åbner sig og er langt mere udadvendt og ekstrovert, end det byggeri vi ellers ser i havnen. Bygningsanlægget tilfører området en skala, der giver det opmærksomhed, og den åbne karakter kan berige området med et byliv, vi ellers ikke ser langs Bryggen.

På kanten mellem det modernistiske havnerum og den klassiske by står bygningsanlægget klart og forståeligt og forsyner dét sted, der i dag fremtræder som et restareal i et ringvejssystem, med en arkitektonisk kvalitet.

Bygningsanlægget er formet som et konglomerat, der reflekterer byens rum og aktiviteter som trafik, udstillinger, cafeliv, cyklister og ophold – et koncentrat af byens liv.

Med Realeas bygningsanlæg tilføres området en række nye og offentlige tilbud, der integrerer områdets funktion som trafikal transit med kvalitative attraktioner. Den manglende syd-vestlige afgrænsning af Søren Kirkegårds Plads erstattes af en bygningskomposition, der kan ændre pladsen mod et mere kvalitativt byrum.

Lokalplanens afgrænsning gør det tilsyneladende vanskeligt at få bryghusgrunden til at indgå i en større helhedsplanlægning. Den fysiske afgrænsning forhindrer, at Bryghusgrunden kan udformes til en helhed med de syd-vestplaceret karrebebyggelser, gaderummene og Frederiksholms Kanal. Den offentlige passage langs kanalens sydside afbrydes af bygningen. Det er et gennemgående træk ved kanalerne i indre by, at der er offentlig adgang til bolværkerne og vandet. Planlægningen skal sikre, at denne kvalitet opretholdes og gerne forstærkes.

Bypladsen og Havnepromenaden er behandlet hver for sig og uden tilknytning til de omkringliggende steder og bygninger. Begge pladser fremtræder autonome og løsrevet fra konteksten – både i form, udtryk og indhold.

Det samlede bygningsanlæg med uderum og trafik kan blive en berigelse af bydelen med stor herlighedsværdi, når og hvis alle uderum får samme arkitektoniske niveau, som det byggede anlæg. Hvis de arkitektoniske tiltag på Bryghusgrunden får indflydelse på et større område end det, som lokalplanen er afgrænset til, vil det give mulighed for at sikre en både sammenhængende og kvalitativ byudvikling af Bryggen og livet i bydelen. 

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET