Lokalplan for Hermodsgade

Akademiraadet har drøftet Forslag til Lokalplan for Hermodsgade, og har følgende bemærkninger lokalplanforslaget.

Den eksisterende, bevaringsværdige bebyggelse er en karakteristisk industribygning fra trediverne. Den ligger som et vidnesbyrd fra den tid, hvor kvarterets nuværende form blev til, og følger i formsprog og opbygning datidens arkitektoniske principper.

Mod syd ligger bebyggelsen ved siden af en fredet ejendom fra samme periode, og en fuldendt boligbebyggelse fra perioden mod vest. Til sammen er hele bybilledet omkring Hermodsgade en karakteristisk oplevelse, et kulturmiljø, der af Akademiraadet anses for at være bevaringsværdigt i sin helhed.

Ifølge lokalplanforslagets tekst er der taget hensyn til områdets egenart i forslaget:

“Lokalplanen skal muliggøre byggeri til ungdomsboliger i to til tre etager oven på en eksisterende bygning i to etager, så der i alt muliggøres en bebyggelse på fire til fem etager på op til 5.800 m2. Der er lagt vægt på at nybyggeri ikke medfører ændringer i karakteren af kvarteret ved Hermodsgade, Haraldsgade og Sigurdsgade, der i forvejen er præget af erhvervs-og boligbebyggelser i samme skala. Nybyggeriet tilpasser sig områdets højder og egenart og påvirker ikke området væsentligt, trafikalt eller miljømæssigt, hvorfor ændringer vurderes at være ubetydelige“.

Dette udsagn understøttes ikke af lokalplanforslagets tegninger og visualiseringer. Akademiraadet finder, at det viste forslag vil ændre den arkitektoniske karakter og den både særegne og harmoniske relation mellem bygningerne i det eksisterende byrum markant. Den viste bearbejdning af den nye facade vil ødelægge udtrykket i den eksisterende toetagers bygning, der reduceres til en ubetydeligt sokkel til den nye bebyggelse. Bybilledet vil blive ændret betydeligt.

Akademiraadet foreslår således, at “forhuset” mod Hermodsgade friholdes for tilføjelser, for at fastholde gaderummets og bygningens særpræg, og at der kun mod øst kan tilføjes og ændres bygningselementer. Samtidig foreslår Akademiraadet, at forhuset fastholdes som liberalt erhverv, for at understøtte kvarterets blanding af bolig og erhverv og forskellige brugergrupper.

Haveanlægget kan understøtte helheden og formidle overgangen mellem nyt og gammelt.

Lokalplanområdet er typisk for nogle af de områder, der engang udgjorde udkanten af København, på Nørrebro, i Nordvest og i Sydhavnen, og som nu er under pres. Tidligere havde man ikke øje for disse områders særpræg og især ikke for erhvervsbygningernes arkitektur, og der er ikke mange tilbage. Akademiraadet anbefaler, at Københavns Kommune helt overordnet behandler sådanne områder med nænsomhed og forståelse for den poesi, der kan opstå i mødet mellem forskellige bygningstypologier og forskellige borgere.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET