Lokalplan for Kalvebod Brygge Vest II

Akademiraadet har fulgt planlægningen af IKEA på Kalvebod Brygge med stor interesse, og det har glædet rådet at være inddraget i forløbet og kunnet bidrage med rådgivning.

Akademiraadet har nu drøftet forslaget til lokalplanen med hovedvægten lagt på IKEA-bygningen og parkområdet.

Kalvebod Brygge Vest II er karakteriseret som et byområde med en stor skala i et tidligere trafikrum. På den ene side af grunden, hvor bl.a. IKEA skal opføres, dominerer DSB’s store jernbaneterræn, på den anden side Ringvej 2’s trafikkorridor ind mod Københavns centrum, parallelt med havneløbet. Et sted i byen med en helt særlig signifikans og mulighed for at planlægge og bygge i den store skala. Med Københavns udvidelse må man forvente, at denne del af byen fremover fremstår mere som en del af byen end som et trafikrum.

Forslaget til byggeriet indskriver sig på stedet i en næsten landskabelig morfologi. Ved Dybbølsbro udformes et byrum, der som et bymæssigt, fint arkitektonisk rumligt krydspunkt, kombinerer indgangen til bygningen med områdets trafikårer.

På toppen af bygningen beskrives et forløb af grønne rum, et parkbånd, der har referencer til de meget tidlige hovedidéer om forsættelsen af Kalvebod Brygge mod syd, og som bidrager til de grønne og rekreative områder og til helhedstanken for området.

Trods de mange arkitektoniske kvaliteter i forslaget, er det efter Akademiraadets opfattelse stadig en åbenlys mangel, at billedkunsten ikke er inddraget i den samlede plan for området, især når vi har at gøre med en bygning, der i den grad positionerer sig i bybilledet og med et parkbånd i det helt store format. Som rådet har givet udtryk for tidligere, vil netop billedkunsten kunne tilføje både kvalitative oplevelser og æstetiske udtryk til parkbåndet og til de monumentale og lange bygningsfacader.

Akademiraadet anbefaler desuden en yderligere bearbejdning af facadernes materialitet og kvalitet i lokalplanens samlede byggeri således, at der opnås en bymæssig karakter og et antal byggerier, der patinerer smukt over tid.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET