Lov om Kunstrådet og Statens Kunstfond

Høringssvar vedr. ændringsforslag til lov om Kunstrådet og lov om Statens Kunstfond.

Akademiraadet må desværre indlede med at beklage den ualmindelige korte høringsfrist på otte dage, der har gjort, at rådets tolv medlemmer ikke har haft mulighed for en grundig drøftelse af de stillede ændringsforslag. Kunststøtteområdet er et område, der ligger rådet meget på sinde, og det er derfor ekstra beklageligt. 

Akademiraadet kommenterede i juni 2008 rapporten om Kunstrådet, udarbejdet af konsulenthuset Pluss Leadership. Rådet anser stadig disse kommentarer for relevante og væsentlige og har følgende kommentarer:

Repræsentantskaberne

Kunstfondens og Kunstrådets repræsentantskab bør bevares som to selvstændige og uafhængige organer. Det tostrengede støttesystem, som i aftalen om Kunstrådet vurderes som velfungerende, bør ikke kun afspejles i råd og udvalg, men også i repræsentantskabets sammensætning.

Rådet skønner ikke, at det er tilfældet i det foreliggende forslag, hvor dobbeltmedlemskab i repræsentantskaberne er en forudsætning for medlemmerne af Folketingets partier og en mulighed for andre medlemmer. Rådet mener tværtimod, at forslaget lægger op til en fremtidig sammenlægning af de to repræsentantskaber.

Det er foruroligende, at Kunstrådets repræsentantskabs indflydelse og beføjelse i forhold til rådets beretning og regnskab nedtones. Repræsentantskabets beføjelser bør snarere udbygges og styrkes, og repræsentantskabet bør i lighed med andre relevante institutioner have mulighed for at kommentere Kunstrådets handlingsplaner inden endelig godkendelse hos ministeren.

De foreslåede karensregler finder Akademiraadet fornuftige men stiller sig uforstående over for argumentet om parallelitet mellem Kunstrådets og fondens repræsentantskaber, når netop paralleliteten på et så væsentligt område som repræsentantskabernes beføjelser fraviges med de forslåede ændringer. Kunstfondens repræsentantskab følger stadig fondens virksomhed, mens dette fremover ikke gør sig gældende for Statens Kunstråds repræsentantskab.

Det internationale billedkunstudvalg

Det glæder Akademiraadet, at det internationale udvalg for billedkunst indtil videre bevares som et selvstændigt udvalg. Udvalget bør dog ikke alene bevares men gøres permanent, og dette bør indføjes i lovforslaget. Teksten i forslagets § 6 stk. 3: ” Såfremt et udvalg for dansk billedkunst i udlandet nedsættes….. ” samt forslaget om en fælles formand for de to billedkunstneriske udvalg synes umiddelbart at lægge op til en svækkelse af udvalgets fremtidige selvstændige status.

Formandsposten i de billedkunstneriske udvalg      

Akademiraadet finder det af afgørende betydning, at det i forbindelse med lovrevisionen sikres, at formanden for billedkunstudvalgene er billedkunstner samt, at billedkunstnerne udgør majoriteten i begge udvalg. I forbindelse med nedsættelsen af det tidligere Billedkunstråd var det lovfæstet, at formanden skulle være billedkunstner, og desuden skulle de af kulturministeren udpegede medlemmer være billedkunstnere. Det er kunstnerne, der skaber kunsten, og kunstnerne har dermed en indsigt i deres eget fag, der udgår fra et andet synspunkt end kunsthistorikernes/-formidlernes.

Arkitektur og design

Det tostrengede kunststøttesystem, som i hovedtræk fordeler henholdsvis legater til individuelle kunstnere samt projekt- og driftstilskud inden for billedkunst, litteratur, scenekunst og musik, eksisterer i dag ikke for arkitekter og designere.

I Statens Kunstfonds udvalg for Arkitektur og i udvalget for Kunsthåndværk og design modtages der hvert år et stort antal ansøgninger om tilskud til produktions- og formidlingsprojekter, herunder formidling af arkitektur og design i udlandet, som ikke har mulighed for at opnå tilskud i fondens regi. Arkitekter og designere falder hermed ofte ned mellem to stole, i et hul, hvor der ikke er mulighed for at opnå tilskud til projekter. Disse tilskudsmuligheder burde efter Akademiraadets skøn forankres i Kunstrådet i forbindelse med revisionen af loven således, at der er stringens og rimelighed i det tostrengede statslige støttesystem.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET