Metro Cityringens byrum

Åbent brev

I forbindelse med anlæggelsen af Metro Cityringen – et tiltag Akademiraadet bifalder – skal der anlægges 17 byrum i forbindelse med de nye stationer i Københavns og Frederiksberg kommuner.

To forhold omkring disse byrums fremtidige udformning har påkaldt sig rådets opmærksomhed. Dels er der økonomisk kun afsat midler til en ’reetablering’, og dels har man valgt samme rådgiver – et ingeniørfirma – til udformningen af samtlige 17 byrum.

Ved etableringen af en metrostation i et eksisterende byrum ændrer dette sig væsentligt – ikke kun i forhold til anvendelse og funktion – men også mentalt. Disse nye byrum vil blive præget af en helt anden brug end hidtil, og de vil hurtigt blive til små ’centrummer’ i de københavnske bykvarterer. Det kan derfor undre, at man kun lægger an til at reetablere byrummene i deres hidtidige udformning.

Akademiraadet anbefaler at gribe chancen, når man alligevel graver det hele op, til at få skabt nye, smukke og funktionelle byrum, der kan leve op til den rolle, disse rum vil få i byens liv. Rådet er klar over, at Metroselskabet blot har fået i opdrag at reetablere disse byrum, og opfordrer de involverede ejere, Københavns og Frederiksberg kommuner samt Staten ved Transportministeriet, til at tilvejebringe de fornødne midler til en holdbar fremtids- og kvalitetssikret løsning.

Akademiraadet anbefaler, at der udskrives arkitektkonkurrencer, hvor billedkunstnere inkluderes i udformningen af de kommende metro-byrum.

Den form for konkurrencer er et væsentligt redskab til at analysere, afklare og udforme fremtidens by og dens rum. Ved at afholde en arkitektkonkurrence får man via programudformningen både afklaret og forventningsafstemt fremtidige ønsker og behov for et givent byggeri, byrum eller anlæg; og desuden får man ofte nogle overraskende bud, som kan åbne for et nyt, kunstnerisk og funktionelt arkitektonisk blik på et givent sted. Arkitektkonkurrencer er i høj grad med til at skabe opmærksomhed omkring et konkret projekt, både i faglige kredse og i den brede offentlighed – især hvis der er et smukt og funktionelt byrum at se frem til. Det kan måske også gøre byggefasens mange trængsler lettere at leve med for alle.

Akademiraadet opfordrer derfor metroselskabet og dets ejere til at gribe denne historisk enestående mulighed for at skabe 17 unikke byrum i forbindelse med anlæggelsen af Metro Cityringen. Der er både tale om centrale og væsentlige rum i byen, Københavns Rådhusplads, Gammel Strand, Nørrebros Runddel, Enghave Plads, Frederiksberg Allé m.fl. byrum, der kræver og fortjener den opmærksomhed, en arkitektkonkurrence ville bidrage med. Det er vigtigt, at hver station på ringen får en tydelig forankring i den konkrete bymæssige kontekst. Det opnås ved et nært og kvalificeret samarbejde mellem landskabsarkitekter, arkitekter og billedkunstnere med afsæt i det enkelte, konkrete byrum. Et godt eksempel på, hvordan en progressiv byrumspolitik kan være med til at ’brande’ en by, er Barcelonas indsats fra 1990’erne og frem, hvor god byrumsarkitektur i høj grad har været med til at skabe opmærksomhed og vækst for byen.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET