Metrocityringen

Akademiraadet skal indledningsvis udtrykke sin tilfredshed over udsigten til, at København med Cityringen får udvidet sit metronet.

Vedrørende stationernes placering og udformning har rådet følgende bemærkninger:

Den historiske bykerne er med sine tætte byrum særlig følsom over for omfattende indgreb, hvilket tydeligt fremgår af redegørelsens stationsudformninger ved Gammel Strand, ved Kongens. Nytorv og ved Marmorkirken. Disse steders stemning og rekreative brug vil blive væsentligt forringet af det gadeinventar, som trapper, elevatorer, udluftnings-aggregater og cykleparkering repræsenterer, med mindre der foretages særlige vurderinger af disse forhold, hvilket ikke ses medtaget i den forelagte VVM-redegørelse. Se på Christianshavns Torv og andre metrostationer.

Det undrer, at der ikke er formuleret kriterier for ændringer i de byarkitektoniske værdier, der berøres af de omfattende fysiske indgreb. De arkitektoniske konsekvenser – forstået i bred betydning – ved stationernes indpasning i byens rum vægtes forsvindende lidt i den samlede vurdering.

Man har på et tidligt tidspunkt fravalgt at udbore stationerne til fordel for ’cut and cover’ metoden, hvor stationen i princippet bygges ovenfra for til sidst at lukkes i det oprindelige gadeplan. Metoden medfører en byggegrube i stationens størrelse og fastlåser placeringen af trappe- og elevatorforbindelser og udluftningsaggregater.
En boret station kan derimod udføres – ligesom togtunnelerne – uden indvirkning på det offentlige rum, indtil den skal forbindes til gadeplan med nævnte trapper etc.

VVM-redegørelsen viser, at det er nødvendigt at omtænke stationskonceptet, så der udføres borede stationer i de nævnte områder, der har særlige kvaliteter. Stationerne kan placeres under bygninger uafhængigt af eksisterende pladser, og adgangen til dem kan indpasses smidigt i byrummet.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET