Nuuks Plads bør forankres lokalt

Københavns nye metrolinie, Citylinien, får 17 stationer, der vil gøre byen mere tilgængelig, skabe nye byrum og således blive et kapitel i udviklingen af Københavns yderkvarterer.

Metrolinien og de nye byrum vil blive en samlet fortælling om, hvordan vi som samfund forvalter eksisterende værdier og udvikler nye i København ved indgangen til det 21. århundrede.

Akademiraadet bifalder ambitionen om, at de nye byrum skal bidrage til at udvikle mangfoldigt byliv.

Akademiraadet mener imidlertid, at mangfoldighed bedst styrkes ved at tage udgangspunkt i eksisterende, lokale kvaliteter, der allerede i dag er karakteristiske og netop gør, at København opleves som et netværk af bykvarterer, der har hver sin identitet, atmosfære og sjæl. Denne struktur gør, at København opleves autentisk, vedkommende og i øjenhøjde med borgere og gæster.

Landsarkivet for Sjælland, Bornholm og Lolland-Falster blev opført langs Rantzausgade i 1893 med Martin Nyrop som arkitekt. Placeringen af Landsarkivet ud til Jagtvej, anlagt 1750, gav bygningen og den villalignende læsesalsbygning syd-vest herfor en særlig byplanmæssig status som byrum og som en ’port’ til byen ved ankomst fra nord-vest.

Allerede ved opførelsen havde Martin Nyrop planer om en pendant til den opførte magasinbygning, men det blev Eva og Nils Koppel, der i 1967 opførte den skiferbeklædte magasinbygning, der fuldendte Martin Nyrops tanker. Magasinbygningen blev opført langs Hiort Lorenzens Gade og fik samme proportioner som arkivbygningen mod Rantzausgade med hvilken, den blev forbundet med mellembygninger i én etage. Martin Nyrops læsesalsbygning måtte i den forbindelse ofres.

Eva og Nils Koppels projekt var funktionelt og en logistisk sikker løsning på Landsarkivets behov for større arkiver, flere læsesale og bedre flow. Arkitektonisk var det tillige en både vovet og meget sikker disposition at lade magasinbygningen med de let indadskrånende facader fremstå lukket og beklædt med skifer. De to længebygninger gav hinanden et stærkt, skulpturelt modspil, der også i dag fremstår friskt og overbevisende.

Akademiraadet mener, at Nuuks Plads – med anlæggelsen af den nye metrostation og landsarkivets fraflytning af bygningerne – har potentiale til at udvikle sig som en attraktiv destination i byen. De eksisterende arkitektoniske og byrumsmæssige kvaliteter på Nuuks Plads er iøjnefaldende og kan udvikles yderligere således, at Københavns særegne kvaliteter og menneskelige skala styrkes.

Akademiraadet finder, at følgevirkningerne af den skitserede nye bebyggelse med et 75 m højt hus på Nuuks Plads vil være svækkede lysforhold med kraftige skygger, ligesom der vil opstå turbulens omkring bygningen. Disse virkninger modarbejder intentionerne om at skabe rammer om et mangfoldigt byliv.

Akademiraadet anbefaler, at den fremtidige udvikling af Nuuks Plads tager udgangspunkt i de lokale kvaliteter, og det arkitektoniske potentiale, som Nyrops Landsarkiv i røde tegl danner sammen med Koppels skiferbeklædte skrin, et helt unikt byrum i København.

Akademiraadet mener, at byudvikling på Nuuks Plads bør forankres lokalt, så det kommer fællesskabet i kvarteret til gode. På denne måde etableres der lokalt ejerskab til udviklingen, borgerne udvikler stolthed over at bo her, kvarterets gæster føler sig velkomne og Københavns omdømme som en venlig by styrkes. Byudviklingens samfundsmæssige betydning på længere sigt bør prioriteres højt.

Det er karakteristisk, at de senere års mest vellykkede byudviklingsprojekter alle har taget udgangspunkt i eksisterende bygninger og deres iboende muligheder for at optage nye programmer.

I begyndelsen af det 21. århundrede råder grådigheden med kortsigtede projekter, der alene fokuserer på byen som forretning. Alt bliver mere og mere ens, hvis vi ikke værner om det særlige, de eksisterende kvaliteter i alle byens skalatrin.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET