Nuuks Plads, metrostationsplads, forslag til tillæg 1 til lokalplan 489

Landsarkivet for Sjælland, Bornholm og Lolland-Falster blev opført langs Rantzausgade i 1893 med Martin Nyrop som arkitekt. Placeringen af Landsarkivet ud til Jagtvej, anlagt 1750, gav bygningen og den villalignende læsesalsbygning sydvest herfor en særlig byplanmæssig status som byrum og som en “port” til byen ved ankomst fra nordvest.

Allerede ved opførelsen havde Martin Nyrop planer om en pendant til den opførte magasinbygning, men det blev Eva og Nils Koppel, der i 1967 opførte den skiferbeklædte magasinbygning, der fuldendte Martin Nyrops tanker. Magasinbygningen blev opført langs Hiort Lorenzens Gade og fik samme proportioner som arkivbygningen mod Rantzausgade.

Akademiraadet finder det principielt positivt, at de to arkivbygninger bevares i det fremlagte forslag, men stiller sig imidlertid kritisk over for den måde, hvorpå Koppel-parrets bygning i forslaget reduceres til en sokkel for en tilbygning, der omklamrer den.

Koppel-parrets bygning er et enestående arkitekturværk, hvis særlige udtryk udspringer af det oprindelige formål. Bygningens monolitiske karakter bør respekteres ved at lade den stå tydeligt frem i den bymæssige kontekst, uden den foreslåede til- og overbygning.

Martin Nyrops Landsarkiv bør tilsvarende respekteres. De foreslåede, store åbninger i bygningens stueetage virker ikke overbevisende. Bygningens magi er det knappe ydre og det rige rumlige indre.

Akademiraadet bifalder ambitionen om, at nye byrum i København skal rumme et mangfoldigt byliv. Akademiraadet mener imidlertid, at livet på Nuuks Plads bedst styrkes ved at lade den fremtidige udvikling tage udgangspunkt i de lokale kvaliteter og det arkitektoniske potentiale, som Nyrops Landsarkiv i røde tegl danner sammen med Koppel-parrets sorte, skiferbeklædte skrin.

De problematiske aspekter ved dette projekt er reelt at finde helt tilbage i de planmæssige og økonomiske forudsætninger. Der er i udgangspunktet forudsat en for høj bebyggelsestæthed og dermed også for høj en pris for byggeretten. Akademiraadet anerkender, at det er en stor udfordring at løse opgaven på en god måde på dette grundlag, men mener stadigvæk ikke, at det foreliggende lokalplanforslag er overbevisende.

Forslaget til Nuuks Plads er et eksempel på, at Københavns Kommune prioriterer en meget kortsigtet økonomisk gevinst over en langsigtet sikring af byrummenes og bygningernes kvalitet, som de opleves af byens borgere. Akademiraadet anbefaler alle danske kommuner at holde fokus på den arkitektoniske kvalitet i det offentlige rum.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET