Ny multihal ved Parken

Bemærkninger og indsigelse til forslag til Ny multihal ved Parken.

Akademiraadet har modtaget folder om en ”Ny multihal ved Parken”, som er nærmere beskrevet i ’Forslag til tillæg I til lokalplan nr. 401 ”Parken” med tilhørende kommuneplantillæg’ af 24. januar 2008. Lokalplanområdet indgår som en del af Fælledparkens samlede fritidsanlæg. Parken er omfattet af parkfredning og lokalplanområdet grænser op til såvel fredede bebyggelser som bebyggelser med høj bevaringsværdi, som angivet på side 5 i det nævnte tillæg til Lokalplan 401, som selv er en ændring af den tidligere lokalplan nr. 137 fra 1987.

Bemærkninger til lokalplan 401

Det fremgår af lokalplan 401, at begrundelsen for tilvejebringelse af planen er en ønskelig færdiggørelse af det store stadionanlæg således, at det vil kunne fremstå som en samlet helhed (side 11). Sekundært, fastlægger lokalplanens intentioner, at man ønsker, at bebyggelsen indenfor planområdet skal danne en harmonisk og helstøbt bebyggelse i sammenhæng med det fastlagte stadionanlæg (side 19). Herunder må de bevaringsværdige bygninger ikke ombygges eller nedrives uden, at der foreligger en ”force majeure” situation på grund af brand eller lignende.

Raadet kan tilslutte sig disse intentioner i lokalplan 401. Selve stadionanlægget vil gennem lokalplanens retningslinjer kunne få et styrket og samlet indadvendt arkitektonisk udtryk. Det er Raadets opfattelse, at lokalplanens anden intention kan opretholdes, i det stadionanlæggets lukkede form lader den omgivende bevaringsværdige bebyggelse i ro, trods anlæggets voldsomme voluminer. Det samme kan til dels siges at gælde for det fredede parkområde og dets rumlige kvaliteter.

Bemærkninger til forslag til tillæg I til lokalplan 401.

Det fremgår af det nævnte tillæg, at formålet primært er at muliggøre opførelsen af en multihal til brug for såvel idrætsformål som anden anvendelse. Det vil sige

også til koncerter, kulturelle arrangementer, konferencer, selskaber, udstillinger og lignende svarende til, hvad der allerede gælder for det eksisterende stadionanlæg.

Sekundært ved tillæg til Kommuneplan 2005, at inddrage Per Henrik Lings Allé i lokalplanområdet som privat ejet areal ved nedlæggelse af denne offentlige vej og overdragelse af areal og byggeret fra Østerbro Stadion selskabet til Parken Sport & Entertainment A/S (side 11).

Raadet kan ikke tilslutte sig disse forslag. Multihallens tætte placering og sammenbygning med det eksisterende stadionanlæg vil efter Raadets opfattelse opløse anlæggets arkitektur ved denne tilfældige knopskydning og fratage anlægget de arkitektoniske kvaliteter, man kan tilkende det foreliggende stadion. Den ønskede tætte sammenføjning via sammenbygning vil efter Raadets opfattelse ikke berige, men berøve stadionanlæggets sluttede form og stå i modsætning til de intentioner, der er udtrykt i lokalplan 401.

Dertil kommer selve multihallens problematiske forhold til den omgivende bebyggelse. Her gør to forhold sig gældende, som ikke harmonerer med de intentioner, der er udtrykt i 401. Multihallens højde, volumen og markante profil vil helt dominere mod det ydmyge arkitektoniske rum som Østerbro stadionanlæg udgør, samt den bevaringsværdige tennishal og de udendørs tennisbaner. Det vil være vanskeligt at se, at der hermed foreligger en helstøbt bebyggelsesplan for det samlede område.

Indsigelse

Med de anførte grunde skal Akademiraadet anbefale, at forslaget til tillæg I til lokalplan 401 ikke vedtages og gennemføres, men at intentionerne i lokalplan 401 fastholdes. Akademiraadet skal samtidigt beklage, at der på et så betydningsfuldt område for hovedstaden ikke udarbejdes langsigtede planer, der kan føre til et samlet, nutidigt udtryk for en lignende storslået, symbolbærende struktur for idrætten, som man i dag ser det gjort i mange større byer i Europa. Raadet skal derfor henstille, at Københavns Kommune som forudsætning for den videre planlægning af det nationale stadion og dets omgivelser, lader udarbejde en overordnet plan, der sammenknytter Lokalplan 401 og Fælledparkens grønne arealer i en langsigtet arkitektonisk helhedsplan.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET