Ny styrelsesbekendtgørelse for arkitektskolerne

Akademiraadets høringssvar vedr. udkast til ny styrelsesbekendtgørelse for Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering og Arkitektskolen i Aarhus.

Indledningsvis skal det nævnes, at Akademiraadet, som bemærket i høringssvaret 21. januar i år, glæder sig over, at navnet på den nye institution klart præciserer, hvilke skoler der er fusioneret. Rådet skal dog samtidig beklage, at der ikke er lyttet til de tidligere fremførte betænkeligheder ved svækkelsen både af den danske tradition for armslængde mellem Kulturministeriet og de kunstneriske uddannelser samt den interne demokratiske kultur på institutionerne – herunder de fagkollegiale organers indflydelse.

Akademiraadet har følgende bemærkning til udkastets § 5, stk. 3 og § 6, stk. 3:
Som fremført i brev af 4. maj i år til kulturminister Per Stig Møller vedrørende Folketingets behandling af L 148 Forslag til lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, mener rådet, at der må være tale om en fejl med hensyn til udpegningsretten til et af de eksterne medlemmer til skolernes bestyrelse.

Som statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål repræsenterer og udøver Akademiraadet sit virke inden for arkitektur og billedkunst samt tilgrænsende kunstarter som eksempelvis design. En del af rådets arbejde er at udpege og indstille fagkyndige medlemmer til statslige og andre offentlige eller private bestyrelser, udvalg, repræsentantskaber mv. Akademiraadet udpeger desuden 100 af de i alt 250 censorer til de to arkitektskoler og følger løbende og nøje den faglige udvikling på skolernes områder.

Rådet skal derfor endnu en gang henstille til, at det er Akademiraadet og ikke Statens Kunstråd, der udpeger det eksterne bestyrelsesmedlem med særlige kvalifikationer inden for et eller flere af hovedfagområderne.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET