Realhuset i Nordby, Fanø

Nordby er en kulturhistorisk vigtig by på Fanø, der har en meget stor betydning i hele Danmarks kulturhistorie og er en hovedattraktion i den oplevelsesøkonomi, der folder sig ud langs Vesterhavet. Derfor er det vigtigt at værne om de kulturelle og bymæssige værdier, der findes på hele øen og i Nordby i særdeleshed.

Den foreslåede bebyggelse på Realgrunden vedrører ikke kun naboerne i Nordby, men er repræsentativ for en væsentlig problemstilling, man kan genfinde mange steder i Danmark.

Det er naturligvis svært at bevare balancen i en by, der på én gang fremstår som et stort friluftsmuseum og en levende nutidig by, der gerne vil udvikle sig og bevare et bæredygtigt befolkningsunderlag på øen.

Som forvaltningen også påpeger i sit høringsgrundlag, ligger grunden i overgangszonen mellem den gamle og den nye by, hvilket man lægger til grund for den holdning, at der kan være en vis frihed i udformningen af byggeriet med hensyn til valg af facademateriale. Akademiraadet anerkender på det principielle niveau, at der kan være grunde til at dispensere fra en lokalplans materialekrav, hvis projektet kan dokumentere, at der vil ske en væsentlig forbedring og fornyelse ved anvendelsen af alternative materialer. Men i det foreliggende tilfælde er det Akademiraadets opfattelse, at der ikke er nogen æstetisk værdi i erstatningsmaterialet, der alene tjener til at billiggøre projektet.

I det hele taget finder Akademiraadet, at det foreslåede byggeri vil være skæmmende for lokalområdet og for Nordby som helhed. Det gælder hele bebyggelsens komposition, bygningernes udformning og de foreslåede vinduer og døre. Bebyggelsen mangler sammenhæng med omgivelserne og forståelse for den lokale byggeskik med dens særlige proportioner og materialekarakter.

Det ligger inden for kommunens muligheder og beføjelser at bede om et bedre og anderledes projekt, der er forankret i og tilpasset stedet og dets særlige karakter og byggetradition.

Akademiraadet mener, at alle kommuner, der tillader projekter med ringe æstetisk værdi underminerer det økonomiske potentiale, der findes i deres byer og landsbyer. Man kan løfte en by ved at sikre en høj arkitektonisk kvalitet overalt. Og man kan ødelægge den ved at tillade spekulativt byggeri uden værdi. Det har man set over hele verden, særlig i områder, hvor turismen spiller en væsentlig rolle. Akademiraadet er det offentlige Danmarks rådgiver på arkitektur- og billedkunstområdet og stiller sig naturligvis til rådighed for dialog med Fanø Kommune.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET