Statens Kunstfonds erhvervede kunstværker

Akademiraadet har den 14. juli 2010 modtaget udkast til bekendtgørelse om indkøb og fordeling af de af Statens Kunstfonds erhvervede kunstværker.

Rådet finder, at udkastet indeholder positive og aktuelle fornyelser, og at det i mange henseender er et tiltrængt løft ind i det 21. århundrede.

Men rådet er betænkelig ved forslaget i § 7 om, at værker, der ikke vurderes som museumsrelevante efter 10 år, overgår som et ubetinget ejerskab til de institutioner, som har haft værkerne deponeret.

Hensynet til institutionerne og til administrationen af deponeringsordningen kommer til at vægte tungere end hensynet til bevarelsen af den danske kulturarv, og det forekommer hverken hensigtsmæssigt eller rimeligt.

I relation til en vurdering af, om et værk har betydning for kulturarven, er 10 år en meget kort tidshorisont, og for de værker, der således vurderes negativt i forhold til musealværdien, vil konsekvensen være, at de kan sættes til salg på det frie marked.

Det merkantile aspekt, som hermed indføjes i ordningen, synes at være i direkte modstrid med ånden i loven om Statens Kunstfond, idet der implicit ligger en fare for økonomiske kalkuler, som kan få uheldige og uoprettelige konsekvenser for bevarelsen af kulturarven og for de skabende kunstnere.

Akademiraadet finder, at der ligger en stærk forpligtelse og med rette påhviler Statens Kunstfond et stort ansvar i at vide, at når der indkøbes værker, foretages der et definitivt valg. Lad det blive ved det.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET