Strandridergaard – Rudersdal Kommune

Thorvald Bindesbøll tegnede et begrænset antal bygninger, heriblandt Strandridergården, eller Georg Bestles Villa, som den oprindeligt blev betegnet. Bygningen repræsenterer en fornyelse af strandvejsvillaen, og Bindesbøll dannede skole ved anvendelsen af facadedekorationer (fx rundbuefriser) på bygningen (Weilbach). 

Villaen repræsenterer en bevægelse væk fra den historicisme, som tiden var præget af, mod en mere renset ”palæ”-stil med klassicistisk stilinspiration, men stadig en lethed i anslaget og et spil mellem symmetri og forskydning. Bygningen havde således oprindeligt en mere fri vinduessætning og dynamisk facadekomposition, end den fremstår med nu, hvor der ved de senere facadeombygninger er anvendt en mere rigid symmetri.

Til gengæld er bygningens hovedanslag – den gradvise aftrapning af bygningsvoluminet (”udtræk”-model), som giver lethed og elegance til oplevelsen af den store villa og placerer den som element i parken – bevaret. Et lavt indgangsparti mod vest er dog nedrevet.

Bygningen har høj bevaringsværdi 3, som den står i dag, især af kulturhistoriske og miljømæssige årsager. 

Det foreliggende projekt til udbygning af villaen danner et stort, symmetrisk bygningsanlæg med spejling over bygningens hjørne. Symmetrien fremhæves af et tårn i bygningsanlæggets indvendige hjørne. Den foreslåede vinkelform med garagen overfor danner et samlet anlæg omkring ankomstpladsen og opleves beliggende i et hjørne af parken, hvilket er i modsætning til den oprindelige villa, der ligger som del af parken. Hvis den foreslåede fløjtilbygning mod vest opføres, vil man miste en del af det brede vue gennem parken ud til kysten.

Projektets anvendelse af en tung, stram symmetri fjerner bygningen yderligere fra Bindesbølls oprindelige, arkitektoniske idégrundlag, hvor symmetrien netop blev udfordret. Det arkitektoniske udtryk giver associationer til et slot, hvilket ligger langt fra det oprindelige udgangspunkt om en let og elegant villa i en park.

Hvis om- og tilbygningen gennemføres, sløres Bindesbølls arkitektoniske udtryk i en så høj grad, at et sjældent og repræsentativt værk for vor fælles arkitektoniske kulturarv mistes. Det vil utvivlsomt afspejles i en ændret bevaringsværdi. Ikke mindst den kulturhistoriske værdi svækkes betydeligt, ligesom miljøværdien og naturligvis værdien for originalitet reduceres yderligere.

Akademiraadet efterlyser, at projektforslaget i højere grad respekterer Bindesbølls oprindelige, arkitektoniske og landskabelige idé. Symmetrien forekommer malplaceret og tårnet er umotiveret.

Bygningens areal øges desuden betydeligt, hvilket medfører at indtrykket af parken ændres. Det er imidlertid netop en kvalitet på dette sted på Strandvejen, at der er en åbning med fri udsigt forbi villaen, ned gennem parken til Øresund. Denne landskabelige sammenhæng bør fastholdes i et fremtidigt projekt.

Akademiraadet anbefaler, at Rudersdal Kommune og bygherre finder en model for den fremtidige ombygning, som i højere grad tilgodeser den fremtrædende position som Bindesbøll har i dansk arkitekturhistorie.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET