Terrorsikring og æstetik

De fleste ønsker vel at se det danske samfund bibeholdt som et åbent, frit og tillidsfuldt samfund. Men i kølvandet på den latente globale terrortrussel, som Danmark i de senere år også er blevet tvunget til at forholde sig til, rejser sig imidlertid en række dilemmaer, som Akademiraadet mener, at det er vigtigt at forholde sig velovervejet til.

Den øgede terrorfrygt kalder naturligt på et ønske om, at man fra myndighedernes side reagerer og gør tiltag til at imødegå fremtidige terrorhandlinger, som dem vi har været vidne til i Nice, Berlin, London og Stockholm i løbet af de sidste par år. Imidlertid kan etableringen af fysisk terrorsikring, særligt i vores større byer, hurtigt komme til at gå terroristernes ærinde ved på en meget håndfast måde at gøre vores byrum mere lukkede og kontrollerede og dermed mindre tillidsfulde.

Akademiraadet følger med bekymring de forskellige forsøg på terrorsikring, der begynder at tage form rundt omkring i landets større byer. Sikkerhedsdesign, terrorsikring og myndighedernes behov for at vise handlekraft giver sig ofte udtryk i tiltag, der griber ind i byens flow, spænder ben og ikke mindst sætter visuelle spor, som ofte ikke tager tilstrækkelig æstetisk hensyn til de specifikke steder, hvor de etableres.

Fremfor at se f.eks. den bymæssige fysiske terrorsikring som kun et nødvendigt onde, kunne man vende situationen og prøve at fokusere på, hvilke muligheder den åbner for.

Akademiraadet er af den opfattelse, at griber man terrorsikringen an på en velovervejet og æstetisk kvalificeret måde, kan den faktisk tilføre vores bymiljøer og offentlige rum nogle ekstra kvaliteter til gavn og glæde for byernes beboere og brugere.

Derfor vil rådet gerne opfordre til, at der inddrages kompetent, kvalificeret, kunstfaglig og landskabsarkitektonisk ekspertise i udviklingen af løsningsmodeller, der virker over for de trusler, de er tiltænkt, men som samtidig kan være med til at tilføre de specifikke steder nogle ekstra funktionelle og/eller æstetiske kvaliteter.

En nærliggende idé kunne være, at udbyde en åben konkurrence eller invitere teams bestående af f.eks. landskabsarkitekter/arkitekter, billedkunstnere og personer med sikkerhedsfaglig viden, til at udvikle konkrete løsninger til konkrete steder, hvor fysisk terrorsikring er en nødvendighed.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET