Udpegning af medlemmer til udvalg under Statens Kunstfond

Åbent brev

Det er kommet Akademiraadet for øre, at Slots- og Kulturstyrelsen forsøgsvist vil indføre en ny praksis for udvælgelse af medlemmer til udvalgene under Statens Kunstfond. Den nye praksis vil indebære, at interesserede kan ansøge om en post som medlem af udvalget. Den nuværende praksis er, at de medlemmer, der ikke udpeges af Kulturministeren, udpeges af Statens Kunstfonds Repræsentantskab.

Akademiraadet opfatter det foreslåede forsøg som en markant underminering af kunstfagligheden i Statens Kunstfonds praksis. Hvor den eksisterende praksis er funderet på fagfællevurdering og transparens i alle led, kan man frygte, at forsøgsordningen – såfremt den gennemføres – vil skjule eller helt udelade den faglige udvælgelse af udvalgenes medlemmer.

Fagfællevurdering er en internationalt anerkendt “best practice” for udpegning af faglige komitéer inden for videnskab og teknologi. Og det har også været praksis inden for det kunstneriske område. Det indebærer, at hvert medlem af et udvalg udpeges som “den bedst egnede blandt ligemænd” af fagfæller, indenfor anerkendte organisationer og institutioner, der repræsenterer den givne faglighed. Dette er en gennemsigtig og fagligt funderet praksis, der sikrer høj faglighed. Fagfællevurdering anerkendes både som den mest faglige og den mest demokratiske metode.

Opgaven som medlem af et legatudvalg er i dag et tillidshverv, ikke en lønmodtagerstilling, man kan søge. Denne skelnen er i Akademiraadets øjne central. I et tillidshverv er opgaven loyalt at varetage det faglige fælleskabs interesser, til gode for samfundet. Det er så at sige et borgerligt ombud at arbejde i et udvalg. Set fra Akademiraadets side er dette udgangspunkt blevet respekteret gennem årtier, siden kunstfondens oprettelse.

Endelig vil Akademiraadet gerne påpege, at arbejdet som billedkunstner og arkitekt er væsensforskelligt fra arbejdet som kunstformidler. I en lukket ansættelsesproces, hvor embedsmænd også skal vurdere ansøgeres kvalifikationer som udvalgsmedlemmer, kan man frygte, at det ikke bliver de kunstfaglige kompetencer, der fokuseres på som de naturligt gør i et repræsentantskab udpeget af kunstneres organisationer og institutioner. Akademiraadet vurderer, at en almindelig, offentlig ansættelsesprocedure vil udelukke den faglige indsigt i processen, og skabe grobund for mistillid.

Derfor fraråder Akademiraadet den påtænkte forsøgsordning.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET