Vejledning til kunstcirkulæret

Høringssvar – udkast til vejledning til cirkulære nr. 9067 af 17. februar 2004 om kunstnerisk udsmykning af statsligt byggeri

Akademiraadet finder det glædeligt, at der nu udarbejdes en vejledning til Kunstcirkulæret, og vi finder, at der er mange gode og hensigtsmæssige uddybninger/forklaringer, som bygherrer og kunstnere m.fl. kan søge inspiration i.

Vi håber dog, at denne saglige vejledning kun er første skridt i en styrket formidling og kommunikation af cirkulæret, og at der følges op med en inspirerende og visuel vejledning med eksempler på konkrete udsmykninger mm.

Rådet beklager naturligvis, at det ikke længere skal udpege kunstkonsulenter til ordningen, en opgave som vi mener, at vi og de kunstkonsulenter, som vi har udpeget, har varetaget til alles tilfredshed igennem mange år.

Rådet har derudover følgende bemærkninger:

Kapitel 2. Anvendelsesområde
S. 3, sidste afsnit: ”Ejeren påtager sig vedligeholdelsesforpligtigelsen af værket, hvilket indebærer…… ”.
Vi anbefaler, at der de steder, hvor dette står i vejledningen, tilføjes: hvilket indebærer, at værket til en enhver tid skal fremstå vel vedligeholdt (eller at værket skal vedligeholdes efter de forskrifter, som kunstneren har beskrevet i vedligeholdelsesplanen for værket) og at værket ikke må ændres….. .

Kapitel 6. Statens Kunstfonds rådgivning
S. 5, sidste linje: ”….. skal bygherre drøfte byggeriets egnethed for kunstnerisk udsmykning med Statens Kunstfond ”.
Vi anbefaler, at der efter Statens Kunstfond tilføjes: eller kunstkonsulent udpeget af Statens Kunstfond.

Kapitel 7. Nedsættelse af kunstudvalg og den videre proces
S. 8, næstsidste afsnit: ” Afleverer kunstneren et skitseforslag, der…………….bør vedkommende honoreres med det aftale skitsehonorar, som fastlægges af bygherren eventuelt efter
samråd med Statens Kunstfond eller…. ”
Vi anbefaler, at eventuelt slettes, da Statens Kunstfond eller kunstkonsulenten bedst vil kunne vurdere, hvad et rimeligt skitsehonorar er for en given skitseopgave.

Kapitel 9. Rettigheder og pligter
S. 8, sidste afsnit, linje 2: ”…. At bygherren og eventuelle brugere af bygningen frit kan anvende…. ”.
Vi finder det problematisk, at det anbefales at aftale en fri brug af værket, da kunstnerne bør honoreres for brugen. I stedet kunne det anbefales, at der tages økonomisk højde for dette ved aftalen om honoraret for opgaven. Hensynet til offentliggørelse, dokumentation og formidling af værket vægter højt, men det bør ske mod betaling.

Vi anbefaler, at det indskrives, at bygherren/brugeren tilskyndes til at respektere kunstværkets rum eller zone. Dvs. at der ikke må ophænges eller opstilles andre kunstværker i umiddelbar nærhed af værket, som vil kunne drage sammenhængen med værket i tvivl.

Kapitel 10. Kunstværkets levetid, mangler, beskadigelse mm.
S. 9, 2. afsnit: ” Der bør i aftalen med kunstneren…. ”.
Vi anbefaler, at ordet bør erstattes med kan, og der efterfølgende skrives.. ”Eventuel aftalt levetid noteres i kontrakten…. ”.

Vi anbefaler at hele afsnittet Mangler ved kunstværket udgår.
Kunstnerens ansvar for fejl og mangler bør følge de almindelige retningslinjer for området, herunder AB 92, Købeloven mm. Kontraktmæssige regler om bl.a. 1-årige og 5-årige gennemgang af kunstværket kan fastsættes efter behov.

I alle tre afsnit: Mangler ved kunstværket, Hændelig undergang og Tyveri og hærværk, kan vi anbefale, at det tilføjes at bedømmelse eller stillingtagen til….. sker i samråd med Statens Kunstfond eller kunstkonsulent udpeget af Statens kunstfond.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET