Vindmøller ved Børglum Kloster

Hjørring Kommune har sendt et Forslag til Lokalplan nr. 900.8111-L17 i høring. Ifølge lokalplanen planlægges der opstillet 4 møller med en højde på max. 125 m som et vindmølleområde mellem Sønder Rubjerg og Vejby.

Akademiraadet vurderer, at de meget høje vindmøller vil påvirke det store åbne land i området på en særdeles uhensigtsmæssig måde, og vi må på det kraftigste opfordre til at placeringen og størrelsen af møllerne genovervejes.

Der er ikke alene tale om et område mellem Sønder Rubjerg og Vejby, men om en placering i det, der i Hjørring Kommunes ”Visuel Arkitekturguide for det åbne land i Hjørring Kommune” beskrives som ”storslået”. Det storslåede beskrives således:

  • det storslåede opleves, hvor ét stort dominerende træk som f.eks. klostre og herregårde samler landskabet.
  • det opleves, hvor der er ”højt til loftet”, bl.a. i forbindelse med fantastiske vide udsigter eller dramatiske terrænkontraster.
  • det storslåede er sårbart over for nye store byggerier, tekniske anlæg m.m., der bryder eller tager opmærksomheden fra stedets ”hovedattraktion” – det storslåede.”

Det vil sige, at i et sådan storslået område, skal der handles med omtanke. Især når der i det aktuelle, storslåede og åbne landskab ligger ét dominerende træk som Børglum Kloster.

Visuel arkitekturguide for det åbne land er vedtaget af Hjørring Kommunes Teknik- og miljøudvalget den 17. september 2012.

I Hjørring Kommunes ”Kulturen mellem kyst og land” fra 2006/07 beskrives kommunen som en kulturarvskommune og Børglum Kloster beskrives således:

”6. Børglum Kloster præger et stort landskabsrum med sin højtliggende placering på en morænebakke. Det omkringliggende landskab knytter sig til klostret. Ligesom der fra klostret og ud i landskabet er stor visuel kontakt.

Særlige værdier:

– Et stærkt orienteringspunkt og landmærke i landskabet

  • Repræsenterer vendsysselsk kultur fra 1100-tallet og senere
  • Udgør et selvstændigt landskabselement af meget stor betydning.”

Hjørring Kommune har med andre ord forsøgt at gardere sig mod projekter som de fire store, nye vindmøller.

Som forberedelse til lokalplansforslaget er der udarbejdet en Miljøkonsekvensrapport for det konkrete projekt af PlanEnergi for WindEstate A/S. Altså ikke af Hjørring Kommune. Rapporten konstaterer, at de store nye møller har moderat påvirkning af landskabet omkring Børglum Kloster, men overser helt det faktum – som rapportens illustrationer med al tydelighed viser – at de store møller overtager landskabet fuldstændig. Men også at 3 kilometers afstand fra lokalplanområdet til f.eks. Børglum Kloster er ingenting i det store åbne landskab. Her ses og synes alt og det er netop det, der er problemet med de store nye møller.

En af konsekvenserne af den nye planlov, der trådte i kraft i 2017, er, at mange planmæssige beslutninger fremover er overladt til kommunerne. Men dermed er det også overladt til kommunerne at modstå projekter som et vindmølleområde mellem Sønder Rubjerg og Vejby. Og her har Hjørring Kommune sendt en lokalplan i høring, der modarbejder strategier fra før den nye planlov blev indført i 2017 netop for at investorer, grundejere og andre virkelystne interessenter kan forstå og passe på de storslåede landskaber. Den uheldige kombination af nye store vindmøller og en tilfældig, mulig byggegrund mener vi skal diskuteres, og Hjørring Kommune opfordres til at forhandle mageskifte eller andre konstruktive løsninger igennem, så et samfundsmæssigt fornuftigt anlæg som en vindmøllepark også bliver æstetisk fornuftigt.

Akademiraadet opfordrer hermed Hjørring Kommune til at genoverveje placeringen og størrelsen af møllerne.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET