Helle Juul

Arkitekt
Stiller op til Akademiet og JuryenMit arkitektfaglige virke, min måde at arbejde på, udvikle og blive inspireret på – udspringer af et bredt aktivitets- og interessefelt, som udmøntes i forskellige faglige virksomheder. Aktiviteter der får gensidig indflydelse de forskellige discipliner imellem.

I mit praktiske tegnestuearbejde, kunstneriske udviklingsarbejde såvel som forskningsmæssige har jeg fastholdt et ønske om at synliggøre og aktualisere relevante temaer, gennem udstillinger, undervisning, artikler, forelæsninger, seminarer og høringer.

Som det fremgår af min C.V har jeg netop lanceret Fremtidens urbane sundhedskultur, værktøjer til fremme af livskvaliteten i det byggede miljø.

Projektet fokuserer på erfaringer og bud på hvordan vi kan arbejde helhedsorienteret med planlægning og skabe fysiske forandringer, der sikrer sundhedsfremmende adfærd i vores byer.

If. Sundhedsprofilen viser 12,4 % af danskerne tegn på ensomhed, 52,6 % af den voksne befolkning er moderat eller svær overvægtige og 58,1 % lever ikke op til WHO’s minimums- anbefaling for fysisk aktivitet.

Sundhed er en etisk udfordring for byerne. Etisk, fordi klima, økologi, ensomhed og usund levevis er udfordringer, hvor samfundet kalder på politisk handling, og politikken kalder på fællesskabets indsats.

Så mit bidrag til akademiet forankres direkte i en social indignation, i nysgerrighed, fokus på samfundets sociale kapital, hvordan vi kan skabe bedre og mere robuste og bæredygtige byer, som i langt højere grad end tilfældet er i dag skærper vores fokus på at vores byggede omgivelser har stadig stigende indflydelse på vores trivsel – og vores livskvalitet.

ET INTERNATIONALT UDBLIK OG EN TVÆRFAGLIG TILGANG

Min tilgang til faget er at kigge ud for at finde inspiration i internationale og tværfaglige perspektiver. Jeg har et stort internationalt netværk, der fungerer som kritisk masse i både tegnestuens og min egen udvikling. Vi skal arbejde tværfagligt, gennem forskellige perspektiver skærper vi muligheden for innovation. Det er i forskelligheden, at vi finder ny inspiration, får sparring og kan få et nyt syn på arkitektens rolle.

ET AKADEMISK FUNDAMENT

I min faglige praksis inddrager jeg så vidt muligt forskning og andre fagligheder.

Forskning er med til at sikre, at arkitekturen rækker ud over sig selv og skubber til udviklingen. Vi involverer os derfor i både forsknings- og udviklingsprojekter, og resultaterne anvendes praktisk i vores arbejde og videreformidles gennem forelæsninger, workshops og oplæg på konferencer.