Kunstrådsloven

Kære Brian Mikkelsen

Formændene for Akademisk Arkitektforening, Danske Designere og Akademiraadet har i marts måned haft en drøftelse af de statslige støtteordninger for designere og arkitekter.

Det to strengede system Kunstfonden og Kunstrådet, som i hovedtræk yder henholdsvis arbejdslegater til kunstnere og projekttilskud inden for billedkunst, litteratur, scenekunst og musik, eksisterer i dag ikke for arkitekter og designere.

I Statens Kunstfonds udvalg for Arkitektur og i udvalget for Kunsthåndværk og design modtages der hvert år et stort antal ansøgninger om tilskud til produktions- og formidlingsprojekter, herunder formidling af arkitektur og design i udlandet, som ikke har mulighed for at opnå tilskud i Kunstfondens regi. Arkitekter og designere falder hermed ofte mellem to stole, i et hul, hvor der ikke er mulighed for at opnå tilskud til projekter. Disse tilskudsmuligheder burde efter vores skøn forankres i Kunstrådet.

Man kunne forestille sig flere løsninger på disse forhold.

Den primære model vil være at udvide Kunstrådets opgaveportefølje, således at arkitektur og design (eventuelt også kunsthåndværk) bliver omfattet af Kunstrådets støttemuligheder med et samlet udvalg. Midlerne fra den eksisterende Designpulje kan med fordel indplaceres i Kunstrådet, for i første omgang at gøre det til et udgiftsneutralt tiltag og samtidigt opnå, at uddelingen af disse midler omfattes af armslængdeprincippet. Den samlede effekt af udvidelsen vil være en klar forbedring for vores fag, og det vil også medføre større gennemsigtighed, ensartethed og rimelighed i det statslige støttesystem, Kunstfonden og Kunstrådet.

Hvis Kunstrådet, som der gives udtryk for i undersøgelsesrapporten fra Pluss, har brug for yderligere forankring inden nye kunstarter assimileres, kunne man også som anbefalet i rapporten forestille sig, at der i en periode åbnes for en bredere fortolkning af Kunstrådets kunstneriske felt, således at arkitekter og designere (kunsthåndværkere) også får mulighed for at få støtte. Vi er dog klar over, at der indtil videre ikke er den nødvendige faglige ekspertise inden for disse felter i Kunstrådets regi, men det må kunne løses.

Den sekundære model kunne være midlertidigt at legitimere, forøge og optimere Kunstfondens støtte til produktions – og formidlingsprojekter inden for udvalget for Arkitektur og udvalget for Kunsthåndværk og design. Her er der etableret faglige kompetente armslængdeorganer til at varetage denne opgave, og det vil umiddelbart være lettere at gennemføre. På lang sigt er det ikke en optimal og holdbar løsning, men det er en potentiel løsning indtil Kunstrådet er klar til ændringer.

Under alle omstændigheder vil vi meget gerne drøfte disse forslag med dig i forbindelse med revisionen af Kunstrådsloven.

Jeg håber hermed, at du vil foranledige et møde i den nærmeste fremtid, da jeg har forstået, at du går i gang med drøftelserne af revisionen af loven i april måned.  

Dette brev understøttes af Rikke Krogh, formand for Akademisk Arkitektforening og Pernille Grønbech Palsbo, formand for Danske Designere.            

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET