Parallelsamfundslovgivningen underkender fredninger og bevaringsværdige områder

Det mener Akademiraadet er meget kortsigtede hensyn, da parallelsamfundslisterne – heldigvis – hurtigt forældes som følge af de mange politiske og bystrategiske indsatser. Som samfund risikerer vi at miste uvurderlige natur- og arkitektoniske værdier på den lange bane, hvis fredninger og kulturværdier ikke bibeholdes. 

Akademiraadet har med interesse fulgt udviklingen af Tingbjerg, som er et af flere udviklingsprojekter i udsatte boligområder under parallelsamfundslovgivningen. Akademiraadet har, siden den første parallelsamfundsliste kom til verden i 2010, været kritisk over for parallelsamfundslovgivningen, da den – uagtet den store samfundsmæssige nødvendighed af at skabe mere balancerede by- og boligområder – sætter kulturelle, arkitektoniske og sociale værdier på spil, og underkender fredninger og bevaringsværdige by- og landskabsområder. Akademiraadet finder det problematisk, at Parallelsamfundspakken på landsplan anvendes til at nedrive, omdanne og sælge almene boliger og bygge nye private udlejnings- og ejerboliger i en tid, hvor der er akut behov for flere betalbare boliger.

De arkitektoniske værdier sløres

I Tingbjerg betyder det, at boligområdet skal reducere mængden af almene boliger til maksimalt 40%, på trods af, at boligområdet blev taget af listen over ”omdannelsesområder” d. 1. december 2022. Dette sker ikke gennem nedrivning, men gennem ”fortynding” ved at opføre nye private lejeboliger mellem – og nu også ovenpå – de almene boliger. I de tidlige faser af udviklingsplanen har man bibeholdt en tydelig opdeling mellem det eksisterende byggeri, tegnet af Steen Eiler Rasmussen i C.Th. Sørensens haveplan, og de nye rækkehuse, der er tilført mellem de eksisterende boliglænger. Akademiraadet er bekymret over, at den arkitektoniske værdi vil forringes med tilføjelsen af tagboliger ovenpå på de eksisterende almene boliger mod Åkandevej og Ruten. Ved at bygge ovenpå den eksisterende bebyggelse sløres forskellen mellem det oprindelige bevaringsværdige Tingbjerg og udviklingsprojektet, hvilket skaber uklarhed for eftertiden om de arkitektoniske bevaringsværdier i Tingbjergs oprindelige bebyggelsesplan.

Naturværdier og biodiversitet ofres til fordel for biltrafikken

Også naturværdierne er under angreb som følge af parallelsamfundslovgivningen. Lokalplanens forudsætning er en af-fredning af Husumvold (Vestvolden) for at tilvejebringe areal til en bred vej til 10.000 biler i døgnet igennem voldanlægget. Da Vestvolden imidlertid er dobbeltfredet som nationalt fortidsminde og som levested for truede dyrearter, kræver det en anlægslov, der netop nu er under behandling i Folketinget (L 175). Akademiraadet anbefaler derfor, at fredningen af Vestvolden bibeholdes. Da Tingbjerg ikke længere er på listen over udsatte boligområder synes der ikke at være hjemmel til at fortsætte dette ødelæggende indgreb på Vestvolden.

Akademiraadet stiller sig gerne til rådighed for yderligere dialog.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET