Bekendtgørelse og vedtægter mm.

Akademiets formelle grundlag er fastlagt i Kulturministeriets Bekendtgørelse nr. 306 af 18. maj 1999 for Det Kongelige Akademi for De Skønne Kunster.
Som supplement til denne har Akademirådet udarbejdet et sæt vedtægter, der sætter rammerne for Akademiets arbejde. Herudover findes der regler for optagelse i Kunstnersamfundet, tildeling af medaljer, rådets udvalg og valg til Kunstnersamfundet

Bekendtgørelse

Kulturministeriets Bekendtgørelse nr. 306 af 18. maj 1999 for Det Kongelige Akademi for De Skønne Kunster

§ 1 Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster virker til kunstens fremme og som statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål.

Stk.2
Akademiet behandler henvendelser fra statslige myndigheder. Akademiet kan på eget initiativ indhente oplysninger fra og fremsætte erklæringer over for statslige myndigheder og institutioner samt over for offentligheden.

Stk.3
Akademiet står til rådighed som rådgiver i kunstneriske spørgsmål for amtskommunale og kommunale myndigheder.

Stk.4
Akademiet udpeger medlemmer til statslige, kommunale og andre offentlige eller private repræsentantskaber, komiteer, bestyrelser m.v. i henhold til de for disse gældende bestemmelser. Akademiet udpeger desuden censorer, medlemmer af ansættelsesudvalg, samt medlemmer til skolebestyrelser m.v. til videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner i henhold til de for skolerne gældende regler.

Stk.5
Akademiet uddeler efter de fastsatte regler de medaljer, præmier og priser, der henhører under Akademiet.

Akademiraadet

§ 2
Akademiets virksomhed udøves gennem Akademiraadet.

Stk.2
Kulturministeren bemyndiger Akademiraadet til at fastsætte regler om organisationen af Akademiets virksomhed.

Overgangsbestemmelser

§ 3
Akademiets organer er frem til den 1. april 1999 institueret efter bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 393 af 5. juli 1988.

Stk.2
Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 393 af 5. juli 1988 og cirkulære af 15. marts 1990 ophæves.

Stk.3
Nærværende bekendtgørelse har virkning fra 1. april 1999.
Kulturministeriet, den 18. maj 1999
ELSEBETH GERNER NIELSEN

Vedtægter

Kapitel 1 – Kunstnersamfundet

§ 1 Kunstnersamfundets opgaver
Kunstnersamfundet vælger hvert tredje år de ordinære medlemmer af Akademiet samt medlemmer til Juryen.
Stk. 2
Kunstnersamfundets valg til Akademiet og til Juryen samt forberedelserne hertil ledes af Akademiraadets forretningsudvalg. Umiddelbart før hvert valg indkaldes Kunstnersamfundets medlemmer, samlet eller sektionsvis, til orienterende møde.

§ 2 Medlemmer
Kunstnersamfundets medlemmer er de kunstnere, som Juryen har anerkendt til optagelse. Medlemmerne er opdelt i to sektioner, arkitekter og billedkunstnere.
Stk. 2
Optagelse i Kunstnersamfundet forudsætter dansk statsborgerskab eller fast bopæl i Danmark.
Stk. 3
Flytter et medlem, der ikke er dansk statsborger, til udlandet bortfalder medlemskabet af Kunstnersamfundet ikke.
Stk. 4
Medlemmer der er optaget inden den 5. juli 1988 er medlemmer for livstid. Medlemmer optaget fra den 5. juli 1988 og frem er optaget for 12 år ad gangen. 

Kapitel 2 
– Akademiet

§ 3 Akademiets opgaver
Akademiet vælger Akademiraadets medlemmer og indvælger æresmedlemmer i Akademiet.
Stk. 2
Akademiets virksomhed udøves gennem Akademiraadet.
Stk. 3
Akademiets medlemmer har pligt til at lade sig indvælge i de udvalg, som Akademiraadet nedsætter, og bistå ved løsning af de opgaver, som påhviler rådet.
Stk. 4
Akademiet træffer afgørelse om forslag til ændringer i denne vedtægt. 

§ 4 Sammensætning
Akademiet har 60 ordinære medlemmer og 20 suppleanter, valgt for seks år med mulighed for umiddelbart genvalg én gang i fortsættelse af én valgperiode. Efter 3 års pause vil valg af et tidligere medlem igen kunne ske, og så fremdeles.
Stk. 2
Kunstnersamfundets to sektioner vælger hver blandt sine medlemmer 30 kunstnere til Akademiet samt 10 suppleanter for disse. Halvdelen heraf fratræder hvert tredje år efter tur. Suppleanter til Akademiet prioriteres efter opnåede stemmer og indtræder i denne orden, hvis et medlem i den pågældende sektion for den pågældende valgperiode fratræder. Ved de årlige møder, hvor Akademiet skal vælge medlemmer til Akademiraadet, indkaldes suppleant ikke, selv om et medlem har forfald.
Stk. 3
Akademiraadets formand og næstformand er Akademiets præsident og vicepræsident. 

§ 5 Rådsvalgte- og æresmedlemmer af Akademiet
I Akademiet kan indvælges æresmedlemmer samt indtil 12 rådsvalgte medlemmer. Æres- og rådsvalgte medlemmer af Akademiet er ikke valgberettigede eller valgbare ved valget til Akademiraadet og behøver ikke at være knyttet til kunstnerstanden.
Stk. 2
Æresmedlemmer vælges for livstid efter forudgående skriftlig og motiveret indstilling af mindst 24 ordinære medlemmer af Akademiet. Til valg kræves, at mindst 40 af Akademiets ordinære medlemmer stemmer for den pågældendes optagelse.
Stk. 3
Akademiraadet kan vælge indtil 12 rådsvalgte akademimedlemmer med særlig faglig viden, som man ønsker at knytte nærmere til Akademiet. Valg kan finde sted inden for en seksårig valgperiode med virkning for resten af denne. Genvalg kan finde sted.

§ 6 Møder
Akademiets præsident indkalder Akademiets medlemmer til mindst et årligt ordinært møde, der normalt afholdes umiddelbart inden 1. april, med henblik på valg af medlemmer til Akademiraadet.Desuden kan præsidenten indkalde Akademiet til ekstraordinære møder, når det findes nødvendigt, og skal indkalde til møde, når mindst 12 medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom.
Stk. 2
Møder i Akademiet skal indkaldes skriftligt – eventuelt pr. e-mail – med mindst 14 dages varsel.

Kapitel 3 – Juryen

§ 7 Juryens opgaver
Juryen optager medlemmer i Kunstnersamfundet og skal tilstræbe, at alle kvalificerede kunstnere anerkendes til optagelse.

§ 8 Optagelse og overflytning
Optagelse sker på baggrund af Juryens vurdering af kvaliteten i en kandidats kunstneriske virksomhed og kvalifikationer i forhold til det niveau, allerede anerkendte medlemmer i Kunstnersamfundet repræsenterer. Ved beslutning om optagelse af nye medlemmer samt forlængelse af medlemskab i Kunstnersamfundet følger Juryen de af Akademiraadet til enhver tid fastsatte regler herfor.
Stk. 2
Umiddelbart inden udløbet af en optagelsesperiode skal Juryen afgøre, om de pågældendes medlemskab kan forlænges for de kommende 12 år. Ved afgørelse heraf skal Juryen udelukkende tage stilling til, om medlemmet stadig er aktiv, udøvende kunstner inden for arkitektur, billedkunst eller tilgrænsende kunstarter.
Stk. 3
Ønsker et medlem af Kunstnersamfundet overflytning fra en sektion til en anden, skal der være mindst 3 stemmer for overflytning i den sektion i Juryen, hvortil vedkommende ønsker at blive overført.

§ 9 Sammensætning
Juryen består af 12 medlemmer og 8 suppleanter valgt for 3 år med mulighed for umiddelbart genvalg én gang i fortsættelse af én valgperiode. Efter 3 års pause vil valg af et tidligere medlem igen kunne ske, og så fremdeles.
Stk. 2
Kunstnersamfundet vælger fra hver sektion tre medlemmer og to prioriterede suppleanter. Akademiraadet vælger ligeledes fra hver sektion tre medlemmer og to prioriterede suppleanter. Ved valgene skal Akademiraadet tilstræbe en alsidig sammensætning af Juryen.
Stk. 3
Fratræder medlemmer af Juryen, indtræder i prioritetsorden suppleanter, der inden for sektionen er valgt af samme valggruppe, som medlem; subsidiært indtræder sektionens suppleanter, valgt af den anden valggruppe, som medlem.
Stk. 4
Akademiraadet kan foretage supplerende valg til Juryen for resten af en valgperiode for medlemmer og suppleanter, der fratræder, også selvom de fratrådte var valgt af Kunstnersamfundet.
Stk. 5
Medlemmer af eller suppleanter til Juryen kan ikke samtidig være medlem af eller suppleant til Akademiraadet. 

§ 10 Møder
Umiddelbart efter den 1. april hvert år konstituerer Juryen sig med formand og næstformand.
Stk. 2
Formanden er Juryens talsmand i sager behandlet af Juryen.
Stk. 3
Juryen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 4
Juryen er beslutningsdygtig, når mindst 7 medlemmer (heri medregnet evt. suppleanter) er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslaggivende.
Stk. 5
Juryen holder normalt 4 møder årligt. I øvrigt indkaldes til møder, så ofte Juryens formand finder det nødvendigt. 

Kapitel 4 – Akademiraadet

§ 11 Akademiraadets opgaver
Akademiets virksomhed udøves gennem Akademiraadet, der virker til kunstens fremme og er statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål.
Stk. 2
Rådet behandler henvendelser fra statslige myndigheder og står til rådighed som rådgiver for kommunale myndigheder. Rådet kan på eget initiativ indhente oplysninger fra og fremsætte erklæringer over for statslige myndigheder og institutioner samt over for offentligheden.
Stk. 3
Rådet udpeger medlemmer til statslige, kommunale og andre offentlige eller private repræsentantskaber, udvalg, bestyrelser mv.
Stk. 4
Rådet udpeger censorer til videregående uddannelsesinstitutioner i henhold til de for skolerne gældende regler.
Stk. 5
Rådet yder rådgivning i forbindelse med ansættelse af kongelige bygningsinspektører. 
Stk. 6
Rådet uddeler medaljer, legater, præmier og priser, der henhører under Akademiet.
Stk. 7
Rådet har sammen med Danmarks Kunstbibliotek og Det Kongelige Danske Kunstakademis skoler ansvaret for Kunstakademiets kunstsamling.
Stk. 8
Rådet yder gennem Udvalget for Kirkekunst sagkyndig bistand til Kirkeministeriet og stiftsøvrighederne i spørgsmål om kunstneriske udsmykninger i og omkring kirker og kirkegårde, i henhold til Lov om Folkekirkens Kirkebygninger og Kirkegårde.
Stk. 9
Rådet udtaler sig i tvivlstilfælde om en kunstnerisk udsmykning kan kvalificeres som kunst i henhold til afskrivningsloven.
Stk.10
Rådet ansætter og afskediger akademisekretæren. Forretningsudvalget ansætter og afskediger sekretariatets øvrige personale.

§ 12 Sammensætning
Akademiraadet består af 12 medlemmer og 6 suppleanter, valgt for 2 år (med overlappende valgperioder) af og blandt Akademiets ordinære medlemmer.
Stk. 2
Rådet er sammensat af 2 faggrupper: Arkitektur og Billedkunst, bestående af 6 repræsentanter for hver af Akademiets sektioner, valgt sektionsvis. På tilsvarende måde vælges 6 suppleanter, 3 for hver sektion.
Stk. 3
Hver faggruppe udpeger en formand for 1 år ad gangen. Akademiraadets formand og næstformand danner sammen med de 2 faggruppers formænd forretningsudvalget, der forbereder de sager og indstillinger, som skal forelægges Akademiraadet.
Stk. 4
Hvis et medlem indtræder i eller bliver valgt som suppleant til Akademiraadet midt i en valgperiode, gælder medlemskab kun for den resterende del af valgperioden.

§ 13 Formand og næstformand
Akademiraadet vælger hvert andet år af sin midte og fra hver sektion rådets formand og næstformand. Umiddelbart genvalg af formanden kan kun finde sted én gang. Efter 2 års pause vil valg af en tidligere formand igen kunne ske, og så fremdeles.
Stk. 2
Akademiraadets formand tilrettelægger og leder rådets virksomhed og er i sin egenskab af præsident for Akademiet overordnet ansvarlig for Akademiets bevillinger.
Stk. 3
Hvis rådet ikke er beslutningsdygtigt, eller ikke kan sammenkaldes, og en sag ikke kan vente til næste møde, kan rådets formand træffe beslutning på rådets vegne – så vidt muligt efter samråd med medlemmer af rådet. Formanden orienterer om dette på det førstkommende rådsmøde.

§ 14 Møder
Akademiraadet konstituerer sig pr. 1. april hvert år med en dirigent og vicedirigent, samt hvert andet år med en formand og næstformand.
Stk. 2
Rådet fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 3
Rådet holder normalt møder én gang om måneden i tiden fra 1. september til 1. juni.
Stk. 4
Rådet er beslutningsdygtigt, når mindst 7 medlemmer (heri medregnet evt. suppleanter) er til stede.
Stk. 5
Hvor intet andet er foreskrevet træffes beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.Stk. 6Akademiraadets møder, der er lukkede, ledes af dirigenten.

§ 15 Udvalg
Akademiraadet nedsætter Udvalget for Kirkekunst.
Stk. 2
Rådet kan desuden nedsætte andre udvalg eller sagkyndige arbejdsgrupper til behandling af særlige sager.

§ 16 Sekretariat og økonomi
Akademiets administration følger de af staten fastsatte regler. Sekretariatsforretninger og Akademiets regnskabsvæsen varetages af akademisekretæren, som i øvrigt er ansvarlig over for formanden for, at de givne bevillinger anvendes i overensstemmelse med formålet. Akademisekretæren tilrettelægger Kunstnersamfundet valg til Akademiet og til Juryen.
Stk. 2
Akademisekretæren varetager under ansvar over for rådets formand den daglige ledelse.
Stk. 3
Akademiets IT samt drifts- og lønregnskab varetages af relevante ressortministerier.
Stk. 4
Akademiets årlige driftsbevilling fremgår af Finansloven § 21.21.21. Stk. 5Et årligt vederlag til Akademiraadets formand er godkendt af Kulturministeriet. Forretningsudvalget kan beslutte at råds- og udvalgsmedlemmer aflønnes for ekstraordinær arbejdsindsats i forbindelse med behandling af bestemte sager. 

Kapitel 5 – Beretning, stiftelsesfest, valgregler mv.


§ 17 Beretning
Beretning om Akademiets virksomhed, i et af Akademiraadet valgt format, fremsendes med jævne mellemrum – typisk i forbindelse med hver formandsperiodes ophør – til Kulturministeriet og gøres tilgængelig for Kunstnersamfundets medlemmer.

§ 18 Stiftelsesfest
Akademiet markerer hvert år, normalt på Frederik Vs fødselsdag den 31. marts, underskrivelse i 1754 af den første ’Fundation for Det kongelige danske Skildre- Bildhugger- og Bygnings-Academie i Kiøbenhavn’.

§ 19 Fællesregler for Det Kongelige Danske Kunstakademis institutioner
Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster, Danmarks Kunstbibliotek og Det Kongelige Danske Kunstakademis skoler udgør tilsammen Det Kongelige Danske Kunstakademis institutioner. Formanden for Akademiraadet afgør sammen med direktøren for Danmarks Kunstbibliotek samt skolernes rektorer alle spørgsmål om fælleslokaler, samlinger, personale mm., der vedrører forholdet mellem Akademiet, Kunstbiblioteket og skolerne. 

§ 20 Valgregler og reglementer
Akademiraadet fastsætter de nærmere regler for de valg, Kunstnersamfundet, Akademiet og rådet foretager og fastsætter endvidere andre nødvendige bestemmelser, bl.a. for rådets udvalg, Guldmedaljekonkurrencer og optagelse i Kunstnersamfundet.
 
Kapitel  6 – Vedtægtsændringer


§ 21 Vedtægtsændringer
Forslag til ændring af vedtægter kan i skriftlig form forelægges Akademiraadet af rådsmedlemmer eller af mindst 15 ordinære Akademimedlemmer. Ændringsforslag skal forelægges Akademiets ordinære medlemmer til afgørelse, hvis mere end halvdelen af alle rådets medlemmer støtter et ændringsforslag.
Stk. 2
Ændringsforslag, der således er vedtaget af rådet, sættes til afstemning i Akademiet. Endelig vedtagelse kræver at 35 af Akademiets ordinære medlemmer stemmer for forslaget.
Stk. 3
Afstemning herom sker ved skriftlig afstemning umiddelbart efter afholdelse af et med mindst 3 og højst 5 ugers varsel indkaldt møde i Akademiet. Efterfølgende skriftlig afstemning bortfalder dog, hvis 35 af Akademiets medlemmer på mødet stemmer for forslaget.
Stk. 4
Fra evt. udsendelse af ændringsforslag til afslutningen af afstemningen skal der gå mindst 3 uger.
Stk. 5
Opgørelsen af afstemninger foretages af rådets forretningsudvalg.Stk. 6
Der informeres om vedtægtsændringer på rådets hjemmeside.

Kapitel  7 – Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser


§ 22 Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser
Denne vedtægt træder i kraft den 1. december 2010.
Stk. 2
Ved valgene i 2010/2011 til Akademiet (§4), Akademiraadet (§12) og Juryen (§9) forholdes der i overensstemmelse med nedenstående stk. 3– 7.
Stk. 3
Ved valget til Akademiet i 2011 afgår 10 medlemmer samt 5 suppleanter fra hver af de hidtidige tre sektioner (30 medlemmer og 15 suppleanter i alt). Til erstatning for disse vælges 20 medlemmer og 5 suppleanter til Arkitektsektionen og 10 medlemmer til Billedkunstsektionen.
Stk. 4
De 20 medlemmer og 10 suppleanter af Billedhugger- og Malersektionen, der er valgt for 6 år i 2008 i henhold til den ophævede vedtægt pr. 1. april 1999, indgår i 2011 i Billedkunstsektionen, men berøres ikke af denne vedtægt mht. genvalgsbegrænsningen, jfr. § 4, stk. 1.
Stk. 5
Ved Akademiets valg i 2011 til Akademiraadet, hvor der afgår 6 medlemmer og 3 suppleanter af rådet (2 medlemmer og 1 suppleant fra hver af de hidtidige 3 sektioner), vælges, til erstatning for disse, 4 medlemmer og 2 suppleanter fra Arkitektsektionen og 2 medlemmer og 1 suppleant fra Billedkunstsektionen.
Stk. 6
De 4 medlemmer og 2 suppleanter i rådet, der er valgt for 2 år i 2010 af henholdsvis Billedhugger- og Malersektionen, indgår pr. 1. april 2011 i Billedkunst-faggruppen, jfr. § 12, stk. 2.
Stk. 7
Den pr. 1. december 2010 siddende Jury fortsætter indtil nyvalg finder sted i foråret 2011.

Valgreglement

Kapitel 1

Kunstnersamfundets valg af medlemmer til Akademiet og Juryen
 
Valg og valgperioder
§ 1
Kunstnersamfundets to sektioner, arkitekt- og billedkunstsektionen, vælger, hvert 3. år blandt sektionens medlemmer pr. 1. november i året forud for valgåret, 15 medlemmer og 5 suppleanter til Akademiet, samt 3 medlemmer og 2 prioriterede suppleanter til Juryen.
Stk. 2
Valgperioden til Akademiet er 6 år fra den 1. april i valgåret med mulighed for genvalg én gang i fortsættelse af en valgperiode. Se dog overgangsreglerne i § 24.
Stk. 3
Valgperioden til Juryen er 3 år fra den 1. april i valgåret med mulighed for genvalg én gang i fortsættelse af en valgperiode.
Stk. 4
Genvalg af medlemmer og suppleanter til Akademiet og Juryen kan finde sted efter 3 års pause. Ved afgørelse af om genvalg kan finde sted, skal kun hele valgperioder medregnes.
 
Tilrettelæggelse af og tidsfrister for valgene
§ 2
Valgene og forberedelserne hertil forestås af en valgbestyrelse bestående af Akademiraadets forretningsudvalg.
Valgbestyrelsen tilrettelægger valgene under hensyn til følgende:
a.
Senest den 10. december i året før valgåret skal Kunstnersamfundets medlemmer informeres om det forestående valg (1. udsendelse).
b.
Modtagelse af kandidatopstillinger, mindst 3 uger efter den 10. december.
c.
2. udsendelse af valgmaterialet, stemmesedler mv.
d.
Modtagelse af stemmesedler, mindst 2 uger efter 2. udsendelse af valgmaterialet.
e.
Dato for stemmeoptælling, senest 1 uge efter modtagelsen af stemmesedlerne.
f.
Dato for Akademiets møde med medlemmerne pr. 1. april i valgåret.
Stk. 2
Valgbestyrelsen kan dog i ganske særlige tilfælde (force majeure) forlænge modtagelsesfristerne og ændre de fastsatte frister for valget.
 
1. udsendelse af valgmateriale
§ 3 
1. udsendelse skal indeholde:
· Orientering om valgene til Akademiet og Juryen med oplysning om, hvilke akademi – og jurymedlemmer, der ikke er på valg.
· Frist for kandidatopstillinger til Akademiet og Juryen.
· Henvisning til valglisten på rådets hjemmeside (listen over sektionens medlemmer af Kunstnersamfundet).
Stk. 2
Kun medlemmer optaget på valglisten pr. 1. november er stemmeberettigede og valgbare. Evt. klage over valglisten skal indgives skriftligt til Akademiraadets kontor senest 1 uge efter udsendelsen, idet der gøres opmærksom på, at det er medlemmernes eget ansvar at rette eller meddele evt. adresseændringer mm.

Kandidatopstilling
§ 4
Kandidatopstilling skal foretages på de af Valgbestyrelsen udarbejdede opstillingsblanketter, der er tilgængelige på rådets hjemmeside akademiraadet.dk . Kandidaten skal oplyse navn, postadresse, telefonnummer samt e-mailadresse.
Stk. 2
Blanketten skal have påtrykt, hvilken sektion, hvilket valg og valgår den vedrører samt sidste frist for modtagelse på Akademiraadets kontor.
Stk. 3
Er der fejl i anmeldelsen, skal sekretariatet hurtigst muligt forsøge at kontakte kandidaten med henblik på berigtigelse.
Stk. 4
Kandidaterne kan tillige præsentere sig på opstillingsblanketten. Præsentationen afgives på kandidatens eget ansvar.
Stk. 5
Hvilke kandidater der stiller op til Akademiet og Juryen samt deres præsentationer gøres tilgængelig på rådets hjemmeside inden afstemningen.
 
Evt. suppleringsvalg
§ 5
Er der ved en af sektionernes valg til Akademiet eller Juryenkun opstillet det antal kandidater, der skal vælges eller færre, anses de opstillede for valgt uden afstemning, hvilket meddeles den pågældende sektions medlemmer.
Stk. 2
Eventueltmanglende medlemmer/suppleanter udpeges af Akademiraadet.
 
Stemmeafgivelse
§ 6
Kandidaterne anføres i alfabetisk rækkefølge på stemmesedlerne.
Stk. 2
Ved valg til Akademiets Arkitekt- og Billedkunstsektion, kan der højst sættes kryds ud for 10 kandidater og kun 1 kryds for hver kandidat.
Ved valget til Juryen kan der højst sættes kryds ud for 2 kandidater og kun 1 kryds ud for hver kandidat.
Stk. 3
Når vælgeren har stemt, nedlægges stemmesedlerne i de respektive stemmekuverter, der lukkes. Vælgeren daterer og underskriver (læseligt) indsendelsesformularen og oplyser ved afkrydsning, om der er stemt til ét af valgene eller dem begge.
Stk. 4
Stemmekuverter og indsendelsesformular lægges i indsendelseskuverten og sendes til Akademiraadets kontor inden fristens udløb.
 
Kontrol af modtaget stemmemateriale
§ 7
Akademiraadets sekretariat kontrollerer, under ansvar over for valgbestyrelsen, det indkomne materiales gyldighed.
 
Optælling af valgene
§ 8
Senest 1 uge efter afstemningsfristen gør valgbestyrelsen valget op.                                               
Stk. 2
Antallet af kuverter, der efter valgbestyrelsens kontrol godkendes, samt det antal kuverter, der ikke kommer i betragtning og årsagen hertil, anføres i valgprotokollen.
Stk. 3
Derefter udtages selve stemmekuverterne for hvert valg i en af valgbestyrelsen besluttet rækkefølge.
Følgende fremgangsmåde anvendes for hvert valg:
Stemmekuverterne skæres op, og stemmesedlerne tages ud, idet det påses, at den enkelte kuvert ikke indeholder andet og mere end en stemmeseddel.
Hver stemmeseddel kontrolleres – jfr. stk. 4
Valgresultatet opgøres, idet de valgte udtages i rækkefølge efter deres stemmetal, og derefter suppleanterne på tilsvarende måde.
Har to eller flere kandidater samme stemmetal, der har betydning for valget, afgøres rækkefølgen ved lodtrækning, der foretages af vedkommende optællingshold.
Valgresultatet og de ugyldige stemmesedler noteres i valgprotokollen.
Stk. 4
En stemmeseddel er ugyldig, når den er blank, og endvidere under følgende forhold:
– Når der er sat flere kryds end fastsat i § 6.
– Når stemmesedlen ikke er fremstillet ved valgbestyrelsens foranstaltning.
 
Offentliggørelse, valgprotokollens tilgængelighed og klager over valgene
§ 9
Hurtigst muligt efter opgørelsen af valget tilstilles alle opstillede kandidater skriftlig meddelelse om resultatet, og valget til Akademiet og Juryen offentliggøres.
 
§ 10
Evt.klage over valget kan i indtil 5 dage efter datoen for udsendelse af valgresultatet, indgives skriftligt til Akademiets præsident, der forelægger denne for valgbestyrelsen til udtalelse.
Stk. 2
Hvis valgbestyrelsen skønner, at klagen er så graverende og fejlen må anses for at have haft afgørende betydning for valgresultatet, overgår afgørelsen af, om der evt. skal foretages omvalg til Akademiraadet.
Stk. 3
Indkomne klager opbevares sammen medvalgmaterialet til klagens endelige behandling, ellers destrueres valgmaterialet efter klagefristens udløb.
 
Kapitel 2

Akademiets valg af medlemmer til Akademiraadet
 
§ 11
Akademiraadets 12 medlemmer og 6 suppleanter vælges for 2 år, blandt de 60 ordinære medlemmer af Akademiet.
Stk. 2
Medlemmerne vælges sektionsvis, idet rådet er sammensat af 2 faggrupper, arkitektur og billedkunst, hver bestående af 6 medlemmer og 3 suppleanter.
 
§ 12
Hvert år i marts måned (evt. ultimo februar) afholdes et møde med de ordinære medlemmer af Akademiet pr. 1. april samme år. Mødet består af et sektions- og et efterfølgende fællesmøde.
Stk. 2
Der indkaldes ikke suppleanter for de ordinære medlemmer, der måtte melde afbud til mødet. Af indkaldelsen skal fremgå, hvilke rådsmedlemmer og suppleanter der ïkke er på valg pr. 1. april.
 
§ 13
Ved en sektions valgmøde skal mindst halvdelen (dvs. 15) af medlemmerne være til stede, for at valg kan foretages. Er sektionen ikke beslutningsdygtig, indkaldes til nyt sektionsmøde med mindst 1 uges varsel, hvor sektionen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.
Stk. 2
Møderne i de 2 sektioner ledes af formanden for vedkommende faggruppe i Akademiraadet eller – såfremt denne ikke er udpeget eller ikke er til stede – af en af sektionens medlemmer valgt mødeleder.
Kun de fremmødte akademimedlemmer har stemmeret, men kandidatforslag kan indsendes skriftligt til rådets kontor inden mødet.
 
§ 14
Valget af medlemmer og suppleanter foretages i hver sektion som særskilte valg, ligesom evt. supplerende valg for en anden valgperiode foretages særskilt.
Stk. 2
Valgene sker ved skriftlig afstemning.
Stk. 3
Såfremt der stilles forslag om valg til rådet af en person, der ikke er til stede, må der foreligge bekræftelse på, at vedkommende er villig til at påtage sig valg.
Stk. 4
Hver sektion vælger 3 medlemmer for den næste 2-års periode pr. 1. april. 
Følgende fremgangsmåde anvendes:
Hvis der ikke er flere kandidater end det antal medlemmer der skal vælges, bortfalder afstemningen.
Valget sker ved skriftlig afstemning mellem samtlige kandidater – på stemmesedlen må højst skrives navnene på det antal kandidater, der skal vælges.
De kandidater, der ved denne afstemning opnår det højeste antal stemmer, er valgt som medlemmer af Akademiraadet.
Ved evt. stemmelighed, der har betydning for valget, foretages omvalg mellem de kandidater, der har opnået lige mange stemmer. Resulterer et sådant omvalg igen i stemmelighed, afgøres omvalget ved lodtrækning.
Stk. 5
Dernæst vælges sektionens suppleant for den næste 2-års periode pr. 1. april med samme fremgangsmåde som for de egentlige medlemmer, dog må der ved suppleantvalget kun stemmes på én kandidat.
 
§ 15
Supplerende valg for den løbende valgperiode i rådet (hvortil valgene gælder endnu et år) kan derefter være nødvendige at foretage, fx såfremt en suppleant, valgt for den løbende valgperiode, blev indvalgt som medlem af rådets for den næste 2-års valgperiode, eller såfremt et siddende rådsmedlems eller siddende suppleants valgperiode til Akademiet for de skønne Kunster udløber pr. 1. april og vedkommende ikke er genvalgt til Akademiet.
Stk. 2
Udtræder et rådsmedlem, fordi vedkommende ikke blev genvalgt til Akademiet, indtræder i dennes sted den for samme valgperiode og af samme sektion udpegede suppleant som medlem af rådet for det resterende år af valgperioden, såfremt vedkommende stadig er medlem af Akademiet. Sektionen skal derfor vælge en ny suppleant (eller evt. et nyt medlem) for det resterende år af valgperioden.
Ved supplerende valg benyttes samme fremgangsmåde som i § 4.
 
§ 16
Sektionens mødeleder meddeler præsidenten, hvilke medlemmer og suppleanter, der er valgt.
Resultaterne af valget offentliggøres efter Akademiraadets konstituerende møde, der normalt afholdes umiddelbart før den 1. april.
 
Kapitel 3

Akademiets valg af æresmedlemmer
 
§ 17
Akademiet kan i henhold til § 5 i vedtægterne for livstid indvælge såvel indenlandske som udenlandske æresmedlemmer, som ikke behøver at være knyttet til kunstnerstanden. Æresmedlemmer har adgang til at overvære Akademiets møder, dog uden stemmeret.
 
§ 18
Æresmedlemmer vælges efter forudgående skriftlig og motiveret indstilling af mindst 24 ordinære medlemmer af Akademiet.
Stk. 2
Indstillingen udsendes til Akademiets 60 ordinære medlemmer mindst 2 uger før det førstkommende årlige møde i Akademiet.
Stk. 3
Valg af æresmedlemmer kræver, at mindst 2/3 af Akademiets medlemmer stemmer for optagelse (dvs. mindst 40 stemmer for).
Stk. 4
Afstemningen foregår på mødet ved håndsoprækning, medmindre ét af de tilstedeværende medlemmer ønsker skriftlig afstemning.
Stk. 5
Såfremt der ikke er mindst 40 medlemmer til stede på mødet, udsendes indstillingen – medmindre afstemningen på det ordinære møde har vist, at der ikke kan skabes flertal for optagelse – sammen med en stemmeseddel til Akademiets 60 medlemmer, der på stemmesedlen skal tilkendegive, om de stemmer for eller stemmer imod vedkommendes valg som æresmedlem.
Stemmesedlen skal underskrives af akademimedlemmet, returneres til Akademiraadets kontor og skal være Akademiraadets kontor i hænde inden for den fastsatte frist for modtagelsen af stemmesedlerne.
Denne frist skal mindst være 2 uger fra datoen for udsendelsen af stemmematerialet.
                                                                                                                                               
§ 19
Præsidenten underretter skriftligt nyvalgte æresmedlemmer, og æresmedlemsbrev overrækkes normalt ved den førstkommende Stiftelsesfest.
 
Kapitel 4

Akademiraadets valg af rådsvalgte medlemmer
 
§ 20
Akademiraadet kan i henhold til § 5 i vedtægterne vælge indtil 12 medlemmer med særlig faglig viden, som man ønsker at knytte nærmere til Akademiet. Rådsvalgte medlemmer er hverken valgberettigede eller valgbare ved valget til Akademiraadet og behøver ikke at være knyttet til kunstnerstanden.
Stk. 2
Akademiraadets valg af rådsvalgte medlemmer af Akademiet kan finde sted inden for en seksårig valgperiode med virkning for resten af denne. Dvs. at nyvalgte rådsvalgte medlemmers valgperiode er den samme, som den på valgtidspunktet resterende del af de senest valgte ordinære akademimedlemmers. Genvalg kan finde sted.

§ 21
Hvert år på det første møde i rådet efter det konstituerende møde oplyses, hvilke rådsvalgte medlemmer der sidder i Akademiet. Såfremt der er færre end 12, kan der fremsættes motiverede forslag til genvalg eller nyvalg af rådsvalgte medlemmer.
Stk. 2
Fremkommer der forslag om flere rådsvalgte medlemmer, end der er ledige “pladser”, foretages allerede på dette tidspunkt en afstemning om, hvilke af de foreslåede kandidater der skal på dagsordenen på rådets næste møde.

§ 22
Forslag til rådsvalgte medlemmer af Akademiet kan dog fremsættes på andre møder end det i § 2 nævnte; men valg kan først foretages på det efterfølgende rådsmøde.

§ 23
De valgte rådsvalgte medlemmer af Akademiet underrettes skriftligt af Akademiraadets formand med angivelse af, for hvilken periode valget gælder.

Kapitel 5

Midlertidige overgangsbestemmelser
 
§ 24 
Midlertidige overgangsbestemmelser i forbindelse med kommende valg 2012 og 2014.
For at sikre en fremtidig ligelig afgang af medlemmer og suppleanter ved valget til Akademiet pr. 1. april 2014, hvor der afgår 20 medlemmer samt 10 suppleanter fra Billedkunstsektionen, vælges til erstatning for disse 15 medlemmer for 6 år, 5 medlemmer for 3 år, 5 suppleanter for 6 år og 5 suppleanter for 3 år. De 15 kandidater der opnår de højeste stemmetal er valgt som medlemmer for 6 år. De 5 kandidater der næstefter de 15 kandidater opnår de højeste stemmetal er valgt som medlemmer for 3 år. Med hensyn til suppleanterne forholdes tilsvarende, således at de 5 kandidater, der næstefter de 20 kandidater opnår de højeste stemmetal er valgt som suppleanter for 6 år, og de kandidater der næstefter de 25 kandidater opnår de højeste stemmetal er valgt som suppleanter for 3 år.
Stk. 2
For også at sikre fremtidig ligelig afgang af rådsmedlemmer i Billedkunstfaggruppen, vælger Billedkunstsektionen i 2012 4 medlemmer, hvoraf 3 medlemmer vælges for 2 år og 1 medlem vælges for 1 år. De 3 medlemmer der opnår højest stemmetal er valgt for 2 år.
  
Kapitel 6

Ikrafttrædelse
 
§ 25
Dette valgreglement er vedtaget af Akademiraadet den 13. november 2013 og træder i kraft umiddelbart. Valgreglementet af 18. januar 2012 ophæves hermed.

Forretningsorden

Forretningsorden

Møder

§ 1
Akademiraadet holder normalt møder en gang om måneden i tiden fra 1. september til 1. juni.
Stk.2
Rådet fastlægger sin mødeplan for et år ad gangen.
Stk.3
Formanden kan udover de fastsatte møder indkalde til ekstraordinære rådsmøder, når der skønnes behov for det, eller når mindst 4 af rådets medlemmer skriftligt begærer det. Ekstraordinære møder bør indkaldes med 14 dages varsel.
Stk.4
Ved afbud til møder indkaldes suppleant fra den pågældende faggruppe. Et medlem, der er forhindret i at deltage i et indvarslet møde, skal hurtigst muligt give sekretariatet besked herom og samtidig meddele hvilken suppleant, der ønskes indkaldt i stedet. Har et rådsmedlem forfald tre gange i træk henstilles til, at suppleanten indkaldes i stedet for medlemmet i den resterende valgperiode.
Stk.5
Møderne ledes af dirigenten.
Stk.6
Rådet er beslutningsdygtigt, når mindst 7 medlemmer (heri medregnet evt. suppleanter) er til stede.
Stk.7
Hvor ikke andet er foreskrevet træffes beslutning ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk.8
Afstemning afholdes skriftligt, såfremt ét medlem fremsætter ønske herom.
Stk.9
Rådets møder er ikke åbne for andre end rådets medlemmer. Forretningsudvalget kan dog indkalde udvalgsmedlemmer og andre, når det skønnes relevant for behandlingen af en sag.
 
Dagsorden – referat mm.

§ 2
Dagsorden for ordinære møder udarbejdes af akademisekretæren efter samråd med  formanden.
Stk.2
Dagsorden og bilag udsendes senest 6 dage før mødet. I særlige tilfælde kan varslet dog forkortes.
Stk.3
Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
 
Godkendelse af dagsordenforslag
Godkendelse af referatet fra sidste møde
Sager til behandling
Meddelelser
Eventuelt
Stk.4
Forslag til punkter på dagsordenen forelægges akademisekretæren hurtigst muligt og inden udsendelse af dagsordenen for det møde, hvor forslaget ønskes behandlet. Forslag, der fremlægges til beslutning, fremsættes skriftligt og udsendes som regel som bilag til dagsordenforslaget.
Stk.5
Rådet kan under godkendelse af dagsorden beslutte at optage sager af hastende art.
Stk.6
Af rådets møder udarbejdes beslutningsreferater, der godkendes på det efterfølgende møde i rådet.
Stk.7
Rådsmedlemmer har ret til at få mindretalsudtalelser gengivet i referaterne.
Stk.8

Referatudkast udsendes pr. mail, efter at rådets formand har haft mulighed for at kommentere udkastet, normalt 10 dage efter det refererede møde. Herefter sendes det til rådets medlemmer til godkendelse, og når referatet er godkendt, sendes det hurtigst muligt til Akademiets medlemmer.
Stk.9
Der udarbejdes ikke referat af møderne i Akademiraadets forretningsudvalg, men udvalgets beslutninger meddeles på førstkommende møde i rådet.
Stk.10
Rådets referater lægges efter godkendelse på hjemmeside, sager af intern karakter offentliggøres dog ikke. 
 
Rådets talsmand, loyalitet og fortrolighed

§ 3
Akademiraadets formand tegner rådet over for offentligheden med mindre andet er aftalt i det konkrete tilfælde.
Stk.2
Rådsmedlemmerne skal over for offentligheden handle loyalt over for rådets afgørelser.
Stk.3
I sager, der er under behandling i rådet, må medlemmernes meninger tilkendegives i rådet, og personlig henvendelse til ministerier, andre offentlige myndigheder eller pressen bør ikke finde sted.
Stk.4
Medlemmernes udtalelser under møderne er som udgangspunkt fortrolige.
 
Rådets forretningsudvalg

§ 4
Forretningsudvalget, der består af formanden, næstformanden samt de to faggruppers formænd, bestyrer på vegne af rådet Akademiets legater, Kunstnersamfundets valg til Akademiet og Juryen samt tilrettelægger rådets møder, den årlige stiftelsesfest og følger løbende op på økonomien, herunder budgetlægningen.
 
Rådsmedlemmers andre poster

§ 5
Et medlem af rådet bør ikke påtage sig sideløbende bestyrelses- eller udvalgsarbejde på tilsvarende niveau med arbejdet i rådet, der indebærer uddeling af legater mv., f.eks. i Statens Kunstfonds og Statens Kunstråds udvalg.
Stk.2
Hvis et medlem af rådet påtager sig en sådan post, bør vedkommende udtræde af Akademiraadet (men ikke af Akademiet).
Stk.3
For andre posters vedkommende skal et rådsmedlem orientere rådet om det pågældende eksterne arbejde, hvorefter rådet fra sag til sag vurderer, om det er acceptabelt, at et medlem af Akademiraadet bestrider den pågældende post, eller om det bør henstilles til vedkommende rådsmedlem enten at opgive posten eller udtræde af rådet.
Stk.4
På anmodning fra en minister kan Akademiraadets formand acceptere hverv i ministerielle arbejdsgrupper mv., også inden for områder, der overlapper rådets arbejdsområder.
Formanden skal i givet fald på det første rådsmøde orientere om, hvad hvervet indebærer (kommissorium). Rådet fastlægger derefter, principielt på det samme møde, en strategi for rådets behandling af den pågældende arbejdsgruppes resultater (rapport), herunder om formandens evt. inhabilitet i rådets udarbejdelse af kommentarer (høringssvar).
 
Inhabilitet

§ 6
Hvis et rådsmedlem på grund af slægtsforhold eller på grund af særlige økonomiske eller personlige interesser i sagens udfald må betragtes som inhabil, deltager medlemmet ikke i behandlingen af den pågældende sag. Det samme gælder, hvis et rådsmedlem er medlem af ledelsen af en faglig organisation, hvis interesser berøres af en sags behandling og afgørelse.
Stk.2
Det påhviler det enkelte medlem at orientere rådet om forhold, der kunne tænkes at skabe tvivl om medlemmets upartiskhed.
Stk.3
I tvivlstilfælde afgøres spørgsmål om inhabilitet af rådet.
 
Rådets udpegelser

§ 7
Rådets udpegelser af medlemmer til diverse udvalg, bestyrelser, komiteer mv. bør ske ud fra ønsket om at placere de bedst egnede, de mest kvalificerede personer på posterne. De udpegede er ikke bundet som repræsentanter for Akademiet, men udøver deres virke ud fra deres personlige skøn og vurderinger.
Stk.2
Ved evt. forslag om valg af et medlem af rådet til en sådan post fordi det forekommer formålstjenligt, bør rådet overveje, hvorvidt det på længere sigt kan give problemer, at posten bestrides af et rådsmedlem.
Stk.3
Til eksterne udvalg, bestyrelser mv., hvor arbejdet indebærer indkøb af værker, udlån af værkstedsfaciliteter eller gæsteatelier, samt uddeling af legater mv. bør rådet principielt ikke umiddelbart genvælge et medlem, men fra sag til sag vurdere, om genvalg er hensigtsmæssigt. 
 
Medaljer

§ 8
Akademiets medaljer tildeles efter drøftelser på tre møder i rådet.
Stk.2
Ved det første møde bør samtlige kandidater bringes i forslag, da der kun undtagelsesvis kan fremsættes nye kandidatforslag på det næste møde. Kandidaterne drøftes på baggrund af materiale til understøttelse af forslagene og materialet skal så vidt muligt fremlægges i digital form.
Stk.3
Ved det andet møde fortsættes drøftelsen af de på sidste møde prioriterede kandidater – samt evt. nye kandidater, og der foretages en skriftlig vejledende afstemning om de prioriterede kandidater. Herefter drøftes, hvilke kandidater, der skal medtages i den endelige afstemning, og der kan foretages endnu en vejledende afstemning.
Stk.4
Ved det tredje møde foretages – på baggrund af skriftlige motiveringer på maksimalt 1.100 anslag – en skriftlig afstemning om de på sidste møde prioriterede kandidater. Tildeling af medalje er besluttet, når otte medlemmer har stemt for.
Stk.5
Årets tildelinger af Akademiets hædersbevisninger refereres først efter, at hædersbevisningerne er uddelt (offentliggjort).
 
Vedtagelse af forretningsorden

§ 9
Rådet fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk.2
Hvert år, så vidt muligt på det første møde efter det konstituerende møde, vedtager  rådet sin forretningsorden.

Medaljereglement

Reglement for Akademiet for de Skønne Kunsters medaljer
VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Herved fastsættes følgende bestemmelser for de under Akademiet for de skønne Kunster hørende medaljer:

§ 1.
Akademiets medaljer er C.F. Hansen Medaillen, Thorvaldsen Medaillen, Eckersberg Medaillen, Thorvald Bindesbøll Medaljen, N.L. Høyen Medaljen og Franciska Clausen Medaljen.

§ 2.
Med C.F. Hansen Medaillen kan Akademiet for de skønne Kunster hædre et menneske for fremragende arbejde inden for den bundne kunst. Det kongelige Akademi for de skjønne Kunster lod medaljen præge i sølv i anledning af C.F. Hansens halvtredsårs embedsjubilæum i 1830. C.F. Hansen Medaillen er den højeste udmærkelse, Akademiet kan tildele en arkitekt.

§ 3.
Med Thorvaldsen Medaillen kan Akademiet for de skønne Kunster hædre et menneske for fremragende arbejde inden for den frie kunst. Det kongelige Akademi for de skjønne Kunster lod i 1838 Thorvaldsen Medaillen præge i sølv i anledning af hidsendelsen af mesterens arbejder fra Rom. Thorvaldsen Medaillen er den højeste udmærkelse, Akademiet kan tildele en billedkunstner.

§ 4.
Med Eckersberg Medaillen kan Akademiet for de skønne Kunster udmærke et menneske, der har ydet en indsats af høj kunstnerisk kvalitet inden for den frie eller den bundne kunst. Det kongelige Akademi for de skjønne Kunster lod medaljen præge i bronze i anledning af hundredårsdagen for C.V. Eckersbergs fødsel den 2. januar 1783.

§ 5.
Med Thorvald Bindesbøll Medaljen kan Akademiet for de skønne Kunster udmærke et menneske, der har ydet en indsats af høj kvalitet inden for brugskunst og industriel grafik. Akademiet for de skønne Kunster indstiftede medaljen i 1979 i femoghalvfjerdsåret for trykningen af Thorvald Bindesbølls “Carlsberg Pilsner” etiket.

§ 6.
Med N.L. Høyen Medaljen kan Akademiet for de skønne Kunster udmærke et menneske, der har ydet en indsats af høj kvalitet inden for forskning, fortolkning eller formidling af de skønne kunster. Akademiet for de skønne Kunster indstiftede medaljen i 1979 i anledning af halvandenhundredåret for N.L. Høyens udnævnelse til professor ved Det
kongelige Akademi for de skjønne Kunster.

§ 7.
Med Franciska Clausen Medaljen kan Akademiet for de Skønne Kunster udmærke et menneske, der har lavet et enkeltstående værk af fremragende kunstnerisk kvalitet inden for den frie eller den bundne kunst. Akademiet for de Skønne Kunster indstiftede medaljen i 2016 til minde om den danske billedkunstner Franciska Clausen.

§ 8.
Akademiets medaljer kan kun tildeles udlændinge efter godkendelse fra Ministeriet for kulturelle anliggender. De kan kun tildeles samme person én gang, og de kan ikke tildeles kunstnere, der er medlemmer af Akademiraadet.

§ 9.
Akademiets medaljer uddeles af Akademiraadet. Tildeling sker efter drøftelse på mindst to møder i Raadet. Ved det første møde bringes kandidater i forslag. Ved det sidste møde afgives indstilling til Raadet ledsaget af en skriftlig motivering. På grundlag heraf træffer Akademiraadet beslutning ved skriftlig afstemning. Tildeling er besluttet, når otte medlemmer stemmer for.

§ 10.
Når en medalje er tildelt, meddeles dette medaljemodtageren skriftligt med angivelse af den under § 8 nævnte motivering. Medaljen forsynes med modtagerens navn og året for tildelingen. Overrækkelse af medaljer sker normalt ved Akademiets Stiftelsesfest.

§ 11.
Kulturministeriet kan fastsætte nærmere regler for Akademiets medaljer, herunder om indstiftelse af nye medaljer.

Givet på Amalienborg, den 27. marts 2017
Under vor Kongelige Hånd og Segl
MARGRETHE R

Regler for optagelse i Kunstnersamfundet

Regler for optagelse i Kunstnersamfundet

§ 1
Juryen, der består af 12 medlemmer, 6 arkitekter og 6 billedkunstnere valgt af henholdsvis Kunstnersamfundet og Akademiraadet, optager medlemmerne i Kunstnersamfundet. Kunstnersamfundet består af to sektioner, arkitekt- og billedkunstsektionen.

§ 2
Optagelse i Kunstnersamfundet sker på baggrund af modtagne ansøgninger eller efter indstilling fra jurymedlemmer. Ansøgning om optagelse sker på et af Juryen udarbejdet ansøgningsskema. Af ansøgningen skal fremgå, om der søges om optagelse i arkitekt- eller billedkunstsektionen.

§ 3
Juryen vurderer ansøgerens samlede kunstneriske virksomhed, og der foretages en kvalitets- og aktivitetsvurdering af ansøgeren, idet det tilstræbes, at alle kvalificerede kunstnere anerkendes til optagelse.

§ 4
Alle ansøgninger forelægges den samlede jury. Der skal være mindst 7 stemmer for, at en ansøger optages, heraf mindst 4 stemmer fra den ansøgte sektion.
Stk.2
Ønsker et medlem overflytning til den anden sektion i Kunstnersamfundet, skal der være mindst 3 stemmer for overflytningen i den sektion, hvortil overførsel ønskes.
Stk. 3
Optagelse sker for 12 år ad gangen og forudsætter dansk statsborgerskab eller fast bopæl i Danmark.
Stk. 4
Flytter et medlem, der ikke er dansk statsborger, til udlandet bortfalder medlemskabet af Kunstnersamfundet ikke.

Forlængelse af medlemskab af Kunstnersamfundet

§ 5
Inden udløbet af et Kunstnersamfundsmedlems 12-årige optagelsesperiode skal Juryen afgøre og meddele, om medlemskab kan forlænges for endnu 12 år. Ved afgørelsen heraf skal Juryen alene vurdere, om medlemmet stadig er aktiv skabende kunstner inden for arkitektur, billedkunst eller tilgrænsende kunstarter.
Stk. 2
Afgørelse om forlængelse af medlemskab træffes af Juryen ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
 
Oktober 2011

Inhabilitet

Inhabilitet

Akademiraadet består af aktivt udøvende billedkunstnere og arkitekter, der i kraft af deres hverv har store faglige netværk, der fra tid til anden gør et medlem inhabilt i rådets arbejde med at behandle eller udtale sig i en specifik sag eller i vurderingen af en kandidat, der indstilles til at modtage Akademiraadets hædersmedaljer. I tilfælde af inhabilitet deltager det pågældende rådsmedlem ikke i vurderingen eller behandlingen af den givne sag.
 
Der er tale om inhabilitet, når et medlem i råd, udvalg eller jury:
har personlig eller økonomisk interesse i en given sags udfald.
– har familiemæssig tilknytning; dvs. ægtefælle eller familiemedlemmer, der har personlig eller økonomisk interesse i en given sags udfald.
– deltager i ledelsen af eller på anden vis har tilknytning til et selskab, en forening eller en anden juridisk person, der har interesse i en given sags udfald.
– har relationer, der vækker tvivl om vedkommendes upartiskhed, eksempelvis nært venskab, kollegaskab eller konkurrentskab.
 
Akademiraadet behandler alle sager, vurderinger og henvendelser i overensstemmelse med forvaltningslovens §§ 3-6 om inhabilitet.