Udtalelser fra Udvalg for Landskab og Planlægning

Landskabsudvalget bistår Akademiraadet med vurderinger og udtalelser (rådgivning) vedrørende miljø og planlægning af landskabsæstetik og evt. tilgrænsende felter, og udvalget kan afgive udtalelser i sager inden for feltet.


2024

Høringssvar vedr. lovforslag om statsligt udpegede energiparker, 4. marts

2023

ringssvar vedr. statslig screening for arealer til energiparker, 14. november

Høringssvar Odsherred Arkitekturpolitik, 31. oktober

2022

Kronik i Altinget: “Energiøer bliver en del af landskabet, 12. december

Høringssvar landsplandirektiv grønne kiler, 19. april


2021

Høringssvar landsplandirektiv, 13. august

Høringssvar i forbindelse med miljøkonsekvensvurdering af Lynetteholm, 21. januar

Høringssvar til Miljøkonsekvensrapporten for kystbeskyttelse af Lønstrup, 20. januar

bilag “To Control Floods…”


2020

Høringssvar vedr. ændring i landskabsvurdering i Esbjerg Kommune, 29. juni

Høringssvar over miljøkonsekvensrapport for Vesterhav Nord og Vesterhav Syd, 29. juni


2019

Lynetteholm – ideer og forslag til miljøvurdering af Lynetteholm, 8. november

Velkomst til Klima-, Energi- og Forsyningsminister Dan Jørgensen, 26. september

Høringssvar Landsplandirektiv for nye udviklingsområder i kystnærhedszoner, 18. marts

Høringssvar vedr. VVM-redegørelse for Jammerland Bugt Havmøllepark, 28. februar

Kystsikring – generel anbefaling, 28. januar


2018

Anbefaling vedr. kystsikring ved Kerteminde, 21. september


2017

Planlægning af byzonearealer, 13. juni

Modernisering af planloven, høringssvar, 17. oktober

Behov for et nyt landskabssyn, åbent brev, 20. marts

 
2015

Akademiraadet fraråder lempelser ved kysterne, vækstpakken, åbent brev, 25. november

Planlov – bidrag til Planlovens Potentiale, Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, 23. oktober

Vindmøller – se på hele Danmarkskortet, udtalelse, september

Hvor er æstetikken og helhedssynet i debatten om opstilling af vindmøller?, åbent brev, 4. september

Planloven – åbent brev til erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen, 7. juli

Vesterhav Syd Havmøllepark, høringssvar, 29. juni

Vindmøller – Store ændringer kræver stor omtanke, artikel af Hanne Bat Finke og Heine Skjerning, Arkitekten, marts

 
2014

Kronik i Politiken af landskabsarkitekt Rikke Juul Gram om bebyggelse tæt på kysterne, 29. december

Nationalpark Skjoldungernes Land, høringssvar, 10. december

Testvindmøller ved Velling Mærsk, udtalelse, 5. december

Lov om Planlægning, naturbeskyttelse og etablering af et Grønt Danmarkskort, høringssvar, 17. november

Den Danske Naturfond, høringssvar, 20. oktober

Forsøgsordning for kyst og naturturisme, høringssvar, 3. oktober


2013

Brev til Naturstyrelsen – Oplæg til konkurrence om vindmøllers placering i landskabet, 7. november 2013